Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Дослідження системи бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту основних засобів на ПАТ "Кредмаш" та рекомендації щодо їх вдосконалення

Тип роботи: 
Дипломна робота
К-сть сторінок: 
152
Мова: 
Українська
Оцінка: 
ВСТУП
 
Важко уявити підприємство, яке працює без основних засобів, що потрібні для успішного здійснення виробничо-господарської діяльності.  
Актуальність теми дипломної роботи зумовлює те, що основні засоби являють собою засоби праці, що використовуються при виробництві продукції, виконанні робіт чи наданні послуг і, будучи важливою ланкою в науково-технічному прогресі, все більше підпорядковують собі не тільки сам процес праці, а й весь процес виробництва, його технологію та організацію. Основні засоби часто складають головну частину активів підприємства. Виробничо- господарська діяльність підприємства забезпечується не тільки за рахунок використання матеріальних, трудових, фінансових ресурсів, але й за рахунок основних засобів.
Бухгалтерський облік являє собою систему, що здійснює збір, вимір, обробку, інтерпретацію і передачу інформації про конкретний суб’єкт господарювання. Ця інформація дає можливість користувачам приймати обґрунтовані рішення при виборі альтернативних варіантів використання господарських ресурсів підприємства. Облікові документи, сформовані в системі фінансового обліку, повинні бути зрозумілі усім співучасникам ринкової економіки. 
Від того, як правильно будуть використовуватися основні засоби, залежить ефективність всього виробництва та розмір отриманого прибутку. Бухгалтер повинен дуже щільно слідкувати за правильністю ведення обліку основних засобів з моменту надходження їх на підприємство та до моменту списання з балансу.
Організація обліку основних засобів – досить складна ділянка бухгалтерської роботи, до того ж сьогодні їх бухгалтерський та податковий облік здійснюються по-різному та ведуться окремо. 
Інформація про основні засоби має велике значення для характеристики фінансового стану і результатів діяльності підприємства. Правильне визначення, оформлення, оцінка та облік основних засобів у фінансово-господарській діяльності відіграє важливу роль і безпосередньо впливає на результати бізнесу і ціну підприємства. Отже обрана тема є дуже актуальною.
Об’єктом дослідження в дипломній роботі є Публічне акціонерне товариство «Кременчуцький завод дорожніх машин» (далі ПАТ «Кредмаш»).
Предметом є методика та методологія бухгалтерського обліку, аудиту та економічного аналізу основних засобів.
Задачами дипломної роботи є дослідження  нормативно – правових актів, які визначають методику та методологію обліку, аналізу та аудиту основних засобів; вивчення теоретичних основ організації обліку, аналізу та аудиту основних засобів; дослідження правильності ведення обліку основних засобів на підприємстві; аналіз основних показників та коефіцієнтів використання  основних засобів; формулювання напрямків вдосконалення обліку основних засобів.
Для забезпечення конкурентоспроможності підприємства та отримання необхідної величини прибутку необхідно здійснювати постійний аналіз руху, наявності та ефективності використання основних засобів, також досліджувати фактори, які впливають на ці зміни. Ефективність використання основних засобів залежить від організації своєчасного одержання надійної і досить повної обліково-економічної інформації. У цьому зв'язку зростає роль та значення обліку як однієї з найважливіших функцій управління.
Розвиток виробництва є невіддільним від проблеми ефективного використання основних виробничих фондів, вони є матеріально-технічною базою виробництва, фундаментом його вдосконалення і розвитку.
Мета дипломної роботи - дослідити системи бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту основних засобів на ПАТ «Кредмаш» та розробити рекомендації щодо їх вдосконалення.
Для досягнення поставленої мети і виконання поставлених задач  необхідно досконально вивчити облік надходження основних засобів на підприємстві, визначення вартості, за якою об’єкт основних засобів оцінюється, процес зносу та методи нарахування амортизації, доцільність процесу ремонту, модифікації, дообладнання, процес переоцінки, інвентаризації та вибуття об’єкта основних засобів.
Робота складається з шести розділів. В першому розділі досліджено нормативно – правові акти та теоретичні основи бухгалтерського та податкового обліку основних засобів.
В другому розділі роботи розглядається організація обліку основних засобів на ПАТ «Кредмаш».
Третій розділ присвячений аналізу ефективності використання основних засобів на підприємстві.
В четвертому розділі описано методику аудиту операцій з основними засобами. В п’ятому розділі дається прогноз коефіцієнтів руху та технічного стану основних засобів на ПАТ «Кредмаш».
Шостий розділ присвячений охороні праці на підприємстві.
При написанні роботи використовувалися нормативні матеріали, спеціальна література, первинні облікові документи, бухгалтерська звітність.
 
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОБЛІКУ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ
 
1.1 Поняття основних засобів, їх класифікація та оцінка
 
Основні засоби є одним з найважливіших елементів виробничого процесу та матеріальною базою будь-якої підприємницької діяльності.
Основні засоби - матеріальні активи, які підприємство утримує з метою використання їх у процесі виробництва або постачання товарів, надання послуг, здавання в оренду іншим особам або для здійснення адміністративних і соціально-культурних функцій, очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких більше одного року (або операційного циклу, якщо він довший за рік) [12].
В економічній теорії під основними засобами розуміють засоби праці, які використовуються протягом тривалого часу, при цьому зберігають свою початкову фізичну форму і переносять свою вартість на новостворений продукт частинами, протягом декількох виробничих ступенів, по мірі фізичного і морального зносу. 
Об'єкт основних засобів - закінчений пристрій з усіма пристосуваннями і приладдям до нього або окремий конструктивно відокремлений предмет, що призначений для виконання певних самостійних функцій, чи відокремлений комплекс конструктивно з'єднаних предметів одного або різного призначення, що мають для їх обслуговування загальні пристосування, приладдя, керування та єдиний фундамент, унаслідок чого кожен предмет може виконувати свої функції, а комплекс - певну роботу тільки в складі комплексу, а не самостійно.[18]
Якщо один об'єкт основних засобів складається з частин, які мають різний строк корисного використання (експлуатації), то кожна з
Фото Капча