Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Бухгалтерський облік на ПАП «Авангард»

Тип роботи: 
Бакалаврська робота
К-сть сторінок: 
63
Мова: 
Українська
Оцінка: 
ЗМІСТ
 
ВСТУП
1. ЗАГАЛЬНЕ ОЗНАЙОМЛЕННЯ З ПІДПРИЕМСТВОМ
2. ОБЛІК ГРОШОВИХ КОШТІВ
3. ОБЛІК РОЗРАХУНКОВИХ ОПЕРАЦІЙ
4. ОБЛІК ПОТОЧНИХ ТА ДОВГОСТРОКОВИХ ЗОБОВЯЗАНЬ
5. ОБЛІК ПРАЦІ ТА ЇЇ ОПЛАТИ
6. ОБЛІК ВИРОБНИЧИХ ЗАПАЧІВ, ГОТОВОЇ ПРОДУКЦІЇ І ТОВАРІВ
7. ОБЛІК БІОЛОГІЧНИХ АКТИВІВ
8. ОБЛІК ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ТА ІНШИХ НЕОБОРОТНИХ АКТИВІВ
9. ОБЛІК КАПІТАЛЬНИХ ІНВЕСТИЦІЙ
10. ОБЛІК ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ ТА ЗАБЕСПЕЧЕННЯ ЗОБОВЯЗАНЬ
11. ОБЛІК ВИРОБНИЦТВА
12. ОБЛІК РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОДУКЦІЇ (РОБІТ І ПОСЛУГ) І ТОВАРІВ
13. ОБЛІК ФОРМУВАННЯ ДОХОДІВ, ВИТРАТ І РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ ПІПРИЕМСТВА
14. БУХГАЛТЕРСЬКА ЗВІТНІСТЬ
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ДОДАТКИ
 
ВСТУП
 
Бухгалтерський облік – це одне з основних джерел інформації про виробничу і фінансово-господарську діяльність підприємств і об'єднань, необхідної для прийняття та реалізації управлінських рішень. Науково впорядкований облік на підприємстві є основою для реалізації функції контролю і аналізу господарської діяльності. Облік покликаний забезпечувати повсякденний контроль за правильним і цільовим використанням коштів, матеріальних, енергетичних і трудових ресурсів, їх збереженням, а також на базі аналізу сприяти поліпшенню фінансово-господарської діяльності підприємств і організацій.
Мета бухгалтерського фінансового обліку – забезпечити управлінський апарат, відповідні служби необхідними достовірними даними про господарські процеси, які відбуваються на підприємстві та його фінансовий стан на певну дату.
Для досягнення повноти у процесі обліку повинні бути виявлені всі господарські операції, що відбулись і призвели до зміни фінансового стану підприємства. Необхідно здійснити їх вимірювання та обчислення, зареєструвати, систематизувати, і нагромадити за певний період таким чином, щоб адміністрація підприємства, його власники та акціонери мали інформацію про ефективність діяльності підприємства в цілому, про виконання окремих угод із тим, щоб своєчасно прийняти рішення щодо доцільності їх реалізації. Якщо окремі господарські операції не будуть виявлені та не відображені в обліку, це призведе до перекручення окремих показників фінансової звітності, внаслідок чого користувач і можуть прийняти необґрунтовані рішення.
Метою ведення обліку і складання фінансової звітності є надання користувачам повної, правдивої та неупередженої інформації про фінансовий стан, результати діяльності (прибутки і збитки) та рух грошових коштів підприємства.
Перед бухгалтерським обліком стоять такі основні завдання: своєчасне і правильне проведення необхідних розрахунків; повне і оперативне відображення в облікових регістрах необхідної інформації; проведення у встановлений термін інвентаризації; недопущення простроченої дебіторської і кредиторської заборгованості; контроль за веденням облікового процесу.
Основна мета роботи полягає у вивченні критичної оцінки стану обліку зобов’язань, розрахунків по податкам та обов’язковим платежам, оплати праці, облік операцій по соціальному страхуванню, а також стан бухгалтерської звітності, який склався у ПАП «Авангард».
Нашою метою було закріплення та поглиблення здобутих знань, здобуття практичних навичок з бухгалтерського та фінансового обліку.
 
1. ЗАГАЛЬНЕ ОЗНАЙОМЛЕННЯ З ПІТПРИЕМСТВОМ
 
Приватне Агропромислове підприємство (надалі ПАП) «Авангард» зареєстроване Бережанською Райдержадміністрацією і являється платником фіксованого податку. Форма власності – приватна, виробничий напрямок – вирощування зернових, соняшнику, цукрового буряку та м'ясо-молочний.
Територія ПАП «Авангард» розміщена в селі Літятин Бережанського району Тернопільської області.
Територія господарства розташована в основному на рівнинному плато. За даними на кінець 2012 року сільськогосподарські угіддя займають 224 га, з них. Ґрунтовий покрив в основному складається з південних чорноземів звичайних.
Кліматичні умови в яких знаходиться ПАП «Авангард» дозволяють вирощувати всі сільськогосподарські культури. Теплозабезпеченість зони висока, але кількість опадів недостатня, всього 400 – 430 мм, а за період з температурою вище +10°С 270 – 290 мм. Середньомісячна температура липня +25, 4°С, а зимового періоду в січні -3, 6°С. Абсолютний річний максимум температури повітря складає 38, 8°С, абсолютний мінімум -23°С. Тривалість безморозного періоду – 160-185 днів. Господарство малозабезпечене водними ресурсами.
Для повної характеристики підприємства необхідним є проведення аналізу розмірів виробництва. Для більш детальної характеристики ПАП «Авангард» Бережанського району доцільно визначити розміри сільськогосподарського виробництва і порівняти його з середньорайонними показниками. Отже, проведемо аналіз розмірів виробництва, використовуючи дані по господарству (табл. 1. 1).
 
Таблиця 1
Показники розміру виробництва у ПАП «Авангард»
 
 
Визначивши показники розміру виробництва у ПАП «Авангард» Бережанського району можна зробити висновок, що загалом розмір виробництва має тенденцію до зростання. Валова продукція в порівняних цінах 2010р. становить 309, 95 тис. грн., що на 191, 05 тис. грн. менше ніж в середньому на одне господарство району на початок 2013р.. Площа сільськогосподарських угідь у 2013 р. становить 224 га.
Основним показником, за допомогою якого визначається спеціалізація – це структура його грошових надходжень від реалізації товарної продукції.
Виробничу спеціалізацію досліджуваного підприємства визначимо, проаналізувавши розмір та структуру грошових надходжень від реалізації товарної сільськогосподарської продукції та продуктів її переробки, робіт, послуг за видами, що надаються, та в цілому по господарству за останні 3 роки на основі даних форми 29 с. г. та 24 с. г. (див. табл. 1. 2).
 
Таблиця 2
Розмір та структура грошових надходжень від реалізації товарної продукції у ПАП «Авангард»
 
В структурі грошової виручки найбільшу питому вагу займають виручка від реалізації зернових (пшениця та ячмінь) та соняшнику
Фото Капча