Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Державне регулювання грошового обороту і місце в ньому фіскально-бюджетної та грошово-кредитної політики

Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
47
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Зміст
 
Вступ
РОЗДІЛ 1. Грошовий оборот і методи його регулювання
1.1 Сутність грошового обороту
1.2 Суб’єкти та об’єкти грошового обороту
1.3 Модель грошового обороту
1.4 Структура грошового обороту
1.5 Маса грошей в обороті. Грошові агрегати та грошова база
РОЗДІЛ 2. Грошово-кредитна політика та її види
2.1 Державне регулювання грошового обороту і місце в ньому фіскально-бюджетної та грошово-кредитної політики
2.2 Грошово-кредитна політика, її цілі та інструменти
РОЗДІЛ 3. Напрямки регулювання грошового обороту України
3.1 Напрямки регулювання грошового обороту України
3.2 Основні показники діяльності банків України
Висновки
Список використаних джерел
 
Вступ
 
В умовах світової фінансової кризи особливо гостро виявились проблеми в грошовій системі України, пов'язані з нестабільністю монетарної сфери. Різке падіння курсу української гривні, неповернення депозитів та загроза банкрутства багатьох комерційних банків примусили підвищити обсяги державного регулювання грошового обороту, що обумовлює актуальність проблем. Пошук нових методів та інструментів державного регулювання грошового обороту, спроможних його стабілізувати та прискорити, набуває першочергового значення в структурі державної економічної політики.
Аналіз останніх наукових досліджень і публікацій. Грошовий оборот та проблеми забезпечення його стабільності та швидкості є традиційним об'єктом досліджень. Питання формування ефективного грошового обігу постійно досліджують А. Грищенко, В. Лагутін, М. Савлук. Проте наростання кризових явищ в українській економіці та її монетарній сфері породжують нові проблеми, на які має бути знайдена відповідь економічною наукою.
Актуальність вибраної теми зумовлена тим, що сучасний стан економічної ситуації в Україні доволі складний і визначається процесами ринкової трансформації, що зумовлює складність та неоднозначність при формуванні економічної політики держави та обумовлюється відсутністю адекватної законодавчої, інституційної бази, факторами протистояння ринковим перетворенням окремих соціальних груп населення. Основною проблемою є вибір правильної економічної політики, яка б включала фіскальну та грошово – кредитну політику держави.
Важлива роль у цьому процесі відводиться грошовому обігу, його регулюванню та використанню в коригуванні поведінки суб'єктів грошово – кредитного ринку.
Гроші відносяться до тих особливих історичних категорій, які завжди були найбільш актуальними в економічній думці, так як в процесі грошового обігу найбільшою мірою проявляються і реалізуються інтереси суб'єктів ринку. Через гроші, їх функції кожен індивідуум реалізує свої потреби, тому грошова система і визначає взаємозв'язок між виробництвом, обміном, розподілом і споживанням. Порушення цього взаємозв'язку неодмінно призводить до виникнення протиріч в економічному житті. Грошовий ринок є найбільш чутливим і вразливим елементом системи економічних відносин, що в свою чергу означає можливість його використання для впливу та регулювання окремих макроекономічних показників і економіки в цілому.
Сучасний етап української державності вимагає зміцнення стабільності і привабливості національної грошової одиниці та формування такої грошово кредитної політики, яка швидко наблизить Україну до цивілізованих стимулюючих норм виробництва, розподілу, обміну і споживання.
Грошовий оборот тісно пов'язаний з усіма сферами економічного та соціального життя суспільства. Розбалансованість грошового обороту також гостро відчувається в соціальній сфері. Економічні та монетарні кризи тісно пов'язані і можуть розвиватися як синхронно, так і з деяким лагом запізнення. Ефективне державне регулювання грошового обороту можливе лише в контексті забезпечення макроекономічної стабільності та стабільності грошей. Ступінь і масштаби державного регулювання грошового обороту впливають на рівень розвитку економік та товарно-грошових відносин. Тому ефективне регулювання грошового обороту безпосередньо пов'язане з забезпеченням виконання грішми належних їм функцій.
Мета роботи. В роботі поставлено завдання розглянути сутність грошового обороту та методи його регулювання, дослідити проблему підвищення ефективності державного регулювання грошового обороту через вдосконалення, насамперед, кон'юнктурної політики.
Інформаційною базою стали законодавчі акти, вітчизняні літературні джерела, та періодичні видання.
 
РОЗДІЛ 1. Грошовий оборот і методи його регулювання
 
1.1 Сутність грошового обороту
 
У процесі суспільного відтворення відбувається безперервний рух грошей, що його обслуговує. Цей процес безперервного руху грошей як у готівковій, так і в безготівковій формі, між суб’єктами економічних відносин у суспільному відтворенні називається грошовим оборотом [3, с. 51].
З його допомогою здійснюється кругообіг усього сукупного капіталу суспільства на всіх стадіях суспільного відтворення. Через авансування грошей на придбання засобів виробництва й оплату робочої сили капітал спрямовується у сферу виробництва й забезпечує створення валового національного продукту. Через оплату виготовленої продукції та послуг гроші обслуговують реалізацію національного продукту й вивільнення суспільного капіталу в грошовій формі. У процесі використання грошового виторгу від реалізації продукції та послуг здійснюється розподіл вартості національного продукту між власниками факторів виробництва та державою, якій сплачуються встановлені законодавством податки. В усіх економічних суб’єктів формуються грошові доходи, за рахунок яких вони спрямовують капітал у сферу споживання – виробничого та особистого. Завдяки цьому забезпечується новий цикл суспільного відтворення.
Оборот грошей у межах кругообігу окремого індивідуального капіталу відрізняється від сукупного грошового обороту на макроекономічному рівні. На рівні окремого індивідуального капіталу гроші є однією з функціональних форм капіталу, його складовою й елементом багатства, яким володіє власник цього капіталу. Гроші тут слугують капіталом. Вони вимагають відповідної норми прибутку (доходу), як і будь-яка інша форма капіталу. Чим більшою масою грошей володіє індивідуальний власник, тим він багатший і тим більші його можливості “заробити” прибуток
Фото Капча