Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Ефективність стратегій розвитку мобільного зв’язку в Україні

Предмет: 
Тип роботи: 
Автореферат
К-сть сторінок: 
26
Мова: 
Українська
Оцінка: 
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ УКРАЇНИ
Київський міжнародний університет цивільної авіації
 
ВОЛК Ірина Валеріївна
 
УДК 621. 396. 218 “71” (043. 3)
 
ЕФЕКТИВНІСТЬ СТРАТЕГІЙ РОЗВИТКУ МОБІЛЬНОГО ЗВ’ЯЗКУ В УКРАЇНІ
 
Спеціальність 08. 07. 04 – Економіка транспорту та зв’язку
 
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук
 
Київ 1999
 
Дисертація є рукописом.
Робота виконана на кафедрі економіки цивільної авіації в Київському міжнародному університеті цивільної авіації. Міністерство Освіти України.
Науковий керівник: доктор економічних наук, професор Кулаєв Юрій Федорович Київський міжнародний універсітет цивільної авіації, завідувач кафедри економіки цивільної авіації.
Офіційні опоненти: доктор економічних наук, професор Загорулько Валентин Миронович Київський міжнародний універсітет цивільної авіації, професор кафедри маркетинга доктор економічних наук, професор Гранатуров Володимир Михайлович Одеський науково-дослідний інститут зв’язку, начальник наукового відділу.
 
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
 
Актуальність теми дослідження. Стан розвитку ринку зв'язку у чималому ступені визначає економічний рівень будь-якої держави. Особливо актуальною проблемою є розвиток телекомунікацій для нашої країни. Галузева інфраструктура, яка дісталася у спадщину від колишнього Союзу знаходиться на дуже низькому рівні. Існуючі мережі зв'язку вже не можуть задовольнити потреби ринку за якістю та ефективністю обміну інформацією. З іншого боку, розвиток мобільного зв'язку передбачає величезні інвестиції в економіку країни, підвищення рівня інтеграції зі світовим співтовариством, розвиток малого і середнього бізнесу, розвиток інфраструктури зв'язку загального користування України. Ці обставини обґрунтовують актуальність розробок в царині ефективного стратегічного планування, аспекти якого, у зв'язку з природним монополізмом галузі зв'язку досліджувалися вкрай недостатньо.
Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Напрямок, який був обраний у роботі дослідження тісно пов'язаний з рішенням задач щодо розвитку комплексної програми побудови єдиної національної системи зв'язку України, прийнятої і схваленої урядом 23. 09. 1993 року, де одним із пріоритетних напрямків виступає розвиток стільникових мереж в Україні. Дисертаційна робота виконана відповідно до Концепції розвитку мереж електричного і поштового зв'язку загального користування і формування ринку послуг зв'язку в Україні до 2010 року, прийнята Міністерством зв'язку України, яка також передбачає подальший прискорений розвиток стільникових мереж зв'язку.
Мета і задачі дослідження. Мета даної дисертаційної роботи – розробка методичних положень, що визначають найбільш ефективну ринкову стратегію для компаній-операторів стільникового зв'язку в умовах реально сформованої конкурентної боротьби на українському ринку мобільного зв'язку. Для реалізації цієї мети були поставлені і вирішені такі задачі:
•на базі аналізу наукової літератури був досліджений світовий досвід функціонування мереж стільникового зв'язку, основні проблеми і тенденції розвитку цієї галузі в Україні;
•досліджені і проаналізовані основні принципи і функції стратегічного планування діяльності телекомунікаційних компаній, як соціально-економічно спрямованих систем;
•розроблені й обгрунтовані критерії ефективного стратегічного планування для компаній-операторів мобільного зв'язку;
•вдосконалено методику щодо вибору стратегії компанії, яка заснована на сучасних методах маркетингових досліджень з урахуванням галузевої специфіки;
•на прикладі головного підприємства стільникового зв'язку СП “Український мобільний зв'язок” був проведений ситуаційний аналіз ринку зв'язку України, в результаті якого розроблена ефективна конкурентна стратегія компанії;
•визначено специфіку принципів ціноутворення на послуги мобільного зв'язку;
•проведено структурний аналіз собівартості послуг в компанії мобільного зв'язку на прикладі СП “Український мобільний зв'язок”, що дозволяє визначити особливості тарифної політики у цій галузі.
•розроблено методику прогнозування попиту, головного інструменту ціноутворення в підприємствах мобільного зв'язку.
Предмет дослідження. Предметом дослідження є методичні і практичні питання стратегічного планування та прийняття управлінських і фінансово-економічних рішень для компаній мобільного зв'язку.
Об'єкт дослідження – ринок мобільного зв'язку України. Експериментальні дослідження дисертаційної роботи виконані на прикладі провідного оператора стільникової мережі – СП “Український Мобільний Зв'язок”.
Методологія і методика дослідження. Для вирішення завдання вибору ринкової стратегії були використані сучасні методи теорії стратегічного планування, системних досліджень в царині ефективності функціонування підприємств, основоположні аспекти макро-, мікроекономіки і маркетингу.
При дослідженні використовувалася інформаційна база матеріалів міжнародних наукових конференцій, науково-популярні публікації провідних світових експертів в галузі телекомунікацій, документація GSM Асоціації і відповідних робочих груп, нормативні документи і постанови Кабінету Міністрів і Міністерства зв'язку України, широка база статистичних даних.
Наукова новизна отриманих результатів. Наукова новизна отриманих результатів полягає у такому:
•комплексний аналіз, що дозволяє визначити основні тенденції та відмінні риси розвитку мобільного зв'язку в Україні і його позиціонування у світовому масштабі;
•критерії ефективності стратегії, які відображають специфіку внутрішньої організації і маркетингової спрямованості підприємств мобільного зв'язку та відрізняють їх від інших галузей;
•вдосконалена методика стратегічного планування для компаній-операторів стільникової мережі, яка відзначається тим, що дозволяє розробити найбільш ефективну стратегію в умовах реально сформованого і швидкозмінного економічного і конкурентного середовища;
•ситуаційний аналіз, який відображає стан галузі українських мобільних комунікацій і обґрунтовує стратегічні шляхи розвитку для компаній-операторів;
•методика щодо оцінки та прогнозування попиту на послуги мобільного зв'язку, унікальність якої складається в можливості накоплювати та зберігати абонентську базу в ситуації, яка склалася на конкурентному ринку та в економіці України. Вона дозволяє реалізувати ефективну стратегічну лінію шляхом гнучкої політики ціноутворення.
Практичне значення отриманих результатів. За допомогою використаних у роботі прикладних методів, досліджено, проаналізовано і розроблено
Фото Капча