Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Електрична енергія

Предмет: 
Тип роботи: 
Курс лекцій
К-сть сторінок: 
38
Мова: 
Українська
Оцінка: 

з’єднують з пластинами кільцевого колектора.

Колекторно-щітковій механізм забезпечує ковзаючий контакт між обмотка-ми якоря та зовнішньою мережею, а також є електромеханічним випрямлячем.
Принцип дії ДПС оснований на взаємодії магнітного потоку полюсів зі струмом обмотки якоря. 
Обертовий момент та пускові якості
По способу підключення обмотки збудження і обмотки якоря ДПС бувають:
 • паралельного;
 • послідовного;
 • змішаного збудження;
Обертовий момент двигуна
, Нм
де
Р – число пар полюсів;
a – число пар паралельних гілок;
N – число активних провідників;
Ф – магнітний потік полюсів;
 
(магнітна постійна)
тоді  (Нм)  (, Нм)
Пусковий струм 
Для зменшення пускового струму використовують пусковій реостат , тоді
 
Проти ЕРС  при номінальній швидкості достигає 90…98 % , а струм  тому  виводять в положення 0.
Пусковий момент ДПС  і досягає великих значень, що і дозволяє їх викори-стовувати  в електротранспортних засобах, ПТМ, приводів коротких станів та ін-ше.
Механічні характеристики
Швидкість ДПС  об/хв
де -- константа. 
Потужність на валу двигуна , Вт
Механічні характеристики 
 1. ДПС з паралельним збудженням;
 2. ДПС з послідовним збудженням;
 3. ДПС з змінного збудження;
Регулювання швидкості, тормозіння, реверс ДПС
З  видно, що швидкість обертання двигунів можна регулювати змінюючи напругу, яка поступає з мережі , включенням в коло якоря регулювального реостата .
В ДПС крім звичайного тормозіння можна використовувати генераторне або рекуперативне, що дозволяє енергію тормозіння активно економити.
Змінити напрям руху ДПС можна, якщо поміняти місцями затискачі ОЯ або ОЗ. Одночасна зміна затискачів не приведе до реверсу.
Витрати і 
 
Іскроутворення під щітками (блакитний вогонь) можуть викликати при реа-кції якоря, незадовільній комутації, в результаті спрацювання щіток, незадовіль-ного стану колектора то його еліпсності.
 
Лекція 10
Електропривод
(2 годин)
Основні питання:
 • Призначення, види приводів, переваги, структурна схема електропри-воду;
 • Вибір електродвигуна
 • Апаратура пуску, керування та захисту
Частина машинного пристрою, яка складається з перетворювача напруги, електродвигуна, проміжної ланки і апаратури керування називають електропри-водом робочого механізму. Він призначений для переведення машини в робочій стан.
Види приводів:
 • Груповий – один двигун приводить в рух декілька автономних механізмів (морально застарілий);
 • Однодвигунний – невеликі верстати, вентилятори;
 • Багатодвигунний – кілька і більше двигунів обслуговують складний механізм (прогресивний);
Переваги електроприводу:
 • Широкий  діапазон потужності і швидкості;
 • Можливість регулювання швидкості (1:100);
 • Сприятливі механічні характеристики можуть задовольнити любий механізм;
 • Можливість автоматизації;
 • Можливість роботи в різних умовах;
 • Великий ;
 • Екологічність;
Вибір електродвигуна
Конструктивно двигуни вибирають згідно зі способом з’єднання або уста-новки в Р. М.
згідно з умовами оточуючого середовища способу підключення;
при виборі обов’язково враховують всі еклектичні мережі живлення (габари-ти, маса, надійність і т.д.)
Вибір потужності проводь по каталогу з умовою, що Рн  Рр.м.
Для довгого режиму роботи (насоси, вентилятори, компресори) вибір реко-мендують проводити по еквівалентному струму нагрівання
 
вибраний двигун повинен відповідати умові 
Для короткого режиму роботи бажано вибір проводити по Мек
 
при цьому Д повинен відповідати умові 
При необхідності його перевіряють на перевантажувальну здатність
 
Для повторно-короткочасного режиму роботи.
Для таких двигунів указують час роботи (тривалість включення), або ТВ
тривалість включення  або 
Стандартний ТВ – 15, 25, 40, 60 %
Цей розрахунок допускається, якщо тривалість роботи не перевищуе 10хв.
 
Потім по каталогу для кранових, або інших двигунів находять двигун.
Якщо знайдена ТВ не відповідає стандартній, то його значення перерахову-ють на стандартне ТВ
 
Апаратура пуску, керування та захисту
Забезпечує дистанційний пуск, керування та захист двигунів. До ручної апаратури відносяться: рубильники, пакетні вимикачі, контролери, шляхові вими-качі, командоконтролери, універсальні перемикачі, кнопки, резистори.
Для дистанційного керування використовують: автоматичні повітряні вими-качі, контактори, магнітні пускачі, реле програмні, реле часу, тиристори
Для захисту двигунів використовують: теплові реле, плавкі запобіжники, реле максимального струму, реле напруги та ін.
 
Лекція 11
Електрофізичні властивості напівпровідників
(1 година)
Основні питання:
 • предмет електроніка
 • напівпровідники, їх властивості, електропровідність, переваги п/н при-ладів
 • p-n перехід, його властивості
Предмет електроніка
Електроніка— напрям електротехніки, який на базі досліджень процесів і явищ, зв’язаних з електричними розрядами в вакуумі, газах, напівпровідниках розробляє, випускає і експлуатує електронні пристрої в різних напрямках людсь-кої діяльності.
Промислова електроніка вирішує питання застосування електронних при-строїв в промисловості, транспорті, електроенергетиці. До неї входять:
 • інформаційна електроніка – пристрої для контролю вимірювання і керування виробничими і технічними процесами;
 • енергетична електроніка (перетворювальна техніка);
 • електронні технології
Напівпровідники
Напівпровідникові матеріали – тверді кристалічні тіла (з ковалентними зв’язками між атомами), по своєму питомому опору (ρ=10-3 …1010 Ом.см),  за-ймають  проміжну  область між провідниками (ρ=10-6…10-3 Ом.см) та діелектри-ками (ρ=1010 …1015 Ом.см)
Для виготовлення напівпровідникових приладів широко застосовують гер-маній, кремній, селен, телур, деякі окисли, сульфіди, карбіди.
Електричний струм в Н.П. визначається направленим рухом “-” та “+” заря-дів.
В “чистих” Н.П. спостерігається власна електропровідність, т. я. при пору-шенні ковалентних зв’язків утворюються електрони і дірки в рівних кількостях.
Для одержання направленого типу провідності в один Н.П. вводять домішок
Фото Капча