Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Економічна стратегія багатопрофільних будівельно-комерційних об*єднань в умовах ринку

Предмет: 
Тип роботи: 
Автореферат
К-сть сторінок: 
26
Мова: 
Українська
Оцінка: 
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БУДІВНИЦТВА І АРХІТЕКТУРИ
 
ЛИСОВ ІГОР ВОЛОДИМИРОВИЧ
 
УДК – 69. 003: 658. 012. 012
 
ЕКОНОМІЧНА СТРАТЕГІЯ БАГАТОПРОФІЛЬНИХ БУДІВЕЛЬНО-КОМЕРЦІЙНИХ ОБ*ЄДНАНЬ В УМОВАХ РИНКУ
 
Спеціальність 08. 07. 03 – Економіка будівництва
 
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук
 
Київ – 1999
 
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана у Київському національному університеті будівнитцва і архітектури.
Науковий керівник – доктор економічних наук, професор УШАЦЬКИЙ Сергій Андрійович, завідувач кафедри організації і управління будівництвом Київського національного університету будівнитцва і архітектури.
Офіційні опоненти - доктор економічних наук НІКОЛАЄВ Всеволод Петрович, віце-президент АТ *Українська фінансова група *, кандидат економічних наук, професор ЧЕРНЯВСЬКИЙ Анатолій Дмитрович, завідувач кафедри менеджменту Міжрегіональної академії управління персоналу.
Провідна установа – науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки України.
Захист відбудеться * 23 * вересня 1999 р. о 13. 00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26. 056. 03 при Київському національному університеті будівництва і архітектури Міністерства освіти України за адресою: 252037, м. Київ-37, Повітрофлотський проспект, 31.
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Київського національного університету будівництва і архітектури за адресою: 252037, м. Київ-37, Повітрофлотський проспект, 31.
 
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
 
Актуальність теми. Ефективність здійснення ринкових реформ залежить від інтенсивності інвестиційно-відтворювальних процесів в країні. Значні резерви вдосконалення інвестиційного ринку зосереджені у реформуванні економічних та організаційних відносин у будівельному комплексі,. що є інтегратором відтворювальних процесів. Перспективи піднесення будівельної галузі безпосередньо пов*язані з процесами корпоратизації, що в будівельному комплексі реалізуються через створення холдингових, інвестиційно-будівельних та багатопрофільних будівельно-комерційних об*єднань. Дедалі більша частка обсягів виробництва припадає на багатопрофільні будівельно-комерційні об*єднання. Ці об*єднання мають подібну до холдингів організаційну структуру, але їх діяльність виходить за межі будівельної галузі. Проникнення таких об*єднань в суміжні галузі, а також в інвестиційну, комерційну, торгівельну діяльність обумовлюється необхідністю пристосування до складних умов ринку, є засобом більш раціонального розподілу власних ресурсів та акумуляції додаткових коштів на виробничі та соціальні потреби. Складна організаційна структура, диверсифікація діяльності, необхідність узгодження суперечливих інтересів господарських складових, що входять до складу об*єднання, вимагають належного економічного обгрунтування економічної концепції та стратегії діяльності цих об*єднань в умовах ринку, економічних механізмів раціонального розподілу ресурсів всередині об*єднання та вдосконалення економічної доцільності існуючих структурних форм їх організації. Такі питання ще не знайшли відображення в спеціальній літературі, економічна необхідність їх вирішення визначає актуальність даної дисертаційної роботи.
Зв*язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Теоретичні і практичні розробки дисертаційної роботи щодо напрямку досліджень відповідають *Концепції економічної стабілізації і зростання в Україні*, державним програмам створення фінансово-промислових груп і холдингових компаній (Указ Президента України №224/94 – *Положення про холдингові компанії, що створюються в процесі корпоратизації і приватизації*, Закон України від 21. 11. 95 р. – *Про фінансово-промислові групи *), тематиці досліджень Державного комітету України у справах містобудування і архітектури (тема №1003-98 *Аналіз ефективної діяльності новостворених господарських структур (холдингів, промислово-фінансових груп, господарських товариств) та розробка пропозицій щодо удосконалення їх діяльності*), кафедри організації і управління будівництвом Київського національного університету будівництва і архітектури.
Мета і завдання дослідження. Мета роботи полягає в науковому обгрунтуванні економічної концепції діяльності багатопрофільних будівельно-комерційних об*єднань в сучасних ринкових умовах, розробці економічної моделі, методики і алгоритму формування раціональної стратегії вкладень у господарські складові та види діяльності, проектних рішень щодо організаційних засобів підготовки і втілення ефективної стратегії, з наступним впровадженням основних положень дослідження в практику управління.
У відповідності з поставленою метою визначені такі завдання дослідження:
1) означення завдань і перспектив багатопрофільних будівельно-комерційних об*єднань щодо економічного вдосконалення будівельної галузі та інвестиційного середовища в цілому;
2) розробка економічної концепції діяльності вказаних об*єднань в сучасних ринкових умовах та принципів формування їх стратегії;
3) вибір методів, процедур і критеріїв проведення досліджень, побудова економіко-математичної моделі стратегії вкладень у господарські одиниці об*єднання, з розподілом за видами основної, комерційної та інвестиційної діяльності;
4) розробка методики і алгоритму формування і багатокритеріальної оптимізації стратегії вкладень, яка враховує структуру надходжень-витрат, диверсифікацію діяльності, фінансово-виробничі та інвестиційні можливості об*єднання;
5) вдосконалення організаційно-структурних засобів підготовки і втілення ефективної економічної стратегії об*єднань, що досліджуються; розробка пропозицій щодо реорганізації управління багатопрофільними будівельно-комерційними об*єднаннями та проектних рішень по створенню економічних служб в їх структурі.
Предмет і об*єкт дослідження. Предметом дослідження є економічна концепція діяльності багатопрофільних будівельно-комерційних об*єднань в сучасних ринкових умовах, критерії і методи визначення економічно раціональних параметрів діяльності, напрями економічного вдосконалення і форми організації управління таких об*єднань.
Об*єктом дослідження є багатопрофільні будівельно-комерційні об*єднання, що мають холдингову структуру організації, диверсифікований характер діяльності та багатофункціональне призначення в інвестиційному середовищі.
Методологія і методика досліджень. Забезпечення головної мети дисертаційної роботи і виконання поставлених завдань досягнуто використанням достовірних і добре апробованих методів економічних досліджень, таких, як системний аналіз, методи лінійного програмування, оптимізації та економіко-статистичного моделювання. При проведенні досліджень враховано сучасні вимоги ринку до багатогалузевих господарських об*єднань, узагальнено результати їх практичної діяльності та форми організації управління.
Наукова новизна роботи полягає у розв*язанні комплексу нових наукових проблем
Фото Капча