Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Аналіз законодавчої та наукової бази щодо розвитку та становленню багатопартійності в Україні та закордоном

Предмет: 
Тип роботи: 
Реферат
К-сть сторінок: 
20
Мова: 
Українська
Оцінка: 
ЗМІСТ
 
ВСТУП
РОЗДІЛ 1. Об'єктивні умови та суб'єктивні чинники становлення багатопартійності
РОЗДІЛ 2. Характерні риси багатопартійності для України
РОЗДІЛ 3. Світовий досвід запровадження багатопартійної системи
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАННИХ ДЖЕРЕЛ
 
ВСТУП
 
Для сучасної України роль політичних партій в організації державної влади є вкрай важливою темою, оскільки вони є основою для нормального функціонування якісної системи державного управління. Вони відіграють основну роль у підготовці та просуванні кадрів у державній політиці, для яких вони є специфічним соціальним ліфтом. Тому звернення до проблем функціонування політичних партій в організації державної влади є актуальною темою для тих країн, які вибудовують демократію.
В Україні існує значна кількість наукових та експертно-аналітичних праць, присвячених виникненню та розвитку багатопартійності, зважаючи на її складність та багатоаспектність, висвітлена у працях багатьох вітчизняних та зарубіжних представників історико-правової, загальнотеоретичної та галузевих юридичних наук, зокрема: В. С. Журавського, В. І. Кафарського,  О. Б. Ковальчук, В. В. Лапаєвої, М. В. Примуша, А. С. Романюка,                  В. М. Шаповала, Ю. Р. Шведи, О. П. Шумельди, Ю. А. Юдіна та ін., серед світових науковців свій внесок у дослідження даної проблеми зробили М.Дюверже, Дж.Сарторі, Л.Епстейн, Ж.Шарло тощо. 
Метою даної роботи є аналіз законодавчої та наукової бази щодо розвитку та становленню багатопартійності в Україні та закордоном, а також дослідження умов для розвитку багатопартійності в Україні та основних напрямів державної політики їх регулювання.
Завдання дослідження:
  • визначити поняття «політична партія», «багатопартійність» та «багатопартійна система»; 
  • аналіз наукових праць з проблематики питання,нормативно-правової та законодавчої бази дослідження;
  • розкрити характерні риси багатопартійності в Україні;
  • вивчити світовий досвід розвитку багатопартійної системи.
Об’єкт дослідження є політична система України.
Предметом дослідження є особливості, проблеми та перспективи оптимізації правового регулювання багатопартійної системи в Україні.
Структура роботи. Робота складається із вступу, чотирьох розділів, висновків та списку використаних джерел.У першому розділі висвітлено зміст понять «політична партія», «багатопартійність» та «багатопартійна система», а також окреслити основні етапи трансформації багатопартійної системи в Україні.Другий розділ зазначає характерні риси багатопартійної системи для України та основні проблеми багатопартійної системи в українських реаліях. У третьому розділі зазначено розвиток багатопартійної системи у світі.
Загальний обсяг роботи складає 20 сторінок. Список використаних джерел містить 11 найменувань.
 
РОЗДІЛ 1. ОБ’ЄКТИВНІ УМОВИ ТА СУБ’ЄКТИВНІ ЧИННИКИ СТАНОВЛЕННЯ БАГАТОПАРТІЙНОСТІ
 
Громадянське суспільство народжується і розвивається там, де створюються, мають можливість конкурувати і боротися законними методами за владу різні політичні партії. У ст. 2 Закону України «Про політичні партії в Україні» наведено таке поняття політичної партії: політична партія – це зареєстроване згідно із законом добровільне об’єднання громадян – прихильників певної загальнонаціональної програми суспільного розвитку, що має на меті сприяння формуванню і вираженню політичної волі громадян, бере участь у виборах та інших політичних  заходах [3]. Загальновідомо, що політичні партії створюються з метою досягнення таких основних цілей, як: завоювання влади конституційним шляхом; формування громадської думки; політична освіта і виховання громадян; вираження думок громадян з будь-яких питань суспільного життя; доведення цих думок до відома широкої громадськості й органів державної влади; висування кандидатів на виборах у законодавчі (представницькі) органи державної влади і представницькі органи місцевого самоврядування, участь у виборах до цих органів та в їхній роботі [10].
Необхідною умовою становлення демократичної правової держави є багатопартійність. Вона дає можливість повніше враховувати інтереси всіх громадян у державній політиці і сприяє стабільному і динамічному розвитку суспільства.
Багатопартійність - одна з передумов демократичного ладу, коли інтереси різних суспільних верств відповідно відображаються політичними партіями, які змагаються між собою за владу і здійснюють визначальний вплив на події в суспільстві.
Багатопартійна система складається з трьох і більше політичних партій. Жодна з цих партій немає достатньої підтримки з боку виборців і не в змозі без вступу до коаліції перемогти на виборах та формувати уряд.
Багатопартійна система більш диференційована і відображає різноманітні інтереси різних соціальних груп.Проте багатопартійна система також має свої недоліки. Вона менш стабільна і створені нею уряди також нестійкі. Розбіжності між партнерами по коаліції не завжди сприяють створенню ефективного і легітимного уряду. Пошуки компромісів під час формування уряду і в періоди ухвалення важливих рішень можуть привести до великої витрати часу і засобів на узгодження різних проблем, конфліктів і навіть розколу (розпуску) уряду.
До головних причин, що призвели до багатопартійності в Україні, можна віднести:
  • розширення демократизації суспільного життя, гласність;
  • історичне коріння багатопартійності в Україні;
  • виникнення й розвиток в Україні дисидентства;
  • нездатність КПРС продовжувати виконання керівної ролі усього суспільства, яку вона собі привласнила.
Історія багатопартійності в Україні сягає своїм корінням другої половини XIX ст., коли на хвилі революційного піднесення та національного відродження почали утворюватися перші політичні організації. Важливими віхами цієї історії були етап Української революції, період розгортання дисидентського руху, доба «перебудови». Новітня історія багатопартійності в Україні вже пройшла у своєму розвиткові кілька етапів, під час яких розгорталися та набували динаміки певні суспільно-політичні процеси і тенденції:
 
І етап – посткомуністичний
1991-1992 - утвердження державної незалежності і перегрупування правлячої еліти(замість її заміни).
Фото Капча