Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Аналіз становлення фондового ринку в умовах приватизації

Предмет: 
Тип роботи: 
Автореферат
К-сть сторінок: 
19
Мова: 
Українська
Оцінка: 

підвищити якість аналізу фондового ринку в Україні та удосконалити його діяльність з метою надання ринку рис, притаманних цивілізованим фондовим ринкам.

Апробація результатів дисертації. Результати дослідження обговорювались на засіданнях кафедри статистики Київського національного економічного університету у 1995-1998 р. р. та доповідались на ІІІ Всеукраїнській науково-практичній конференції «Ринкові реформи в Україні (аспект статистики і аналізу господарсько-фінансової діяльності) «, 1996, м. Чернівці.
Наукові публікації. Основні положення дисертації опубліковані в трьох наукових працях загальним обсягом 0, 8 друкованих аркуша.
Структуру роботи складають вступ, чотири розділи, висновки, список використаних джерел, додатки. Робота нараховує 151 сторінку друкованого тексту, 24 таблиці, 18 рисунків, 14 додатків. Список литератури містить 74 найменування.
 
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ
 
У «Вступі» обгрунтовано актуальність теми дисертаційної роботи, сформульовано мету і завдання дослідження, показано новизну та практичне значення отриманих результатів.
Розділ 1. «Теоретичні аспекти статистичного дослідження фондового ринку» включає три підрозділи.
У розділі на основі узагальнення існуючих підходів до дослідження фондового ринку та з урахуванням особливостей його організації і розвитку в Україні поданий зміст основних понять, які, звичайно, для цього використовуються. Зокрема, проведені порівняння особливостей структури цінних паперів, що знаходяться в обігу за кордоном та в Україні, що дозволило зробити висновок про недостатній рівень розвитку фондового ринку в Україні.
Так, на сьогодні в Україні найбільш розповсюдженим видом цінних паперів є акції, обсяг емісій яких швидко зростає, як зростає і їх частка в загальному обсягу випущених цінних паперів (табл. 1). Спостерігаються зміни у галузевій структурі емісій: зменшились обсяги емісій банківськими структурами і збільшились обсяги емісій промисловими підприємствами (рис. 1). Це пояснюється збільшенням кількості зареєстрованих емісій акцій приватизованих і корпоратизованих підприємств.
Первинний ринок акцій приватизованих підприємств в Україні носить неоднорідний характер як за складом учасників, так і за формами: поряд з акціями великих підприємств присутні цінні папери підприємств, що не користуються попитом. Вторинний ринок цінних паперів приватизованих підприємств має ряд особливостей: більш ровинутим порівняно з біржовим обігом є позабіржовий, головними дійовими особами якого є інвестиційні компанії, приватні або інституційні інвестори, які активно освоюють практику спекулятивних операцій з цінними паперами. Головним позабіржовим організаційно оформленим сектором фондового ринку в Україні є асоціація «Позабіржова фондова торговельна система» (ПФТС), яка реально працює з липня 1996 року.
В роботі дана характеристика суб'єктів фондового ринку та особливостей їх функціонування на фондовому ринку України. Зокрема, для коректного використання статистичних методів аналізу запропонована схема розподілу основних та інфраструктурних учасників та їх функцій, по окремих однорідних групах. Це дозволило, наприклад, зробити висновок про домінуюче положення.
 
Таблиця 1
Структура вартості випущених цінних паперів у 1994 – 1997 р. р. 
 
 
Розділ 2. «Методи статистичного дослідження фондового ринку України» включає три підрозділи.
В розділі запропонована така схема аналізу ринку цінних паперів як цілісної відкритої та прозорої системи:
1. Вивчення стану та розвитку емітентів.
2. Вивчення та аналіз структури цінних паперів, що випущені та знаходяться в обігу.
3. Аналіз попиту та пропозиції на цінні папери.
4. Аналіз курсів цінних паперів, а також їх ціни під впливом основних факторів.
5. Аналіз кон’юнктури ринку цінних паперів у взаємозв’язку з економічним розвитком України.
6. Аналіз приватизаційних процесів.
7. Аналіз діяльності комерційних банків на ринку цінних паперів.
8. Вивчення процесів, що відбуваються на біржовому та позабіржовому ринках.
Всебічний аналіз ринку цінних паперів передбачає використання системи статистичних показників, які складаються з низки абсолютних та відносних показників. Для забезпечення можливостей її практичного використання в роботі:
- висвітлена та упорядкована система показників фондового ринку;
- подані пропозиції по використанню класифікації ризиків;
- складено структуру дослідження ризику і доходності портфеля цінних паперів;
- сформульовано напрямки аналізу економічного та фінансового стану емітентів цінних паперів та подана оновлена система показників, яка, виходячи з потреб користувачів, побудована за даними статистичної і бухгалтерської звітності.
Обгрунтовано, що аналіз стану та тенденцій розвитку ринку цінних паперів потребує використання відповідних статистичних методів, серед яких, зокрема, запропоновано використовувати:
- групування ринків, видів цінних паперів та учасників ринку цінних паперів, що дозволяє проводити аналіз співвідношеннь між окремими сегментами ринку;
- методи аналізу ринку цінних паперів на основі комбінаційних групувань;
- кореляційно-регресійний аналіз для моделювання взаємозв'язку результатів операцій з цінними паперами з основними факторами, що впливають на ринок цінних паперів;
- методи короткострокового прогнозування, бо, враховуючи те, що соціально-економічне та політичне положення в Україні не можна назвати стабільним, то робити середньо- та довгострокові прогнози в сучасних умовах не доцільно;
- метод міжрегіональних порівнянь для аналізу пропорційності розподілу операцій з цінними паперами.
 
Розділ 3. «Статистичний аналіз фондового ринку в умовах ринкової трансформації в Україні» містить чотири підрозділи.
У розділі сформульовано риси, які сприйняла українська модель фондового ринку, а також визначено особливості притаманні лише цій моделі.
Також проведено аналіз приватизаційних процесів, як одного з головних факторів розвитку ринку цінних паперів в Україні. Зазначено, що населення не приймає активної участі у приватизації: за
Фото Капча