Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Державний контроль діяльності учасників фондового ринку України (організаційно-правовий аспект)

Тип роботи: 
Автореферат
К-сть сторінок: 
31
Мова: 
Українська
Оцінка: 
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ
 
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук
Державний контроль діяльності учасників фондового ринку України (організаційно-правовий аспект)
12. 00. 07 – теорія управління; адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право
 
Андрущенко Ігор Григорович
УДК 347. 731. 1+351. 9
 
Київ – 2004
 
Дисертацією є рукопис
Робота виконана в Національній академії внутрішніх справ України, МВС України.
Науковий керівник: доктор юридичних наук, професор Калюжний Ростислав Андрійович, Національна академія внутрішніх справ України, начальник кафедри теорії держави та права.
Офіційні опоненти: доктор юридичних наук, доцент Берлач Анатолій Іванович, Відкритий міжнародний університет розвитку людини “Україна”, завідувач кафедри адміністративного та фінансового права кандидат юридичних наук Бутузов Віталій Миколайович, Міністерство внутрішніх справ України, начальник відділу боротьби з правопорушеннями у сфері високих технологій Департаменту державної служби боротьби з економічною злочинністю. 
Провідна установа Національна академія державної податкової служби України, кафедра фінансового права, ДПА України, м. Ірпінь.
Захист відбудеться 22 грудня 2004 р. о 14 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26. 007. 03 в Національній академії внутрішніх справ України (03035, м. Київ, пл. Солом’янська, 1)
 
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
 
Актуальність теми дослідження. Становлення та розвиток системи державного регулювання ринку цінних паперів в Україні сприяють створенню об’єктивно нових реалій, які потребують ретельного наукового осмислення. Це стає конче необхідним у зв’язку з можливими негативними соціально-економічними наслідками непрофесійної діяльності учасників ринку цінних паперів для майбутнього нашої держави.
Відсутність досконалого на сьогодні законодавства, що регламентує діяльність учасників ринку цінних паперів, перманентна загроза виникнення кризових ситуацій у цій сфері свідчать про брак науково обґрунтованих підходів і цілеспрямованості у формуванні системи державного контролю діяльності учасників вітчизняного фондового ринку.
Одним з основних елементів державного регулювання на ринку цінних паперів є контроль діяльності його учасників. Контроль на ринку цінних паперів здійснюється з метою виявлення порушень законодавства та запобігання їм. Це приводить до впорядкування фондового ринку і є основою правозастосування. У свою чергу, створення умов для формування належного правового клімату функціонування фондового ринку сприяє активному залученню коштів вітчизняних та іноземних інвесторів в економіку України, шляхом забезпечення захисту їх прав та законних інтересів, запобіганню правопорушень на ринку цінних паперів, а у разі їх виявлення – оперативному й всебічному розслідуванню цих правопорушень.
Саме актуальність, науково-теоретична і практична важливість проблеми, її недостатнє вивчення і обґрунтування в Україні зумовили вибір теми дисертаційного дослідження.
Дослідження стану наукового вивчення проблем удосконалення законодавчої та нормативної бази забезпечення ефективного державного контролю діяльності учасників вітчизняного ринку цінних паперів в умовах переходу до нового правового простору довело, що на сучасному етапі спеціального дослідження з цих проблем не проводилось. Науковий та дослідний матеріал обмежений. В існуючій науковій літературі майже відсутні дослідження, спеціально присвячені місцю та ролі державного контролю діяльності учасників фондового ринку України.
Найбільш важливими в науковому розумінні для автора під час роботи над дисертацією були теоретичні розробки провідних вітчизняних фахівців у галузі державного управління, фінансового права, адміністративного права, зокрема В. Б. Авєр’янова, О. Ф. Андрійко, О. М. Бандурки, Д. А. Бекерської, А. І. Берлача, Ю. П. Битяка, В. М. Бутузова, А. В. Васильєва, П. А. Вороб’я, Л. К. Воронової, П. Т. Геги, В. О. Глушкова, І. П. Голосніченка, О. М. Джужи, Є. В. Додіна, Л. М. Долі, І. Б. Заверухи, А. П. Закалюка, Н. К. Ісаєвої, Р. А. Калюжного, А. Т. Комзюка, М. Й. Коржанського, В. І. Кравченка, Є. Б. Кубко, О. А. Кузьменко, М. П. Кучерявенка, М. І. Мельника, П. П. Михайленка, А. А. Нечай, Н. Р. Нижник, В. Ф. Опришка, О. П. Орлюк, О. І. Остапенка, П. С. Пацурківського, Н. Ю. Пришви, О. П. Рябченко, Л. А. Савченко, Н. О. Саніахметової, М. М. Тищенка, В. І. Шакуна та ін.
Розкриваючи місце та роль контролю діяльності учасників фондового ринку як функції державного управління, автор керувався теоретичними розробками і положеннями наукових праць авторитетних українських вчених-економістів, зокрема І. А. Бланка, М. О. Бурмаки, М. А. Гольцберга, М. І. Камлика, О. М. Мозгового, К. Г. Отченаш, В. В. Суторміної та ін.
Окремі висновки щодо методів забезпечення ефективного державного контролю діяльності учасників ринку цінних паперів автором зроблені з використанням деяких положень теорії управління та економічної науки, наведених у роботах російських науковців, зокрема Б. І. Альохіна, В. Д. Міловидова, Я. М. Міркіна, А. А. Первозванського, А. С. Чеснокова, В. К. Шенаєва та ін.
Дисертантом використано праці іноземних дослідників, які присвятили свої роботи проблемам розвитку інвестиційної діяльності, фінансового ринку, ринку цінних паперів, зокрема А. Адамса, М. Грубера, Р. Колба, М. Міллера, В. Шарпа та ін.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Необхідність дисертаційного дослідження зумовлена планами наукових досліджень Міністерства внутрішніх справ України (п. 26. розділу X “Тематики пріоритетних напрямків дисертаційних досліджень на період 2002-2005 роки” додатка 3 до наказу МВС України від 30 червня 2002 року № 635 “Про заходи щодо організації проведення науково-дослідних робіт та впровадження їх результатів
Фото Капча