Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Економічна ефективність рослинницьких галузей та шляхи її підвищення

Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
51
Мова: 
Українська
Оцінка: 
КУРСОВИЙ ПРОЕКТ
З ЕКОНОМІКИ ПІДПРИЄМСТВА
З ОСНОВАМИ СТАТИСТИКИ НА ТЕМУ:
«Економічна ефективність рослинницьких галузей та шляхи її підвищення»
 
ЗМІСТ
 
Вступ 
Розділ 1. Огляд літературних джерел або теоретичні основи ефективності сільськогосподарського виробництва
1.1. Поняття та суть ефективності сільськогосподарського виробництва
1.2. Система показників ефективності сільськогосподарського виробництва
Розділ 2. Економічна ефективність рослинницьких галузей
2.1. Виробничо-економічна характеристика господарства 
2.2. Місце рослинництва в економіці господарства 
2.3. Динаміка та структура витрат в рослинництві
2.4. Продуктивність праці при виробництві продукції рослинництва
2.5. Економічна ефективність виробництва і реалізації; рентабельність виробництва продукції
Розділ 3. Динаміка виробництва продукції та фактори ефективності галузі рослинництва
3.1. Динаміка валової продукції рослинництва на 100га с. г. угідь
3.2. Кореляційний аналіз залежності виробництва валової продукції рослинництва від енерго- та фондозабезпеченості
Розділ 4. Основні шляхи підвищення економічної ефективності виробництва продукції рослинництва. 
Висновки
Список використаних джерел
Додатки
 
ВСТУП
 
На всіх етапах розвитку сільського господарства одним із основних напрямів є виробництво продукції рослинництва, а обґрунтування заходів щодо його стабілізації і підвищення ефективності – загальнодержавним завданням.
Розвиток рослинництва здійснюється шляхом удосконалення земельних відносин і запровадження сучасних технологій, що сприятиме забезпеченню стабільності та ефективності використання земель сільськогосподарського призначення, підвищенню добробуту сільського населення [1].
Актуальність проблеми ефективності сільськогосподарського виробництва за сучасних умов виходить на перше місце серед інших проблем. Дослідженню проблеми ефективності виробництва продукції рослинництва в сільськогосподарських підприємствах в умовах ринкових перетворень присвячені наукові праці багатьох вчених-аграріїв. Розв'язування проблеми збільшення виробництва продукції рослинництва, поліпшення її якості вимагає радикальних перетворень в економічних відносинах, прискорення науково-технічного прогресу і соціальної перебудови села за рахунок інвестицій і підтримки держави.
У цілому ситуація у галузі рослинництва Миколаївської області є задовільною. На сьогоднішній день є декілька головних умов, за яких можна досягти суттєвого збільшення виробництва основних сільськогосподарських культур. Це, насамперед, підвищення врожайності сільськогосподарських культур через впровадження новітніх технологі вирощування сільськогосподарських культур, оптимізації використання техніки, збільшення обсягів внесення органічних добрив та ін.
Важливим є налагодження більш тісних зв’язків між науковими установами та навчальними закладами області і сільськогосподарськими формуваннями та забезпечення переходу галузі на інноваційну модель розвитку це дасть можливість збільшити виробництво рослинницької продукції та підняти економічну ефективність сільськогосподарських підприємств області.
Мета та завдання курсової роботи:
  • на прикладі ТОВ „Золотий Колос“, Миколаївської області, уточнити сутність економічної ефективності виробництва сільськогосподарської продукції.
  • визначити тенденції змін, які відбулись у сільському господарстві.
  • обґрунтувати перспективи розвитку та шляхи підвищення економічної ефективності рослинницьких галузей.
Предметом дослідження є аналіз ефективності рослинницьких галузей та шляхи її підвищення.
Об’єктом дослідження є ТОВ „Золотій Колос“, Миколаївської області.
Як вихідна інформація в курсовій роботі використовувалися матеріали статистичної звітності України, Миколаївської області, а саме ТОВ „Золотий Колос“, Миколаївського району.
У процесі дослідження застосовувалися статистичний, економіко-математичний, графічний методи, а також метод порівнянь.
Під час виконання курсової роботи були використані форми державної звітності: 50-сг, 29-сг, 10-мех, 11-оз за 2012 – 2014 рр.
Даний курсовий проект включає 10 таблиць і викладений на 57 сторінках друкованого тексту.
 
РОЗДІЛ 1. Огляд літературних джерел або теоретичні основи ефективності сільськогосподарського виробництва
 
1.1. Поняття та суть ефективності сільськогосподарського виробництва
 
Ефективність виробництва – це складне і багатогранне явище. Сільськогосподарське виробництво вимагає органічного поєднання і взаємодії чотирьох факторів – робочої сили, основних засобів, предметів праці і землі. В процесі виробництва здійснюється виробниче споживання вказаних ресурсів з метою отримання певних споживних вартостей, спроможних задовольнити відповідні потреби людей. Отже, будь-яке виробництво передбачає витрати ресурсів і одержання певних результатів. Але на однакову кількість витрачених ресурсів підприємства можуть одержувати далеко не однакові за величиною результати. В такому випадку кажуть, що підприємства ведуть виробництво з різною ефективністю «… див. рис. 1. 1».
 
Рис. (1. 1). Формування ефективності виробництва
 
Ефективність – це економічна категорія, що відображає співвідношення між одержаними результатами і витраченими на їх досягнення ресурсами, причому при вимірюванні ефективності ресурси можуть бути представлені або в певному обсязі за їх первісною (переоціненою) вартістю (застосовувані ресурси), або частиною їх вартості у формі виробничих витрат (виробничо спожиті ресурси). Якщо при цьому врахувати, що результати виробництва не лише є різноманітними, але й можуть бути представлені в різних формах: вартісній, натуральній, соціальній, то стає очевидною необхідність в ідентифікації категорії ефективності відповідно до тих аспектів діяльності підприємства, які важливо проаналізувати й оцінити.
Економічна ефективність – це таке співвідношення між ресурсами і результатами виробництва, за якого отримують вартісні показники ефективності виробництва. При цьому можливі три варіанти вказаного співвідношення:
1) ресурси і результати виражені у вартісній формі;
2) ресурси – у вартісній, а результати – у натуральній формі;
3) ресурси – у натуральній, а результати – у вартісній формі.
Вимірювальну систему економічної ефективності сільськогосподарського виробництва доцільно будувати таким чином, щоб вона була здатна повністю розкривати дві взаємопов’язані і взаємо доповнюючі результативні сторони діяльності аграрних підприємств – раціональність використання ними землі через показники
Фото Капча