Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Аналіз впливу факторів на фінансову стійкість підприємства

Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
44
Мова: 
Українська
Оцінка: 
 
Аналіз впливу факторів на фінансову стійкість підприємства
 
Курсова робота з дисципліни «Економічний аналіз»
 
Зміст
 
Вступ
Розділ 1. Поняття фінансової стійкості
1.1. Сутність, роль та значення фінансової стійкості підприємства
1.2. Фактори, що впливають на фінансову стійкість підприємства
Розділ 2. Оцінка фінансового стану ВАТ «ШБУ № 24»
2.1. Загальна характеристика ВАТ «ШБУ № 24»
2.2. Оцінка балансу ВАТ «ШБУ 24»
2.3. Показники платоспроможності та ліквідності
2.4. Оцінка капіталу
2.5. Показники прибутковості та рентабельності
Розділ 3. Шляхи підвищення фінансової стійкості
Висновки
Список використаних джерел
Додаток А 39
Додаток Б 43
 
Вступ
 
В сучасних умовах господарювання перед підприємствами стоїть складна задача забезпечення їх сталого та ефективного функціонування. Проте не лише вплив факторів зовнішнього середовища негативно впливає на діяльність підприємств, а й відсутність ефективного механізму управління фінансовою безпекою та забезпечення відповідного рівня фінансової стійкості підприємств, які б могли протистояти постійним змінам в умовах господарювання. Визначення основних складових механізму управління фінансовою стійкістю підприємства відноситься до числа найбільш важливих і актуальних на сьогодні проблем, оскільки недостатність фінансової стійкості може призвести до неплатоспроможності підприємства, руйнування стратегічного потенціалу та загрози його фінансовій безпеці.
Стійкість підприємства відображає, наскільки підприємство стабільне, незалежне від зовнішніх кредиторів, наскільки власники фінансують своє підприємство, яка частина власного капіталу використовується для фінансування поточної діяльності.
Аналізувати фінансову стійкість будь-якого підприємства є нагальною необхідністю, бо за допомогою цього аналізу можна виявити сильні і слабкі позиції різних підприємств. Менеджери використовують ці дані для контролю діяльності підприємства, щоб не допустити банкрутства. Кредитори уважно стежать за показниками фінансової стійкості, щоб пересвідчитись, що підприємство може сплатити за своїми короткостроковими борговими зобов'язаннями, а також покрити свої фіксовані платежі доходами. Банки значною мірою будують свою кредитну політику, зважаючи на фінансову стійкість підприємства. Фінансові експерти використовують ці показники для порівняння відносних переваг різних підприємств.
Умовою стійкого розвитку підприємства в цілому є його ефективна господарська діяльність, спрямована на забезпечення власного виживання, стабільності, розвитку й наближення до визначених цілей. Таким чином одним з основних чинників стійкого розвитку підприємства повинен стати механізм, який би відслідковував виконання поставлених завдань у довгостроковій перспективі.
Як ми можемо бачити, тема даної курсової роботи характеризується високою актуальністю у наш час та потребує детального дослідження.
Основні аспекти визначення та аналізу фінансової стійкості підприємства досліджувались зарубіжними науковцями, серед яких Е. Альтман, Е. Дж. Долан, Дж. К. Ван Хорн, І. Бланк, В. В. Іванов, Є. І. Уткін та ін. Широкий спектр питань щодо управління фінансовою стійкістю підприємства та розробки підходів до оцінки фінансової безпеки розкрито в працях вітчизняних науковців, серед яких О. І. Барановський, В. О. Василенко, О. Д. Заруба, А. М. Поддєрьогін, С. В. Мішина, Г. В. Савицька та ін.
Метою курсової роботи є теоретичне обґрунтування та розробка науково-методичних рекомендацій щодо забезпечення стійкості організації як відкритої системи на прикладі ВАТ «ШБУ №24».
Досягнення поставленої мети пов’язано з вирішенням таких наукових і практичних завдань:
1) визначення поняття, розгляд основних видів стійкості підприємства;
2) дослідження чинників та основних складових стійкості організації;
3) здійснення аналізу стійкості ВАТ «ШБУ № 24»;
4) вивчення перспектив забезпечення стійкості ВАТ «ШБУ № 24».
Об’єктом дослідження в даній роботі є процес забезпечення стійкості на ВАТ «ШБУ 24».
Предметом дослідження є теоретичні та прикладні підходи до забезпечення стійкості організації як відкритої системи.
 
Розділ 1. Поняття фінансової стійкості
 
1.1. Сутність, роль та значення фінансової стійкості підприємства
 
Однією з найважливіших характеристик фінансового стану підприємства є його фінансова стійкість (стабільність).
Поняття «фінансова стійкість» дається багатьма вченими-економістами, але єдиної думки немає.
Так, наприклад, Цал-Цалко Ю. С. вважає, що фінансова стійкість – це стан активів (пасивів) підприємства, яке гарантує йому постійну платоспроможність [16, 204].
Філімоненко О. С. визначає фінансову стійкість, як стан підприємства, при якому розмір його майна (активів) достатній для погашення зобов'язань, тобто підприємство є платоспроможним [15, 344].
Коробов М. Я. стверджує, що фінансова стійкість підприємства – це відповідність параметрів діяльності підприємства та розміщення його фінансових ресурсів критеріям позитивної характеристики фінансового стану [8, 354].
Кривицька О. Р. розглядає фінансову стабільність як результат формування достатнього для розвитку підприємства обсягу прибутку, що є визначальною ознакою його економічної незалежності [9, 138].
Згідно з думкою Ізмайлової К. В., фінансова стійкість «…характеризує ступень фінансової незалежності підприємства щодо володіння своїм майном і його використання. Цей ступінь незалежності можна оцінювати за різними критеріями: рівнем покриття матеріальних оборотних коштів (запасів) стабільними джерелами фінансування; платоспроможністю підприємства (його потенціальною спроможністю покрити термінові зобов’язання мобільними активами) ; часткою власних або стабільних джерел у сукупних джерелах фінансування» [6, 83].
Бланк І. О. трактує «фінансову стійкість підприємства» як поняття близьке до «фінансової рівноваги», визначаючи зміст цих категорій частиною власних джерел при формуванні фінансових ресурсів підприємства [2, 56].
Забродський В. А., Кизим Н. А., Зінченко В. А. і Копчак Ю.
Фото Капча