Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Аудитерська перевірка власного капіталу

Предмет: 
Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
74
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Курсова робота 
На тему:
«Аудитерська перевірка власного капіталу» 
 
ЗМІСТ
 
ВСТУП
РОЗДІЛ 1. ПЛАНУВАННЯ АУДИТОРСЬКОЇ ПЕРЕВІРКИ ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ. ЗНАЙОМСТВО З БІЗНЕСОМ КЛІЄНТА 
1.1.1. Оцінка загальних економічних факторів і умов в галузі, що впливають на бізнес клієнта 
1.1.2. Характеристика суб’єкта дослідження, його бізнесу та результатів його фінансово-господарської діяльності
1.1.3. Перелік основних нормативних документів
1.1.4. Оцінка загального рівня компетентності керівництва підприємства
1.2. Розуміння системи бухгалтерського обліку та внутрішнього контролю
1.2.1. Оцінка роботи бухгалтерської служби на підприємстві
1.2.2. Попереднє ознайомлення із системою внутрішнього контролю
1.2.3. Характеристика облікової політики, що застосовується суб’єктом
1.3 Ризик і суттєвість 
1.3.1. Оцінка аудиторського ризику та його складових
1.3.2. Визначення рівнів суттєвості для цілей аудиту 
1.3.3. Визначення основних завдань аудиторської перевірки власного капіталу 
1.3.4. Типові порушення в системі контролю, веденні бухгалтерського обліку та відображенні об’єкта аудиту у фінансовій звітності 
1.3.5. Аналітичні процедури для визначення основних тенденцій стану та руху об’єкту дослідження
1.3.6. Визначення складних областей аудиторської перевірки об’єкта
1.4. Програма аудиторської перевірки
РОЗДІЛ 2. ОЦІНКА СИСТЕМИ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ
2.1. Основні завдання системи внутрішнього контролю об’єкта, процедури контролю, які можна застосувати щодо об’єкта перевірки
2.2. Оцінка системи внутрішнього контролю об’єкту аудиту
2.2.1. Опис ведення обліку та контрольних процедур для об’єкта дослідження
2.2.2. Складання блок-схем або алгоритмів проведення операцій з об’єктом перевірки
2.2.3. Перелік та короткий опис основних первинних документів і реєстрів синтетичного та аналітичного обліку і звітності, що використовуються для ведення обліку та контролю об’єкта
2.3. Проведення тестів узгодженості
2.3.1. Процедури контролю повноти даних
2.3.2. Процедури контролю точності
2.3.3. Процедури контролю за дотриманням законності господарських операцій
2.3.4. Процедури контролю за збереженням активів, первинних документів та реєстрів
2.4. Складання висновку щодо ефективності системи внутрішнього контролю
РОЗДІЛ 3. ПЕРЕВІРКА ПО СУТІ
РОЗДІЛ 4. ЗАВЕРШЕННЯ АУДИТОРСЬКОЇ ПЕРЕВІРКИ
4.1. Протокол виявлених помилок та порушень
4.2. Пропозиції щодо виправлення помилок і порушень
4.3. Визначення суттєвості відхилень
4.4. Проведення інших процедур на завершальному етапі
4.5. Аудиторський висновок
4.6. Аудиторський звіт
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ДОДАТОК А – Структурна схема підпорядкування підрозділів ПАТ «Івано-Франківськцемент»
ДОДАТОК Б – Наказ про облікову політику
ДОДАТОК В – Консолідований баланс ПАТ «Івано-Франківськцемент» за 2015 рік
ДОДАТОК Г – Консолідований звіт про фінансові результати ПАТ «Івано-Франківськцемент» за 2015 рік
ДОДАТОК Д – Прибутковий касовий ордер №12 від 15. 03. 1994 р.
 
ВСТУП
 
Розвиток України на сучасному етапі характеризується подальшим розвитком ринкової економіки, її інтеграцію в систему міжнародних економічних відносин, виникнення акціонерних компаній, товариств, різних фондів. До розвитку економіки залучаються зовнішні й внутрішні інвестиції, кредити, проводяться емісії цінних паперів, іде роздержавлення власності та приватизація майна. Учасники цих процесів потребують достовірної і не упередженої інформації, про фінансово-майновий стан, перспективи розвитку й фінансову стабільність суб’єктів господарювання, нарахування дивідендів. Подання достовірної та неупередженої інформації зацікавленим особам забезпечується через аудиторський висновок, виданий суб’єктом аудиторської діяльності.
Аудит – це перевірка даних бухгалтерського обліку і показників фінансової звітності суб'єкта господарювання з метою висловлення незалежної думки аудитора про її достовірність в усіх суттєвих аспектах та відповідність вимогам законів України, положень (стандартів) бухгалтерського обліку або інших правил (внутрішніх положень суб'єктів господарювання) згідно із вимогами користувачів.
Метою курсової роботи є дослідження організації аудиторської перевірки власного капіталу ПАТ «Івано-Франківськцемент».
Об’єктом дослідження є розділ 1 пасиву балансу «Власний капітал», а предметом статті які належать до нього, а саме: ««Зареєстрований капітал», «Внески до незареєстрованого статутного капіталу», «Капітал у дооцінках», «Додатковий капітал», «Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) «, «Неоплачений капітал» та інших статей розділу «Власний капітал»«.
Основними завданнями є:
1) перевірка наявності і відповідності форм установчих документів;
2) встановлення дотримання норм чинного законодавства щодо формування власного капіталу та відповідності його даним установчих документів;
3) виявлення повноти і своєчасності внесків засновників підприємства та правильність відображення в обліку величини власного капіталу;
4) перевірка своєчасності сплати мінімального розміру статутного (пайового) капіталу підприємства під час його реєстрації;
5) встановлення правомірності і правильності відображення в обліку змін власного капіталу протягом звітного періоду;
6) перевірка правильності вартісної оцінки майна, внесеного засновниками;
7) встановлення дотримання чинного законодавства щодо оформлення первинних документів і ведення бухгалтерського обліку власного капіталу;
8) перевірка повноти і правильності відображення у звітності структури власного капіталу та змін, що відбулися протягом року.
 
РОЗДІЛ 1. ПЛАНУВАННЯ АУДИТОРСЬКОЇ ПЕРЕВІРКИ РОРАХУНКІВ З КРЕДИТОРАМИ
 
1.1. Знайомство з бізнесом клієнта
 
1.1.1. Оцінка загальних економічних факторів і умов в галузі, що впливають на бізнес клієнта
 
ПАТ «Івано-Франківськцемент» – одне з провідних підприємств України в будівельній галузі щодо виробництва будівельних матеріалів
Будівельний комплекс – це сукупність галузей матеріального виробництва і проектно-пошукових робіт, які забезпечують капітальне будівництво. Будівельний комплекс складається з таких основних блоків: виробництво будівельних матеріалів,
Фото Капча