Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Електрична енергія

Предмет: 
Тип роботи: 
Курс лекцій
К-сть сторінок: 
38
Мова: 
Українська
Оцінка: 

іншого Н.П., при цьому можуть утворюватись Н.П. з p або n провідністю.

Переваги н/п приладів:
 • висока надійність
 • малі розміри і маса
 • високий ККД (до 99%)
 • відсутність накалювання
 • необмежений строк служби
 • До недоліків слід віднести:
 • залежність параметрів від випадкових домішків
 • залежність параметрів від температури, опромінення
 • складність технологій

p-n перехід

Виникає на межі (в місці контакту) двох Н.П. p і n типу, який можна одер-жати сплавленням, або методом дифузії.
Його створюють електрони та дірки, які не компенсувались при переміщенні в протилежні області і утворили подвійний запираючий шар
 
Головна якість p-n переходу – одностороння провідність, що дозволяє його широко застосовувати в діодах для перетворення змінного струму в постійний
Н.П. діод
Н.П. прилад, який складається з одного p-n переходу і двох зовнішніх елек-тродів (розміщують в герметичному корпусі). Типи :   малопотужні (), середньої потужності () і силові вентелі ()
 
Випрямляючі діоди- сплавні, дифузні.
Високочастотні-точкові
 
Транзистори
p-n-pn-p-n
 
Лекція 12
Електронні випрямлячі
(2 години)
Основні питання:
 • визначення, призначення, застосування, типи, структурна схема
 • робота найпростіших схем випрямлячів
Випрямлячі
Випрямляч – пристрій, який перетворює змінний струм в постійний. Вони являються основним джерелом енергії постійного струму, які використовуються в радіоелектронних пристроях, електротранспорті, галбваніці, зварювальних апара-тах, пристроях автоматики, двигунах та інше.
Основні типи випрямлячів
однофазні та 3 фазні
одно, двухнапівперіодні
некеровані та керовані
Структурна схема:
 
Лекція 13
Електронні підсилювачі
(2 години)
Основні питання:
 • призначення, типи підсилювачів
 • характеристики
 • робота найпростіших схем підсилювачів попереднього підсилення
 • вихідні ланки підсилення
Призначення, типи підсилювачів
Підсилювач – пристрій, яким можна підсилити потужність електронних си-гналів не міняючи їхчастоти та форми. Це найпоширеніша електронна ланка різ-них р/т пристроїв.
По призначенню їхділять на підсилювачі напруги, струму та потужності.
По виду підсилювальних сигналів вони бувають підсилювачами гармоній-них коливаньта імпульсів.
По характеру зміни в часі підсилювальних сигналіввони діляться на підси-лювачі –I ,і ~I.
По частоті:
підсилювачі низької частоти (звукової) – аудіотехніка, наукові пристрої
f від 20 Гц до 20 000 Гц.
підсилювачі постійного струму (вимір. техніка, наукова апаратура)
fн=0 Гц    fвис300 кГц
вузькополосові (відбіркові), резонансні – р/т і зв’язок, телемеханіка, наукові та вимірювальні пристрої
широкополосні (імпульсні) – телебачення, ЕОМ, вим. техніка, телемеханіка
По виду зв’язку між ланками: з RC зв’язком, трансформаторним, резонанс-но-трансформаторним.
Основні характеристики
коефіцієнт підсилення
для багатоланкових     
 
Значення Rвх, Rвих
діапазон підсилюваних частот
чутливість
лінійні   k=P(f)   , фазові спотворення
рівень власних шумів та перешкод
вихідна потужність
одно, двох та багатоланкові підсилювачі
Звичайно підсилювач має вхідну, вихідну та проміжні ланки підсилення.
Найпростіші ланки транзисторних підсилювачів
Структурно-логічна схема роботи підсилювача
 
Для захисту від спотворень, визваних випадковими коливаннями напруги джерела, послідовно з Rб’включають Rб” таким по величині, щоб ; при цьому струм розподілювача напруги 
Для захисту ланки підсилювача від температурних нестабільностей транзи-стора в коло емітера можна включити Rе. Для зменшення відхилень високої часто-ти паралельно Rе включають Се.
В цьому випадку схема ланки з захистом від різних відхилень і перешкод має вигляд:
Вихідні ланки підсилення
Вихідні ланки призначені для передачі споживачу заданої потужності під-силеного сигналу.
Робота цих ланок зв’язана з віддачею в загрузку значної потужності, а отже споживанням великої потужності от джерела.
Тому велике значення має η (економічність вихідних ланок).
Види вихідних ланок:
однотактні та двотактні
з трансформаторним та безтрансформаторним виходом.
Вихідні трансформатори застосовують для узгодження малого вихідного опору транзистора з великим опором загрузки.
Це зменшує втрати потужності джерела і збільшує η, а також зменшує темпера-туру транзистора
 
Лекція 14
Електронні генератори та логічні елементи
(6 годин)
Основні питання:
 • призначення, основні типи, застосування електронних генераторів
 • робота LC автогенератора гармонічних коливань
 • робота RC автогенератора низької частоти
 • генератори імпульсів, мультивібратор
 • логічні елементи, їх типи, застосування, таблиці вірогідності
 • схеми основних типів логічних елементів
Електронний генератор
Електронний генератор – пристрій, перетворюючий енергію постійного струму джерела в енергію змінного струму бажаної форми, амплітуди та частоти.
По формі вихідної напруги:
 • генератор синусоїдальних коливань
 • релаксаційні Г (генератори імпульсів)
По типу коливального контура: RC, LC
По способу виникнення коливань:
 • автогенератори
 • з незалежним збудженням (від зовнішнього джерела коливань)
По частоті коливань
ГНЧ – f від 0,01 кГц до 100 кГц
ГВЧ – f від 100 кГц до 100 МГц
ЗВЧГ – f >100 МГц
Електронні генератори широко застосовують в вимірювальних пристроях, керуючих схемах в радіотехніці, для живлення технологічних установок ультра-звукової обробки матеріалів, діелектриків, електронагрівальних пристроях, меди-цині, телебаченні, ЕОМ, мікроскопії.
LC-автогенератори
Вцілому генератор – це підсилювач з позитивним зворотнім зв’язком.
Зворотній зв’язок виникає, якщо частину енергії з виходу підсилювача по-дати на його вхід.
Uзв=βּUвих
 
Для самозбудження автогенератора необхідне виконання двох вимог:
умови балансу фаз        (φк+φβ=2πn)
умова балансу амплітуд       ()
Робоча частота Г-ра визначається параметрами коливального контура (ко-ливальної системи)
 
LC, RC автогенератори
з індуктивним зворотнім зв’язком;
- з трьохточковим з.з.( індуктивна трьохточка, ємнісна трьохточка);
Частота генерації 
LC – використовують у високочастотних пристроях;
RC – використовують у низькочастотних пристроях;
Стабілізація частоти генераторів достигається з допомогою кварців (на фік-совану частоту), а також з застосуванням високо стабільних резисторів, конденса-торів, індуктивностей і високим коефіцієнтом температурної нестабільності; інко-ли генератори розміщають в термостатах з постійною температурою всередині.
 
Генератори імпульсів
Імпульс − короткочасне змінення напруги ( струму ) в електричному колі.
Найбільш вживаними являються імпульси:
Імпульсні пристрої широко використовуються ( включно з цифровими або логічними); широко застосовують в електроніці − вимірювальна техніка, перетво-рювальні пристрої, ЕОМ, радіолокація; також в автоматиці, телебаченні та інше.
Схема генератора імпульсів на диністорі
 
Мультивібратор
М. Використовують для отримання імпульсів прямокутної форми.
Типи: симетричні і несиметричні, автогенератори і з зовнішнім збудженням. 
Напруга на виході мультивібратора 
Час періоду 
Час імпульсу
Симетричний м-р має рівнозначні параметри обох частин.
Основні характеристики транзисторів також максимально співпадають.
Логічні елементи
Логічні елементи використовують для виконання простих логічних операцій над цифровою інформацією. Сучасною промисловістю вони випускаються в ос-новному в інтегральному виконанні.
Рішення цифровими ЕОМ часто зв’язані зі складними багатофакторними задачами ( управління космічними об’єктами, вибір раціональних технологічних процесів, прогноз погоди, переклади з однієї мови на іншу і т.п.).
Але при рішенні найскладніших завдань в основі роботи обчислювальних пристроїв використовуються прості положення математичного апарату алгебри логіки.В булевій алгебрі всі змінні та їх функції можуть приймати два значення “0” і “1”.Над змінними можуть виконуватись три основні дії: логічне складання, логічне перемноження та логічне заперечення.
Логічна функція АБО (диз’юнкція) позначається  (F=A або B).
Логічна функція I-логічне помноження (кон’юнкція).  F=A i B.
Логічна функція НЕ ( інверсія )  (A дорівнює не B).
Більш складними є функції: I-НЕ- заперечення кон’юнкції (операція Шеф-фера). . АБО-НЕ- заперечення диз’юнкції (операція Пірса) .
Відповідно з приведеними аргументами може бути складена таблиця вірогі-дності.
Умовне зображення логічних елементів
 
Реалізувати логічні елементи в пристроях електроніки можна з допомогою як дискретних способів, так і в інтегральному виконанні.
 
Основні типи логічних елементів
 • з діодно - транзисторною логікою;
 • з транзисторною логікою та резистивним зв’язком;
 • з транзисторно-транзисторною логікою;
 • з транзисторною логікою.
Фото Капча