Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Безпека життєдіяльності.Методичні рекомендації

Тип роботи: 
Методичні вказівки
К-сть сторінок: 
109
Мова: 
Українська
Оцінка: 

Безпека життєдіяльності

 
Методичні рекомендації для проведення практичних занять і семінарів для вітчизняних студентів
 
 
Зміст
Вступ
 
Тема 1. Теоретичні основи БЖД
 
Тема 2. Концепція ризику
 
Тема 3. Надзвичайні ситуації природного походження
 
Тема 4. Надзвичайні ситуації техногенного походження
 
Тема 5. Надзвичайні ситуації суспільного походження
 
Тема 6.
 
Тема 7.
 
Додатки
 
Контрольні питання до тем
 
Список використаної літератури
 
ВСТУП
Навчальна дисципліна «Безпека життєдіяльності» займає провідне місце у структурно-логічній схемі підготовки фахівця за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст», «бакалавр», оскільки є дисципліною, що використовує досягнення та методи фундаментальних та прикладних наук з філософії, біології, фізики, хімії, соціології, психології, екології, економіки, менеджменту тощо і дозволяє випускнику вирішувати професійні завдання за певною спеціальністю з урахуванням ризику виникнення внутрішніх і зовнішніх небезпек, що спричиняють надзвичайні ситуації та їхніх негативних наслідків.
Мета вивчення дисципліни полягає у набутті студентом компетенцій, знань, умінь і навичок для здійснення професійної діяльності за спеціальністю з урахуванням ризику виникнення техногенних аварій й природних небезпек, які можуть спричинити надзвичайні ситуації та привести до несприятливих наслідків на об’єктах господарювання, а також формування у студентів відповідальності за особисту та колективну безпеку.
Завдання вивчення дисципліни передбачає опанування знаннями, вміннями та навичками вирішувати професійні завдання з обов’язковим урахуванням галузевих вимог щодо забезпечення безпеки персоналу та захисту населення в небезпечних та надзвичайних ситуаціях і формування мотивації щодо посилення особистої відповідальності за забезпечення гарантованого рівня безпеки функціонування об’єктів галузі, матеріальних та культурних цінностей в межах науково-обґрунтованих критеріїв прийнятного ризику.
 
Тема 1: Теоретичні основи БЖД
Мета вивчення теми: засвоїти основні терміни та визначення дисципліни, ознайомлення із основними видами природних та антропогенних надзвичайних ситуацій та небезпечних факторів.
Джерелом теоретичних засад БЖД виступають антропологічні дисципліни (філософія, соціологія тощо), практичні навички із захисту людини у різних сферах її життєдіяльності надають прикладні дисципліни (медицина, охорона праці, екологія, цивільний захист тощо), а науковим інструментом виступають фізичні, хімічні, біологічні та психічні закони описані у природничих дисциплінах (фізика, хімія, біологія тощо).
Основні положення, терміни та визначення дисципліни.
Безпека життєдіяльності – це дисципліна, яка вивчає небезпеки та ознайомлює із можливими способами захисту від них.
Предмет науки це небезпеки, які можуть негативно впливати на людину.
Мета БЖД як науки – сформулювати у людини спосіб мислення та поведінку, які необхідні для збереження здоров’я і життя, а також ознайомити людину із можливими способами захисту від небезпек природного, техногенного і соціального походження.
Основоположна аксіома БЖД – будь яка діяльність людини потенційно небезпечна для неї, тобто небезпека є універсальною властивістю процесу взаємодії людини із навколишнім середовищем.
Основні теореми БЖД:
  • джерелами небезпек є природні чи антропогенні явища, об’єкти, процеси;
  • небезпеки з’являються якщо потоки речовини, енергії, інформації у середовищі перевищують порогові значення;
  • небезпеки діють в обмеженому просторі та часі;
  • небезпеки впливають, як на людину, так і на природні та техносферні об’єкти;
  • захист від небезпек досягається за допомогою зниження потоків речовини, енергії, інформації до гранично допустимого рівня.
Небезпека або небезпечний фактор – процес, явище, об’єкт або їх комбінація, які можуть нанести шкоду здоров’ю людини, її майну або навколишньому середовищу яке оточує людину і призвести до надзвичайної ситуації.
Безпека – стан при якому з певною вірогідністю можна гарантувати відсутність загрози життю, здоров’ю, майну людині або оточуючому її середовищу.
Надзвичайна ситуація (НС) – це стан порушення звичайних умов роботи обладнання, техніки або діяльності людей при якому виникає загроза їх життю чи здоров’ю, завдається матеріальна шкода або відбувається значне відхилення стану навколишнього середовища внаслідок дії небезпеки.
Аварія – це локальна надзвичайна ситуація, спричинена виходом із ладу, поломкою або руйнуванням технічних об’єктів, що може призвести до загрози для життя і здоров’я невеликої кількості людей.
Аварії поділяються на дві категорії.
До І категорії належать аварії, внаслідок яких: загинуло 5 або травмовано 10 і більше осіб; стався викид отруйних, радіоактивних, небезпечних речовин за санітарно-захисну зону підприємства; збільшилась концентрація забруднюючих речовин у навколишньому середовищі більш як у 10 разів; зруйновано будівлі, споруди чи основні конструкції об’єкта, що створило загрозу для життя, здоров’я працівників підприємства чи населення.
До ІІ категорії належать аварії, внаслідок яких: загинуло до 5 чи травмовано від 4 до 10 осіб; зруйновано будівлі, споруди чи основні конструкції об’єкта, що створило загрозу для життя і здоров’я працівників цеху, ділянки (враховуються цех, ділянка з чисельністю працівників 100 осіб і більше).
Катастрофа – великомасштабна надзвичайна ситуація, спричинена природним чи антропогенним чинником внаслідок чого постраждало чи загинуло велика кількість людей або відбулось істотне погіршання стану довкілля на значній території.
Стихійне лихо – це надзвичайна ситуація викликана природним явищем, в результаті чого завдається значна матеріальна шкода або з’являється загроза життю чи здоров’ю великій кількості людей.
Загальні ознаки надзвичайної ситуації:
  • наявність або загроза загибелі людей чи значне порушення умов їх життєдіяльності;
  • заподіяння матеріальних втрат
Фото Капча