Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Експериментальний метод дослідження у фізичній культурі

Тип роботи: 
Стаття
К-сть сторінок: 
17
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Експериментальний метод дослідження у фізичній культурі
 
Мицкан Б.
Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
 
Анотація. Мицкан Б. Експериментальний метод дослідження у фізичній культурі. У статті даються характеристики експериментального методу дослідження, обгрунтовуються функції, розкривається логіка експерименту, пропонуються моделі типології, обумовлюється структура наукового експерименту, розкриваються технології структури програми експерименту, дається оцінка ефективності різних видів експерименту, які використовуються у фізичній культурі.
Ключові слова: експериментальний метод, науковий експеримент, фізична культура
Аннотация. Мыцкан Б. Экспериментальный метод исследования в физической культуре. В статье даются характеристики экспериментального метода исследования, обосновываются функции, раскрывается логика эксперимента, предлагаются модели типологии, обусловливается структура научного эксперимента, раскрываются технологии структуры программы эксперимента, дается оценка эффективности разных видов эксперимента, которые используются в физической культуре.
Ключевые слова: экспериментальный метод, научный експеримент, физическая культура
Abstract. Mitskan B. The Experimental Method of Investigation in Physical Culture. The research gives the characteristics of the experimental method of investigation determines its main functions, opens the logic of experiment stating makes its typology, determines scientific experiment structure, opens the technology of experiment program structure methodology, methods gives the estimation of experiment types effectiveness which is used in physical culture.
Key words: Experimental Method, scientific experiment, physical culture.
Постановка проблеми та результати останніх досліджень. З позиції структурного функціоналізму метод наукового дослідження може бути визначений як сукупність систематизованих пізнавальних операцій, які диктуються предметом й метою дослідження (Быков В. В., 1974). З точки зору найбільшого узагальнення метод наукового пізнання – це спосіб відтворення об'єктивної дійсності в свідомості людини, система принципів та правил практичної й теоретичної діяльності, які дають змогу досліднику відкривати загальні закони розвитку природи і суспільства (Рассел Бертран, 1957). Він постає у сукупності трьох фаз: фази дослідження, протягом якої виявляються нові об'єктивні процеси або нові аспекти відомих процесів; фази доказу (експериментального підтвердження) ; фази пояснення, якщо результати перетворюються на матеріал нових досліджень (Нижник Н., Машков О., 1998). В. П. Кохановський (1999), виходячи з багаторівневої концепції методологічного знання, ділить всі методи на п'ять основних груп: філософські (діалектичний, метафізичний) ; загальнонаукові (системний, структурно-функціональний, вірогідність, моделювання, формалізація) ; окремі (властиві для конкретної науки) ; дисциплінарні (застосовують у тій чи іншій дисципліні, що входить в яку-небудь галузь науки) ; міждисциплінарні (застосовують в сферах науки, які межують між собою). Проте частіше всі методи поділяють на теоретичні й емпіричні. До емпіричних методів належать: спостереження, опис, вимірювання й експеримент.
За висловом китайського філософа Конфуція в науці виділяють три шляхи, які ведуть до знання: шлях роздумів, наслідування і досвіду. Емпіричн методи відносяться до третього шляху, бо суть їх – це отримання знання за допомогою спеціально організованого досвіду. Науковий експеримент найскладніший метод наукового пізнання, але водночас він є дуже ефективний і переконливий щодо пізнання мікро- та макросвіту. Вважається, що фундатором застосування експерименту став Галілео Галілей, а його теоретичним апологетом – філософ Френсіс Бекон (Капица П. Л., 1981).
Науковий експеримент – це метод пізнання шляхом науково-практичного перетворення об'єкта з метою верифікації гіпотез (спостереження в спеціально створюваних і контрольованих умовах, коли об'єкт перетворюється в аспект гіпотези). По суті це частина дослідження, яка полягає в тому, що дослідник здійснює певні маніпулювання змінними об'єкту і спостерігає ефекти, які виникають завдяки цьому впливу (Пригожий П., Стенгерс И., 1996). Під час експерименту перед ученим ставиться завдання навчитися управляти об'єктивною реальністю, змушувати її діяти в рамках теоретичного опису. Досліджуване явище повинно бути попередньо препароване й ізольоване, щоб воно могло служити наближенням до певної ідеальної ситуації, узгодженої з прийнятою концепцією (Сидоренко В., Дмитренко П., 2000). Із вище викладеного стає зрозумілим, що експериментальний метод передбачає активне проникнення в природу об'єкта, яке дає можливість виявлення причинно-наслідкових зв'язків, глибоке розуміння сутності досліджуваних явищ. Проте негативною стороною експерименту є можливість деформації або навіть втрати об'єкту дослідження.
Сьогодні експериментальний метод широко застосовується в практиці наукових досліджень спрямованих на розробку та обґрунтування нових засобів та методів фізичного виховання й спортивного тренування, режимів фізичних навантажень (Єрмаков С. С., 1998; Ровний А. С., 1998; Шиян Б. М., 1998; Круцевич Т. Ю., 1999; Сергієнко Л. П., 2004; Платонов В. Н., 2005). Проте не всі дослідники (магістри, аспіранти, молоді науковці) володіють необхідними знаннями й навиками щодо логіки, структури й методики побудови наукового експерименту.
Мета роботи – дати характеристику емпіричних методів дослідження й розкрити структуру й методику побудови наукового експерименту у фізичній культурі.
Методи дослідження. Аналіз, синтез, абстрагування, узагальнення, індукція, дедукція, аналогія, класифікація.
Результати дослідження.
Спостереження і його можливості. Спостереження у науковому дослідженні – це метод збирання первинної інформації про об'єкт вивчення через безпосереднє сприйняття і пряму реєстрацію фактів, що стосуються об'єкта і є значущими з погляду мети дослідження.
Наукове спостереження характеризується низкою особливостей порівняно з буденним спостереженням:
1) Спостереження має бути спрямоване на істотні сфери, тобто на такі обставини, які є істотними для об'єкта;
Спостереження має проводитися цілеспрямовано, організовано й систематизовано;
Спостереження характеризується широтою й глибиною. Широта передбачає фіксацію якомога більшої кількості властивостей об'єкта, а глибина – виділення найбільш значущих його властивостей;
Результати
Фото Капча