Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Електрична енергія

Предмет: 
Тип роботи: 
Курс лекцій
К-сть сторінок: 
38
Мова: 
Українська
Оцінка: 

реактивні опори  наступає резонанс струмів, або паралельний резонанс  при чому , а струм 

 
Таким чином при паралельному резонансі струм споживаний контуром від мережі мінімальний при тій же роботі, а тому його бажано мати в промислових мережах.
Коефіцієнт потужності ()
Показує, яка частка всієї споживаної потужності іде на виконання корисної роботи. Його можна визначити з співвідношень
 
Згідно зі СТУ для промислових підприємств .
Підвищення  дає можливість економії електроенергії на одиницю продукції підприємств.
 можна підвищити:
Застосування енергозберігаючих технологій;
Вибором потужності електродвигунів та іншого обладнання;
Включенням конденсаторів паралельно котушкам індуктивності.
 
Лекція 5
Трифазний струм.
(4 години)
Основні питання:
 • Основні визначення, переваги, зображення, застосування.
 • З’єднання обмоток генератора зіркою; основні співвідношення.
 • З’єднання трикутником
 • Потужність трифазних кіл;
Основні визначення
Система трьох однофазних струмів однакової частоти, одержаних в одному генераторі і зсунутих по фазі на . Джерела – трифазні синхронні генератори.
Переваги:
Простота одержання.
Високий ККД при транспортуванні.
Легко перетворюється в механічну енергію.
Екологічність.
 
В одній мережі можна мати дві різних по величині напруги (наприклад 220В та 380В).
Трифазний струм широко застосовується для живлення освітлювальних приладів, трансформаторів, двигунів та ін.
 
З’єднання зіркою
При з’єднанні зіркою кінці фаз генератора (споживача) з’єднують в одну ву-злову точку (нульову або нейтральну), а початки фаз підключають до лінійних проводів.
Нульовий провід з’єднує  і О генератора і забезпечує рівність фазних на-пруг, якщо опір споживачів  різний за величиною або характером навантаження, при к.з. обривах фаз.
Якщо ; навантаження однорідне  в 0-проводі забороняється ставити вимика-чі, запобіжники.
Використовується з’єднання зіркою для підключення трансформаторів, ге-нераторів, двигунів.
З’єднання трикутником
З’єднання трикутником застосовується в тих же випадках, що і з’єднання зіркою, якщо номінальна напруга перетворювачів .
Потужність трифазних кіл
Для навантаження рівномірного симетричного з’єднання зіркою.
 
Якщо навантаження фаз нерівномірне, повні потужності знаходять як суму фазних.
Для з’єднання трикутником розрахунок аналогічний.
 
Лекція 6
Електричні вимірювання.
(2 години)
Основні питання:
 • Основні визначення, види електричних вимірювань, переваги.
 • Похибки, класи точності.
Основні визначення, види електричних вимірювань, переваги
Електричні вимірювання, види, переваги, класифікація вимірювальних при-ладів. Вимірювання – визначення невідомого значення фізичної величини дослід-ним шляхом з допомогою вимірювального приладу.
Види:
 • Електричні вимірювання електричних величин.
 • Електричні вимірювання неелектричних величин.
Особливо великі переваги у останнього, так як дозволяє одержати точну ін-формацію про об`єкт з максимальною швидкістю, незалежно від місця, часу, умов, а також використати ці результати, як для контролю так і для регулювання різних процесів.
Вимірювальний прилад – засіб для одержання сигналу вимірювальної інфо-рмації. Класифікація вимірювальних приладів:
 • Прилади безпосередньої оцінки.
 • Прилади порівняння для зрівнювання вимірюваної величини з мірою.
 • За системою відліку вони діляться на: стрілочні цифрові або з дискретним відліком.
 • По роду вимірювальної величини.
 • По принципу дії.
 • По класу точності.
 • Вимірювальні прилади показують діюче значення.
 • Похибки, класи точності
 • Основні похибки.
       нормативне значення приладу.
Клас точності – максимальне значення  одержане при повірці приладу.
Існує 9 класів точності:
Зразкові – 0,05; 0,1; 0,2; 0,5.
Технічні – 1,0; 1,5; 2,5.
Індикаторні – 4,0; 5,0.
Якщо на початку шкали стоїть крапка – виготовлювач гарантує клас точно-сті на шкалі починаючи тільки з неї.
Точність виміру буде вища, якщо воно проводиться в другій половині шка-ли. При користуванні приладом треба суворо дотримуватися всіх рекомендацій.
 
Лекція 7
Трансформатори
(2 години)
Основні питання:
 • Призначення, типи, застосування.
 • Будова та принцип дії, холостий хід.
 • Зовнішня характеристика трансформатора.
 • Дослід з короткого замикання трансформатора.
Призначення, типи, застосування.
Трансформатор – статичний електромагнітний апарат призначений для пе-ретворення змінного струму однієї системи напруги в змінний струм другої сис-теми напруги (1876р., 1889р.), без зміни частоти.
Основні типи трансформаторів:
 • По кількості фаз – однофазні, трифазні.
 • По значенню  - знижувальні, підвищувальні.
 • По кількості обмоток – одно-, двох-, трьох- та багатообмоточні.
По призначенню:
 • Силові або розподілювальні (ЛЕП, енергосистеми).
 • Силові спеціальні (зварювальні, пічні для плавки металів).
 • Автотрансформатори (для зміни  в незначних межах  в електромережах, ла-бораторіях для пуску та керування АД).
 • Вимірювальні (трансформатори струму Т.С. та Т.Н. для розширення меж ви-мірювальних приладів).
 • Випрямлю вальні (для тяглових підстанцій електротранспорту).
 • Випробувальні (для випробування якості ізоляції).
 • Радіо трансформатори (до 5 кВт, радіотехнічні пристрої).
Будова трансформатора
 1. Осердя (стрижневе, броньове).
 2. Обмотки первинної та вторинної напруги.
Принцип дії трансформатора оснований на взаємоіндукції. 
Структурно-логічна схема роботи трансформатора
 • основна частина (робоча) потоку  95…97 % ;
 • частина потоку, який розсіюється  3…5 % ;
Холостий хід трансформатора
Коло вторинної обмотки розімкнуте.
 
Дослід проводять для визначення коефіцієнту трансформації та втрат в осе-рді
(не залежить від навантаження)
Зовнішня характеристика трансформатора може бути побудована при його роботі на зовнішнє навантаження     
Відсоткова зміна напруги 
Для силових 
 1. Силовий трансформатор загального призначення;
 2. Зварювальний трансформатор;
Коефіцієнт навантаження:
Коротке замкнення трансформатора
Випадкові К. З. (а особливо між витками) призводять до аварії.
Дослід короткого замкнення проводять при зниженій напрузі , такій
Фото Капча