Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Етапи Логістики

Предмет: 
Тип роботи: 
Реферат
К-сть сторінок: 
48
Мова: 
Українська
Оцінка: 
 Охарактеризуйте поняття Логістики. Визначте етапи розвитку Логістики
 
Логістика – наука про планування, організацію, управління контроль, і регулювання, переміщення матеріальних та інформаційних потоків, у просторі і в часі від їхнього первинного джерела до кінцевого споживача.
До логістики як наукової основи управління потоковими процесами звертаються не тільки у промисловості, торгівлі і на транспорті, але також у сфері послуг, банківській і страховій справі, організації після продажного сервісу, у комунальному господарстві, у сфері туризму та інших областях діяльності.
Етапи Логістики:
1. 60-х. р. : використовується Логістика у сфері обігу.
2. Логістика охоплює виробничий процес.
3. Логістика інтегрується в усі підприємницькі процеси.
2. Розкрийте сутність сучасної концепції логістики.
Сучасна концепція Логістики:
1. Системна побудова логістики встановлюється на основі методології загальної кібернетичної теорії систем.
2. Враххування потреби.
3. Пріоритет розподілу товарів над їх виробництвом.
4. Необхідність встановлення оптимального рівня обслуговування.
5. Аналіз логістичного ланцюга потрібно нести з кінця процесу.
6. Під час вдосконалення або проектування будь-якої окремої ланки логістичного ланцюга варто розглядати не ізольовано цю ланку, а ввесь логістичний ланцюг.
7. Виконання розрахунків і використання в техніко- економічних обґрунтуваннях рішень з організації вантажопотоку вартості колжної елементарної логістичної операції.
8. Вибір варіантів логістичної системи на підставі порівняння їх техніко-економічних показників.
9. Відповідність всіх всіх логістичних рішень до загальної стратегії п-ва.
10. Наявність і використання найбільш повної інформації.
11. Створення та підтримка ділових партнерських відносин.
12. Ведення обліку логістичних витрат.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Визначте мету, завдання та функції Логістики.
Головні ідея Логістики: організація у рамках єдиного потокового процесу переміщення матеріалів та інформації вздовж всього ланцюга від виробника споживача.
Мета Л-ки: оптимізація циклу відтворення шляхом комплексного орієнтованого на потребу формування потоку матеріалів та інформації у виробництві і розподілі продукції.
Завдання Л-ки: 1. Глобальні:
а) Створення комплексних інтегрованих систем матеріалів, інформаційних, та інших потоків. б) Стратегічне узгодження планування і контроль за використанням і логістичних потужностей сфер в-ва і обігу. в) Постійне вдосконалення логістичної концепції в рамках обраної стратегії в ринковому сер-щі.
2. Загальні:
а) Здійснення наскрізного контролю за охопленими процесами. б) Розробка та вдосконалення способів управління матер-ми потоками. в) Багатоваріантне прогнозування обсягів в-ва, перевезень, запасів тощо. д) Стандартизація вимог до якості логістичних послуг. 3. Часткові або локальні:
1. Оптимізація запасів. 2. Максимальне скорочення часу зберігання продукції. 3. Швидка реакція на вимоги споживачів. 4. Підвищення готовності до постачання.
Функції Л-ки: 1 Системоутворююча: Логістика утворює систему управління товарорухом (формування господарських зв’язків, організація пересування продукції через місця складування, формування і регулювання запасів продукції.
2. Інтегруюча. Логістика забезпечує синхронізацію процесів збуту, зберігання і доставки продукції з орієнтацією їх на ринок засобів виробництва і надання посередницьких послуг споживачам.
3Регулююча. Логістичне управління матеріальними і супутніми потоками спрямоване на економію всіх видів ресурсів, скорочення витрат живої й упредметненої праці на стику різних організаційно-економічних рівнів і галузей.
4. Результуюча. Логістична діяльність спрямована на постачання продукції в необхідній кількості, у зазначений час і місце з заданою якістю (станом), за мінімальних витрат.
5. Елементи Логістики. Елемент логістики – це функціонально відокремлена сфера логістичної діяльності, яка не підлягає декомпозиції та виконує локальну цільову функцію, пов'язану з виконанням певних логістичних операцій.
Логістика пов'язана з просуванням продукції від місця її виробництва до споживача, що зумовлює відповідно перелік елементів логістики. До їх числа входять: постачання, управління запасами та складування, розподіл, транспортування та вантажопереробка, інформаційне забезпечення.
Елементи Л-ки:
1. постачання несе в собі інформацію про організацію забезпечення підприємства необхідною сировиною, матеріалами, про можливі механізми мінімізації витрат часу та грошей на закупівлю.
2. управління запасами та складування передбачає вибір і використання науково обґрунтованих методів та систем управління запасами й організацію роботи складського господарства.
3. розподіл – пов'язаний з проектуванням розподільчих систем і ланцюгів. Завдання логістики полягає в забезпеченні якісного обслуговування клієнтів за рахунок своєчасної доставки товарів у потрібне місце і в потрібний час, мінімізації їх вартості за рахунок скорочення кількості посередників, що беруть участь у реалізації.
4. транспортування та вантажопереробка – забезпечує фізичне переміщення матеріалопотоків і зв'язок різних ланок логістичного ланцюга між собою.
5. Інформаційне забезпечення як елемент логістики пов'язане зі збором, обробкою, аналізом логістичної інформації, побудовою й оптимізацією логістичних інформаційних систем. Логістична інформація – це цілеспрямовані знання,
7. Концепція «досконалого замовлення».
Досконале замовлення – це найвищий критерій якості логістичних операцій, оскільки «досконале замовлення» виступає мірилом загальної ефективності всієї інтегрованої діяльності фірми, а не окремих функцій. Цей показник характеризує, наскільки рівномірно і безперебійно відбувається виконання замовлення на всіх етапах і чи не виникають у ньому збої.
Досконале замовлення – це організація роботи, яка відповідає таким нормативам:
- повна доставка всіх виробів за всіма замовленими товарними позиціями;
- доставка в необхідний споживачам строк із допустимим відхиленням 1 день;
- повне й акуратне
Фото Капча