Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Антимонопольний контроль за концентрацією господарських структур на рівні регіону

Предмет: 
Тип роботи: 
Автореферат
К-сть сторінок: 
35
Мова: 
Українська
Оцінка: 
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКО ПРАВОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
 
ГРИЦАЙ Олександра Вікторівна
 
УДК 338. 1+339. 137: 332. 1
 
Антимонопольний контроль за концентрацією господарських структур на рівні регіону
 
Спеціальність 08. 10. 01 − Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка
 
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук
 
Донецьк − 2002
 
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Інституті економіко-правових досліджень НАН України (м. Донецьк).
Науковий керівник − доктор економічних наук, старший науковий співробітник Василенко Валерій Миколайович, Інститут економіко-правових досліджень НАН України, заступник директора з наукової роботи (м. Донецьк).
Офіційні опоненти: доктор економічних наук, професор Амітан Веніамін Наумович, Донецьке акціонерне науково комерційне товариство «ДАНКО», перший віце президент (м. Донецьк) кандидат економічних наук, доцент Семенова Людмила Нилівна, Антимонопольний комітет України, начальник відділу (м. Київ).
Провідна установа − Науково дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України (м. Київ).
Захист відбудеться «12» листопада 2002 року о 12. 00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 11. 170. 01 в Інституті економіко-правових досліджень НАН України за адресою: 83048, м. Донецьк, вул. Університетська, 77.
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Інституту економіко-правових досліджень НАН України за адресою: 83048, м. Донецьк, вул. Університетська, 77.
 
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
 
Актуальність дослідження. Одним із основних напрямів державної антимонопольної політики є контроль за економічною концентрацією, а саме: за злиттям суб'єктів господарювання, приєднанням, поглинанням та іншими формами об'єднання підприємців на ринку. Для України, яка не має багаторічного досвіду державного регулювання ринкової економіки і лише формує механізм впливу держави на економічні процеси при непланових формах господарювання, актуальними є дослідження меж втручання держави в економіку та можливих шляхів підвищення ефективності необхідних регуляторних заходів, в тому числі у вигляді антимонопольного контролю за злиттям суб'єктів господарювання.
Превентивне запобігання виявам монопольної влади в регіональній економіці є важливим елементом становлення товарних ринків із конкурентною структурою. Великі господарські структури складають основу регіональної економіки, тому їх реорганізація може мати суттєвий негативний вплив на її розвиток. Відслідковування на цьому рівні структурних трансформацій дозволяє попереджати монополізацію регіональних ринків та запобігати обмеженню конкуренції між суб'єктами господарювання.
В Україні є певний досвід антимонопольного контролю за концентрацією господарських структур на рівні регіону. Спроби проаналізувати та узагальнити цей досвід сприймалися неодноразово. Дослідження в цій області достатньо активно проводились у 1992−2001 рр. в Інституті економіко правових досліджень НАН України та в Науково дослідному економічному інституті Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. Опублікований цілий ряд наукових робіт, які присвячені проблемам формування ефективного конкурентного середовища, обмеження монополізму та удосконалення антимонопольного законодавства. Серед авторів публікацій можна виділити: Амітана В. Н., Долішнього М. І., Василенка В. М., Заваду О. Л., Знаменського Г. Л., Козоріз М. О., Кузьміна Р. І., Мамутова В. К., Орлову Н. О., Рутченка О. Ю., Саніахметову Н. О., Семенову Л. Н. та ін.
Проблемні питання антимонопольного контролю за концентрацією господарських структур освітлюються також у роботах таких зарубіжних авторів, як Бонер Л. Х., Елланд В., Гелхорн Е. Е., Ковачич В. Е., Піндайк Р. С., Рубінфельд Д. Л., Вуд Д. П.
Разом з тим, недослідженими ще залишаються питання оцінки наслідків економічної концентрації та питання впливу процесів структурної трансформації на регіональну економіку, у зв'язку з чим виконана наукова робота спрямована на заповнення існуючих прогалин в цій області і свідчить про актуальність обраної теми та напрямків дослідження.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Наукове дослідження було виконано згідно з планами науково-дослідних робіт Інституту економіко-правових досліджень НАН України за 1994−2000 рр., а саме:
до проблеми 4. 2. 1. 6. «Економічні проблеми розвитку регіонів. Розміщення продуктивних сил», виконаної за Постановою Бюро Відділення економіки НАН України від 20. 04. 94 р. (протокол №2), включеної до плану НДР ІЕПД НАН України під шифром 3. 1. 10. 5 теми «Розробка економіко правових основ управління містом» (ДР №0195 U 006490), в рамках якої здобувачем в якості співвиконавця окреслені шляхи щодо створення ефективного конкурентного середовища, здатного забезпечити в регіоні економічне зростання;
до проблеми 4. 2. 1. 6. «Економічні проблеми розвитку регіонів», виконаної за Постановою Бюро Відділення економіки НАН України від 07. 05. 97 р. (протокол №5), включеної до плану НДР ІЕПД НАН України під шифром 3. 1. 10. 9 теми «Економіко правове забезпечення управління розвитком великого регіону” (ДР №0197 U 14780), в рамках якої здобувачем в якості співвиконавця запропоновані заходи щодо вдосконалення механізмів реалізації в регіоні конкурентної політики.
Мета та задачі дослідження. Метою наукового дослідження є узагальнення теоретичних та розробка методичних і практичних пропозицій щодо підвищення ефективності антимонопольного контролю за недопущенням обмеження конкуренції та монополізації регіонального ринку в процесі концентрації господарських структур.
Реалізація зазначеної мети дисертаційної роботи обумовила необхідність вирішення наступних задач:
визначено сутність та економічний зміст антимонопольного контролю за злиттям господарських структур на рівні регіону;
узагальнені та класифіковані види та способи концентрації господарських структур, а також
Фото Капча