Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Аналіз системи стратегічного менеджменту СТОВ «Лісне»

Тип роботи: 
Дипломна робота
К-сть сторінок: 
93
Мова: 
Українська
Оцінка: 
ЗМІСТ
 
Вступ
Розділ 1. Науково-теоретичні основи формування стратегії розвитку підприємств АПК
1.1 Правове та інформаційне забезпечення формування стратегії розвитку підприємства
1.2 Створення організаційно-економічних умов формування ефективної системи стратегічного менеджменту на підприємстві
1.3 Стратегічне планування, як важливий елемент системи стратегічного менеджменту підприємства
Розділ 2. Аналіз системи стратегічного менеджменту СТОВ «Лісне»
2.1 Організаційно-економічна характеристика розвитку господарства
2.2 Аналіз фінансового стану СТОВ «Лісне» Лутугинського району, Луганської області
2.3 Характеристика системи  стратегічного менеджменту на підприємстві
Розділ 3. Напрями вдосконалення стратегічного менеджменту на підприємстві
3.1 Розробка базової стратегії підприємства, як фактор зниження ступеню невизначеності його діяльності
3.2 Кваліметрична модель оцінки праці робітників
Висновки та пропозиції
Список використаних джерел
 
ВСТУП
 
Сучасний етап становлення ринкових відносин в Україні характеризується відсутністю практичного рівня господарювання в усіх сферах діяльності підприємства. Тому важливе значення набуває стратегічний розвиток підприємства як на макроекономічному рівні, так і на мікроекономічному рівні. Стратегія виступає при цьому як інструмент ефективного керівництва.
 За своєю сутністю стратегія – це сукупність правил з прийняття управлінських рішень, якими менеджери керуються під час практичної діяльності. Стратегія це інструмент менеджера необхідний для виконання певних завдань, як стратегічних так і фінансових. Щоб визначити стратегію розвитку підприємства, необхідно вивчити весь його внутрішній стан, а також зовнішні фактори, що безпосередньо на нього впливають. Тільки чітко уявляючи положення свого підприємства на ринку, враховуючи його особливості, менеджер може краще визначити стратегію розвитку підприємства, що надасть змогу досягти зазначених цілей й фінансових результатів. 
Визначення стратегічних цілей підприємницької діяльності та засобів їх досягнення – доволі важка проблема. Причини сучасної кризи полягають не стільки в докорінній зміні соціально-економічного устрою, скільки в застарілості, низькій ефективності виробничо-технологічної бази й структури виробництва, втраті конкурентоспроможності продукції сільськогосподарських підприємств. Перелом такої тенденції залежить від радикального оновлення та розвитку економічних відносин та зв‘язків між виробником та споживачем [8, 12].
Об‘єктом дослідження даної дипломної роботи - є стратегія управління, яка припускає зіставлення всіх альтернативних варіантів діяльності підприємства та здійснення вибору оптимального управлінського рішення. Стратегічний менеджмент – це найбільш сучасна модифікація управління підприємством, націлена на вироблення довгострокової стратегії перемоги в конкуренції, створення управлінського інструментарію для перетворення цієї стратегії в оперативні виробничі плани. Ключовим елементом оглядного управлінського дослідження є дослідження завдань стратегії, політики та планів ділової активності підприємства. Результати цього дослідження є основою для більш детального аналізу різноманітних функцій та областей діяльності підприємства і основою для оцінки ефективності управлінської діяльності, від рівня якої в значній мірі залежать конкурентні позиції підприємства на ринку. 
Надзвичайно швидкі зміни ділового середовища українських підприємств, пов’язані з розвитком конкуренції, інформаційних технологій та іншими факторами, обумовили зростання важливості стратегічного менеджменту [6].
Предметом дослідження є удосконалення існуючої системи стратегічного менеджменту на підприємстві. Значення стратегічної поведінки підприємства, яка дозволяє йому виживати в конкурентній боротьбі в довгостроковій перспективі, різко зросло на протязі останніх десяти років. Всі компанії в умовах жорсткої конкуренції, швидкої зміни ситуації повинні не лише концентрувати увагу на внутрішньому стані справ на підприємстві, але й виробляти стратегію довгострокового виживання, яка дозволяла б їм встигати за змінами, що відбуваються в їх оточені.
Метою курсової роботи є визначення оптимальної стратегії, яка б в значній мірі дозволила підвищити ефективність діяльності  підприємства. Кожне підприємство унікальне за своєю сутністю, і процес вироблення стратегії для кожного підприємства специфічний, так як він залежить від позиції підприємства на ринку, динаміки його розвитку, його потенціалу, поведінки конкурентів, характеристик  продукту, що виробляється, стану економіки та багато іншого.
Стратегічний менеджмент як концепція управління підприємством дозволяє поглянути на нього як на єдине ціле, пояснити з точки зору загальносистемних позицій, чому деякі підприємства розвиваються та процвітають, а інші переживають стагнацію та їм загрожує банкрутство, тобто чому відбувається постійний перерозподіл ролей основних учасників ринку. Основними методами, які ми будемо використовувати під час нашого дослідження є наступні: статистичний, кореляційно-регресійний аналіз, аналіз сильних та слабких сторін, погроз та можливостей підприємства – SWOT-аналіз, аналіз далекого оточення фірми – STEP-аналіз [11].
В зв‘язку з цим головним завданням яке постає перед написанням даної дипломної роботи є пошук, оптимальних засобів вдосконалення існуючої системи стратегічного менеджменту, з метою підвищення конкурентоспроможності підприємства та подальшого його економічно ефективного розвитку.
 
РОЗДІЛ 1 НАУКОВО-ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ АПК
 
1.1Правове та інформаційне забезпечення формування стратегії розвитку підприємства
 
Сільськогосподарське товариство з обмеженою відповідальністю є підприємством, утвореним на підставі угоди громадян України шляхом об'єднання їх майнових, земельних сертифікатів, власних засобів і підприємницької діяльності в сільському господарстві з метою отримання прибули. 
Товариство створене відповідно до Господарчого кодексу України (стаття 9 „Господарські товариства”, стаття 14 „Майно суб’єктів господарювання”,), Цивільного кодексу України (статті  40,41 „Господарські товариства”), Земельного Кодексу України (стаття 8 „Оренда землі”) та згідно із засновницькою угодою і Статутом [15].
Товариство набуває і здійснює правомочності власника землі і майна, необхідні йому для досягнення статутної мети. Товариство є юридичною особою, має самостійний баланс, розрахунковий і інші рахунки в установах банків, печатку з своїм найменуванням,
Фото Капча