Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Аналіз становлення фондового ринку в умовах приватизації

Предмет: 
Тип роботи: 
Автореферат
К-сть сторінок: 
19
Мова: 
Українська
Оцінка: 
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ УКРАЇНИ
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
 
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук
АНАЛІЗ СТАНОВЛЕННЯ ФОНДОВОГО РИНКУ В УМОВАХ ПРИВАТИЗАЦІЇ
Спеціальність 08. 03. 01 – Статистика
 
Червона Світлана Петрівна
УДК 336. 76. 012. 12
 
КИЇВ – 1999
 
Дисертація є рукопис
Робота виконана на кафедрі статистики Київського національного економічого університету Міністерства освіти України
Науковий керівник - доктор економічних наук, професор Герасименко Сергій Сергійович, Київський національний економічний університет, завідувач кафедри статистики.
Офіційні опоненти: доктор економічних наук, професор Захожай Валерій Борисович, Українсько-фінський інститут менеджменту і бізнесу, завідувач кафедри обліку, аналізу та аудиту кандидат економічних наук, доцент Ковтун Наталія Василівна, Українська академія зовнішньої торгівлі, доцент кафедри міжнародної економіки.
Провідна установа - Тернопільська академія народного господарства Міністерства освіти України (кафедра статистики).
Захист дисертації відбудеться « 26 « березня 1999 року о 17-00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д. 26. 006. 01 Київського національного економічного університету за адресою: 252057, Київ, проспект Перемоги, 54/1, ауд. 214
 
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЕРТАЦІЙНОЇ РОБОТИ
 
Актуальність теми. На початку 90-х років наша країна стала на шлях створення ринкової економіки. Ринкова трансформація економіки України передбачає не тільки зміни в галузі відносин власності і виробничих відносин, а й найскоріше формування адекватної цим відносинам фінансово-кредитної системи. Одночасно з реформуанням народногосподарського комплексу в Україні повинно відбутися динамічне становлення фінансового ринку.
Становлення такого його сегменту як фондовий ринок закономірно випливає із процесу приватизації (корпоратизації) державної власності. Приватизація як стержень економічної реформи зумовлює, в свою чергу, темпи і характер організації фондового ринку. Економічна криза в Україні призвела до стагнації фондового ринку. Але в цих складних умовах продовжують функціонувати центри сертифікатної приватизації, через які відбувається розподіл цінних паперів приватизованих підприємств.
Створення фондового ринку в Україні відбувається поступово: від простих форм до більш складних для того, щоб увібрати в себе передовий досвід, що накопичено світовою практикою.
Проблемами організації і дослідження фондового ринку в специфічних умовах його становлення в Україні присвячені роботи Гольцберга М. А., Ковтун Н. В., Колесника В. В., Краузе В., Мозгового О. М., Ульянова В. та інших.
Але становлення фондового ринку наштовхується на великі перепони, головні серед яких – недотримання строків приватизації, неритмічність та зміна пріоритетів на кожному етапі приватизації державних підприємств, недосконала концепція масової приватизації, нерівномірність процесу приватизації по регіонах, відсутність методологічних підходів до аналізу наявної інформації. Дані, які публікуються в пресі, не можливо простежити в динаміці, бо ця інформація носить обмежений одноразовий характер. Тобто наявна інформація не відбиває дійсного стану ринку цінних паперів і робить неможливим прийняття рішень потенційними інвесторами щодо купівлі-продажу цінних паперів. Впровадження необхідного інформаційного забезпечення стану і розвитку фондового ринку сприяло б вирішенню цих проблем, чим і обумовлюється актуальність теми дисертації.
Зв'язок роботи з планами науково-дослідних робіт. Дисертаційна робота виконувалась відповідно до плану науково-дослідної теми кафедри статистики Київського національного економічного університету «Статистичне забезпечення аналізу та прогнозу соціально-економічних явищ і процесів в перехідний період», № державної реєстрації 0196 U 007511.
Метою роботи є розробка основних методологічних підходів до статистичного аналізу стану і розвитку фондового ринку в Україні в умовах становлення ринкових відносин і проведення масової приватизації.
У відповідності з поставленою метою в роботі вирішуються завдання:
1. Узагальнення існуючих методів та підходів розв'язання даної проблеми.
2. Визначення особливостей, притаманних структурі фондового ринку Ураїни.
3. Розробка основних напрямів статистичного дослідження формування і функціонування фондового ринку в Україні.
4. Обгрунтування доцільності та можливості використання певних статистичних методів для аналізу процесів, що відбуваються на фондовому ринку України.
5. Статистичний аналіз процесів, що відбуваються на фондовому ринку, за допомогою запропонованих методів та підходів.
Предметом дослідження є процеси становлення і розвитку фондового ринку України.
Об'єктом дослідження є фондовий ринок України.
Теоретико-методологічною основою дисертаційної роботи є використання сучасних досягнень вітчизняних і зарубіжних вчених в економічній науці стосовно проблем функціонування фондового ринку. Дослідження базується на застосуванні методів економіко-статистичних методів: групувань, вимірювання взаємозв'язку, міжрегіональних порівнянь, графічний та інші..
Статистичну базу дослідження становлять дані Державного комітету статистики України, Державної комісії з цінних папрів та фондового ринку, економічних і політичних періодичних видань.
Наукова новизна дисертаційної роботи полягає в комплексному вивченні проблеми, пов'язаної з статистико-економічним аналізом фондового ринку в Україні. Зокрема, в дисертації:
1) визначені особливості функціонування суб'єктів фондового ринку України;
2) розроблена схема статистичного дослідження фондового ринку в Україні;
3) узагальнена і оновлена система показників, що характеризують даний ринок;
4) розроблені методичні положення аналізу ринку цінних паперів в Україні.
Практичне значення одержаних результатів полягає у їх використанні в практичній роботі управління статистики фінансів Державного комітету статистики України (акт від 08. 12. 98 №10-01-3/60), а також у навчальному процесі Киівського національного економічного університету при викладанні курсів «Фінансово-банківська статистика», «Статистика фінансового ринку». Подальше впровадження окремих положень, висновків та пропозицій в практичну діяльність Держкомстату, Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку дозволить
Фото Капча