Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Економіка ціни

Предмет: 
Тип роботи: 
Реферат
К-сть сторінок: 
22
Мова: 
Українська
Оцінка: 
РЕФЕРАТ
з дисципліни: «Маркетинг»
 
на тему: «Економіка ціни»
 
Зміст
 
Вступ
Розділ 1. Ціна як економічна категорія
1.1. Сутність та економічна роль ціни
1.2. Функції ціни
1.3.Види цін
1.4. Фактори, що впливають на рівень цін
Висновок
Список використаної літератури
 
Вступ
 
Ціни і ціноутворення є одним з ключових елементів ринкової економіки. Важлива роль цін в економічному житті визначається тим, що вони є основою всіх економічних вимірів, роблять значний вплив на витрати і результати діяльності всіх господарюючих суб'єктів: і підприємницьких структур, і домашніх господарств, і народного господарства в цілому. Ціни визначають ефективність зовнішньоекономічної діяльності. Особливо велика їх роль в ринковій економіці, де вільні ціни виступають основним регулятором пропорцій суспільного відтворення, господарських відносин. Ціни є також важливим об'єктом державного регулювання, завдяки якому держава здійснює свою політику і в умовах ринку. У зв'язку з переходом до ринкової економіки з її більш жорсткими умовами в конкурентному середовищі – цінова політика підприємства є ключовим чинником в області просування товару на ринок. Правильне встановлення ціни на товар сприяє розвитку підприємства, формування його іміджу, появи нових контактів зі споживачами продукції. Визначення ціни є однією з найскладніших задач, що стоять перед будь-яким підприємством. І саме ціна зумовлює успіхи підприємства – об'єми продажів, доходи, одержуваний прибуток. Дуже важливо призначити ціну таким чином, щоб вона не виявилася дуже високою або дуже низькою. Ціна – один із критеріїв, що визначають купівельні сприйняття. Вона впливає на рішення про покупку товарів, впливає на прибуток торговельного підприємства і знаходиться в тісній взаємодії з факторами ринку. Ціна в умовах ринку виступає як дійсне засіб в конкурентній боротьбі за покупців, зумовлює обсяги виробництва та продажу товарів, впливає на поведінку покупців і їх платоспроможності. У ціновому механізмі варто розрізняти й виділяти дві взаємодіючі складові. З одного боку це самі ціни, їх структура, величина, динаміка зміни, а з іншого – ціноутворення як спосіб, правила встановлення, формування нових цін і зміни діючих. Ціноутворення виступає активною, що задає частиною цінового механізму. Воно, власне, і визначає величину ціни.
 
1. Ціна як економічна категорія
 
1.1. Сутність та економічна роль ціни
 
Ціна і ціноутворення є центральними елементами ринкової економіки. Ціни обслуговують весь оборот з придбання та реалізації товарів. У найзагальнішому вигляді ціна являє собою суму грошей, яку покупець сплачує продавцю за товар, що купується. В умовах ринкової економіки ціна є характеристикою товару на ринку. У ній концентруються такі основні поняття ринкової економіки, як потреба, запити, попит, пропозицію і т. д. Ціна є кінцевим показником, що характеризує товар, вона в рівній мірі враховує інтереси всіх учасників процесу товарообміну – виробників і споживачів. Ціноутворення являє собою процес формування цін на товари і послуги. Традиційно виділяються дві протилежні моделі ціноутворення: ринкове ціноутворення та централізоване (державне) ціноутворення. В умовах командного ціноутворення встановлення ціни є прерогативних сфери виробництва. Ціни встановлюються виходячи з витрат на виробництво товару або послуги. Часто це робиться навіть до початку процесу виробництва, на плановій основі з безпосередньою участю державних органів. У результаті ринок не відіграє суттєвої ролі в ціноутворенні. Він просто фіксує попит на рівні заздалегідь заданого розміру цін, не впливаючи на їх подальшу зміну. Процес формування цін в умовах ринкового ціноутворення відбувається в сфері реалізації продукції. Саме тут стикаються попит на продукцію або послугу, пропозиція, корисність пропонованого товару, доцільність його придбання, якість і конкурентоспроможність. Зроблений у сфері виробництва товар або ціна на нього проходять безпосередню перевірку ринку, де формується остаточна ціна товару або послуги. Принципова відмінність ринкового ціноутворення полягає в тому, що ціни встановлюються тут у відповідності з попитом і пропозицією самим власником або виробником товару. Державні органи можуть регулювати ціни тільки на обмежене коло товарів. Прерогативою держави стає встановлення «правил гри», загальних і підходів до ціноутворення. Перелік товарів, що реалізуються за державними цінами, визначається законодавством. Державне регулювання цін допускається на продукцію підприємств-монополістів, на товарів і послуги, які визначають масштаб цін в економіці і соціальну захищеність окремих груп населення.
Ціни відіграють важливу роль не тільки в економіці в цілому, але й у підприємницькій діяльності окремих підприємств, тому що від їх рівня залежать кінцеві результати їх діяльності, у тому числі прибуток і рентабельність. Ціни виступають основним чинником у вирішенні таких питань, як визначення ринків збуту продукції, доцільності виробництва товарів чи послуг, розрахунку витрат виробництва, визначення обсягів інвестицій. 3
Ціна є одним з ключових елементів ринкової економіки. Це складна економічна категорія, обумовлена товарним виробництвом, при якому економічні відносини проявляються, головним чином, через ринок. В економічній літературі існує кілька визначень даного поняття. Ціна є грошове вираження вартості товару. Вартість визначається витратами праці на виробництво товару, тобто має трудову природу.
Інше визначення ціни має більш широке ринкове тлумачення. Ціна – це форма вираження цінності благ, що виявляється в процесі їх обміну.
Ціни застосовуються в будь-якій економічній системі, але формуються і діють по-різному: в плановій економіці ціна виступає як зовнішній регулятор, інструмент впливу
Фото Капча