Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Аналіз становлення фондового ринку в умовах приватизації

Предмет: 
Тип роботи: 
Автореферат
К-сть сторінок: 
19
Мова: 
Українська
Оцінка: 

даними Ощадбанку, лише 86% громадян України отримали свої приватизаційні майнові сертифікати або відкрили приватизаційні рахунки, але не всі приватизаційні папери вкладені. Серед об'єктів, які реформували власність в 1996 р. та 1997 р., як в цілому по Україні, так і по регіонах, найбільшу питому вагу мають об'єкти групи А (табл. 2), серед форм власності переважає колективна, серед способів приватизації – викуп товариством покупців та продаж акцій відкритих акціонерних товариств.

Також визначено, що активними учасниками на ринку цінних є комерційні банки, які згідно до Закону України «Про цінні папери і фондову біржу» можуть здійснювати діяльність по випуску та обігу цінних паперів. Визначено місце, яке займає обсяг операцій з цінними паперами серед інших напрямків діяльності банку: найбільш доходними операціями комерційних банків України є надання коштів, послуг, операції з цінними паперами (рис. 2). Обгрунтовано напрямки та визначені методологічні підходи проведення аналізу 
 
Таблиця 2
Кількість об'єктів, які реформували власність, за способами приватизації (одиниць) 
 
Проведено регіональний аналіз операцій з цінними паперами, в ході якого встановлено, що:
1) жодна з вивчаємих сукупностей не концентрується в одному (або декількох) регіонах України;
2) на вартість розміщених акцій істотно впливає вартість випущених акцій.
Розділ 4. «Статистико-економічний аналіз сертифікатної приватизації в Україні» включає два підрозділи.
Розділ містить результати аналізу процесу сертифікатної приватизації у 1995-1997 роках. Проведені за допомогою статистичних методів аналізу розрахунки показали наявність впливу сезонності на прийняття рішення інвесторів про участь в аукціонах за приватизаційні майнові сертифікати. Наведені фактори, що впливають на ефективність проведення аукціонів (сталість складу юридичних осіб, в кожному аукціоні приймають участь різні фізичні особи, «якість» пропонуємих до продажу об'єктів, відсотку пакета, що продається, до статутного фонду). Розраховані показники динаміки та варіації ринкової вартості цінних паперів – капіталізації аукціонів.
Протягом 1996-1997 років пропозиція щодо кількості підприємств, акції яких виставлялись на аукціоні, залишалась досить стабільною (середній показник – 352 підприємства за місяць). В той же час відбувалося коливання попиту на акції підприємств: піковими аукціонами в 1996 році були серпневий, вересневий і жовтневий, в 1997 році – квітневий і травневий, за рахунок зростання активності фінансових посередників.
У «Висновках» узагальнені отримані результати та сформульовані основні пропозиції дисертаційної роботи.
 
ВИСНОВКИ
 
Сучасна структура фондового ринку України характеризується пріоритетним розвитком акціонерного капіталу і домінуючим положенням інституційних інвесторів.
Дослідження стану та тенденцій розвитку фондового ринку пропонується проводити за напрямкам: вивчення стану та розвитку емітентів; вивчення та аналіз структури цінних паперів, що випущені та знаходяться в обігу; аналіз попиту та пропозиції на цінні папери; аналіз курсів цінних паперів, а також їх ціни під впливом низки факторів; аналіз кон’юнктури ринку цінних паперів у взаємозв’язку з економічним розвитком України; аналіз приватизаційних процесів; аналіз діяльності комерційних банків на ринку цінних паперів; вивчення процесів, що відбуваються на біржовому та позабіржовому ринках.
Аналіз фондового ринку потребує використання статистичних методів, серед яких, зокрема, запропоновано: групування ринків, видів цінних паперів та учасників ринку цінних паперів; методи аналізу ринку цінних паперів на основі комбінаційних групувань; кореляційно-регресійний аналіз для моделювання взаємозв'язку результатів операцій з цінними паперами з основними факторами, що впливають на ринок цінних паперів; методи короткострокового прогнозування; метод міжрегіональних порівнянь для аналізу пропорційності розподілу операцій з цінними паперами.
Процес становлення і розвитку фондового ринку в Україні тісно пов'язаний з процесами приватизації, які сприяють створенню акціонерних товариств, а також розвитку фондового ринку.
В умовах економічної кризи, яка призвела до стагнації фондового ринку в Україні, через центри сертифікатної приватизації найбільш ефективно відбувається розподіл цінних паперів приватизованих підприємств, оскільки придбання об'єктів проходить на конкурсних засадах.
 
ПУБЛІКАЦІЇ З ТЕМИ ДИСЕРТАЦІЇ:
 
Червона С. П. Особливості становлення і завдання статистики ринку цінних паперів в Україні // Придніпровський науковий вісник. – 1997. – №10 (21). – с. 1-4.
Червона С. П. Тенденції розвитку фондових бірж в Україні // Економіка та підприємництво: Збірник наукових праць молодих вчених та аспірантів. Вип. 1. – К. : КНЕУ, 1997. – с. 235-238.
Червона С. П. Основи методичного забезпечення аналізу ринку цінних паперів // Придніпровський науковий вісник. – 1997. – №41 (52). – с. 25-28.
 
Анотація
 
Червона С. П. Аналіз становлення фондового ринку в умовах приватизації. – Рукопис.
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08. 03. 01 – «Статистика». – Киівський національний економічний університет. Міністерство освіти України, Київ, 1999.
Дисертацію присвячено питанням аналізу становлення фондового ринку в умовах приватизації. В роботі визначено особливості, притаманні структурі фондового ринку України. Сформульовано основні напрямки статистичного аналізу фондового ринку в Україні. Узагальнена і оновлена система показників, що характеризують даний ринок. Розроблені методичні положення аналізу фондового ринку в Україні. Описана модель фондового ринку України, а також визначено особливості, які притаманні лише цій моделі. Дана характеристика приватизаційних процесів як фактору розвитку фондового ринку України. Проведено регіональний аналіз операцій з цінними паперами та статистико-економічний аналіз сертифікатної приватизації в Україні.
Ключові слова: фондовий ринок, ринок цінних паперів, цінні папери, первинний ринок цінних паперів, вторинний ринок цінних паперів, основні учасники фондового ринку, інфраструктурні учасники фондового ринку, інституційні учасники фондового ринку, приватизація, сертифікатна приватизація.
 
Червона С. П. Анализ становления фондового рынка в условиях приватизации. – Рукопись.
Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук по специальности 08. 03. 01 – «Статистика». – Киевский национальный экономический университет. Министерство образования Украины, Киев, 1999.
Диссертация посвящена вопросам анализа становления фондового рынка в условиях приватизации. В работе исследовано общую классификацию видов ценных бумаг, которые находяться в обращении как за границей, так и в Украине; выявлено, что наиболее распространенным видом ценных бумаг в Украине являются акции, прослеживается тенденция к увеличению объемов эмиссий промышленными предприятиями и уменьшение объемов эмиссий банковскими структурами. Дана характеристика субъектов фондового рынка и особенностей их функционирования на фондовом рынке Украины; в частности, для корректного использования статистических методов анализа предложена схема распределения основных и инфраструктурных участников и их функций на отдельные однородные группы.
Сформулировано основные направления статистического анализа фондового рынка в Украине как целостной, открытой и прозрачной системы: изучение состояния и развития эмитентов; изучение и анализ структуры ценных бумаг, которые выпущены и находятся в обращении; анализ спроса и предложения на ценные бумаги; анализ конъюнктуры фондового рынка во взаимосвязи с экономическим развитием Украины; анализ приватизационных процесов; анализ деятельности коммерческих банков; изучение процессов, которые происходят на биржевом и внебиржевом рынках.
Обобщена и обновлена система показателей, характеризующая фондовый рынок, а также система показателей для анализа экономического и финансового состояния эмитентов, построенная по данным статистической и бухгалтерской отчетности.
Предложено использовать такие статистические методы, при помощи которых можно характеризовать фондовый рынок Украины, выявить тенденции его развития и факторы, влияющие на него: распределения рынков, видов ценных бумаг и участников фондового рынка; методы анализа фондового рынка на основе комбинационных группировок; корреляционно-регрессионный анализ для моделирования взаимосвязи результатов операций с ценными бумагами с основными факторами, влияющими на фондовый рынок; методы краткосрочного прогнозирования; метод межрегиональных сравнений для анализа пропорциональности распределения операций с ценными бумагами.
В работе дана характеристика приватизационных процесов как фактора развития фондового рынка в Украине; выявлено, что среди объектов, которые реформировали собственность в 1996-1997 г. г. наибольший удельный вес занимают объекты группы А, среди форм собственности преобладает коллективная.
Проведено анализ операций коммерческих банков на фондовом рынке, в ходе которого определено место, которое занимает объем операций с ценными бумагами среди других направлений деятельности банков, а также установлено, что коммерческие банки отдают предпочтение операциям с облигациями внутреннего государственного займа.
Региональный анализ операций с ценными бумагами показал взаимосвязь между стоимостью размещенных и выпущенных акций, а также неоднородность изучаемых совокупностей.
Статистико-экономический анализ сертификатной приватизации в Украине в 1995-1997 годах продемонстрировал наличие влияния сезонности на принятие решения инвесторов об участии в аукционах за приватизационные имущественные сертификаты, указаны факторы, которые влияют на проведение аукционов, рассчитаны показатели динамики и вариации рыночной стоимости ценных бумаг – капитализации аукционов.
Ключевые слова: фондовый рынок, рынок ценных бумаг, ценные бумаги, первичный рынок ценных бумаг, вторичный рынок ценных бумаг, основные участники фондового рынка, инфраструктурные участники фондового рынка, институциональные участники фондового рынка, приватизация, сертификатная приватизация.
 
Chervona S. P. Analyses of stock market formation during privatization. – Manuscript.
Dissertation for the candidate's degree in Economics, specialty 08. 03. 01 – «Statistics» – Kiev National University of Economics, Ministry of Education of Ukraine, Kiev, 1999.
The dissertation is dedicated to the issues of analyses of stock market formation during privatization. The work involves the determination of specific features characteristic of the structure of the stock market of Ukraine. In the paper there formulated the main directions for statistical analyses of stock market of Ukraine. There generalized and renewed the system of indicators characterizing the market. A method for the analysis of the stock market of Ukraine has been devekoped. There described Ukraine’s stock market model and stated the specifics and features characteristic of this model. There provided the characteristics of privatization process as a Ukrainian stock market development factor. There performed regional analyses of security operations and statistical and economic analyses of certificate-based privatization in Ukraine.
Key words: stock market, security market, securities, primary market of securities, secondary market of securities, main participants, infrastructural participants of stock market, institutional participants of stock market, privatization, certificate-based privatization.
Фото Капча