Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Еволюційне тлумачення права у практиці європейського суду з прав людини

Тип роботи: 
Стаття
К-сть сторінок: 
16
Мова: 
Українська
Оцінка: 

тлумаченні Конвенції; рідше він буде звертатися до того, якою вважалася прийнятною поведінка держави, коли Конвенція розроблялась, або до того, які конкретно права укладачі Конвенції мали намір захистити. По-друге, сучасні стандарти, які Суд бере до уваги, повинні бути загальновизнаними або поділятись договірними державами. Суд не пояснює, що саме означає загальновизнаність стандартів, проте очевидно, що Суд не вимагає обов’язкового визнання стандартів шляхом прийняття законодавчого акта. По-третє, Суд не визнаватиме вирішальним те, що держава-відпові- дач (її влада або громадська думка) уважає прийнятним стандартом у цьому випадку (особливо якщо практика держави-відповіда- ча перебуває поза лінією із загальноприйнятими стандартами Ради Європи) [15, с. 107].

Показовою справою в поясненні еволюційного тлумачення й ролі Конвенції як «живого інструменту» є справа “A, B and C v. Ireland” (2010), яка стосувалась права на здійснення аборту. Суд пояснює, що «існування консенсусу вже давно відіграє роль у розвитку й еволюції захисту Конвенції.... Конвенція як «живий інструмент» має тлумачитись у світлі сучасних умов. Тому консенсус використовують для виправдання динамічного тлумачення положень Конвенції». У рішенні Суд також аналізує питання загальновизнаності стандартів і консенсусу між державами-учас- ницями у сфері дозволу абортів: «... усупереч твердженням Уряду, Суд уважає, що насправді є консенсус серед значної більшості Договірних держав Ради Європи у справі забезпечення можливості аборту за більш широким колом підстав, ніж надані відповідно до законодавства Ірландії. «.
Важливо, що в цьому рішенні Суд досліджує також еволюцію поглядів на заборону абортів крізь призму міжнародно-правових документів. Зокрема, він посилається на Резолюція ПАРЄ 1607 (2008) «Доступ до безпечних та законних абортів у Європі»: «Асамблея підтверджує право всіх людей, зокрема жінок, на повагу їх фізичної недоторканності і свободи розпоряджатися своїм тілом. У цьому контексті остаточне рішення про те, чи робити аборт, має бути питанням для самої жінки, яка повинна мати кошти для здійснення цього права в ефективний спосіб». Ця Резолюція демонструє зміну підходів у цій сфері, особливо порівняно з принципами Каїрської Міжнародної Конференції з народонаселення та розвитку 1994 р. [16].
На сьогодні Суд усе частіше апелює до тенденцій розвитку в галузі міжнародного права, незалежно від того, чи є відповідні документи обов’язковими і чи ратифікували їх більшість договірних держав. Суд брав до уваги таке: рекомендації та резолюції Комітету Міністрів і Парламентської Асамблеї, доповіді Венеціанської Комісії, доповіді Європейської комісії проти расизму, Європейську Соціальну Хартію, Хартію основних прав ЄС, Європейську конвенцію про імунітет держав, Конвенцію Ов’єдо про права людини та біо- медицину, Орхуську Конвенцію про доступ до інформації, Конвенції Міжнародної організації праці [15, с. 114].
Однак не всі фахівці так однозначно підтримують ті еволюційні перетворення, які характеризують зміни у тлумаченні такого критично значущого питання, як початок і кінець життя. Так, суддя Де Гаетано у своїй думці у справі “R. R. v. Poland” (2011), що частково не збігається, указує: «Суд уже зазначав, що питання про те, коли виникає право на життя, належить до меж розсуду, якими. зазвичай користуються держави в цій сфері, незважаючи на еволюційне тлумачення Конвенції як «живого інструменту», що повинен тлумачитися у світлі сучасних умов. На одному краю спектра скасування смертних вироків; на іншому краю право на життя ненародженої дитини залишається в підвішеному стані».
Варто відзначити, що насамперед еволюційне тлумачення, яке забезпечує зміну підходів до розуміння тих чи інших прав, стосується саме тих галузей, у межах яких швидко розвивається наука. На початку XXI ст. простежується тенденція до диференціації нового покоління прав людини, але водночас міжнародне співтовариство в особі Ради Європи поділяє точку зору, що певні обмеження все-таки повинні існувати. Деякі держави змінили своє законодавство на користь дозволу одностатевих шлюбів, евтаназії тощо. Специфіка проблем, пов’язаних із правами людини й біоетикою, полягає в тому, що заохочення й подальший розвиток певних галузей науки без розвитку адекватних юридичних механізмів матиме незворотні й важко передбачувані наслідки для всього людства [17]. Так, у справі “S. H. and Others v. Austria” (2011) Суд підкреслив, що галузь штучного запліднення, яка залежить від особливо динамічного розвитку науки та права, має перебувати під постійним контролем Держав-членів. П. Ра- бінович і С. Федик справедливо підсумовують, що специфіка внутрішньої природи еволюційного тлумачення зумовила полярність у ставленні до результатів його застосування відносно Конвенції. Досягнення уніфікованого сприйняття тих чи інших змін, які відбулися упродовж певного відрізку часу, супроводжується низкою труднощів. Саме цим пояснюється чи не найбільша критика тих рішень, які були прийняті на основі еволюційного тлумачення [14, с. 99].
Висновки. Отже, з урахуванням проаналізованого матеріалу можна зробити такі висновки. По-перше, еволюційний підхід випливає із самого сенсу Конвенції як каталогу прав людини, зміст яких еволюціонує разом із розвитком науки, техніки, моральними настановами суспільства тощо й полягає в інтерпретації права Судом у світлі умов сьогодення. По-друге, еволюційне тлумачення права Європейським судом з прав людини тісно пов’язане з телеологічною (цільовою) інтерпретацією і концепцією «практичних та ефективних прав людини» на противагу їх «теоретичному характеру й ілюзорності» (див. справу “Airey v. Ireland” (1979)). По-третє, еволюційний підхід передбачає з’ясування наявності консенсусу держав-учасниць Конвенції із ключових змін, які відбуваються в суспільному житті й уплив на зміст основоположних прав людини. Динамічний підхід також надає можливість Суду враховувати розвиток міжнародного права та його різні джерела під час тлумачення Конвенції. По-четверте, Суд усвідомлює необхідність «обережного» застосування еволюційного тлумачення прав людини, гарантованих Конвенцією, адже такий підхід може призводити до невиправданого розширення зобов’язань держав-учасниць за Конвенцією, що суперечитиме доктрині субси- діарності й «свободи розсуду» держав. Нарешті, по-п’яте, еволюційне тлумачення, яке використовує Суд, зумовлює необхідність активної позиції держави щодо забезпечення доступності інформації про практику Суду на національному рівні. Адже правозастосовці мають бути добре обізнані з динамікою підходу Суду до тих чи інших питань, що дасть їм змогу застосувати практику Суду як джерело права. Загалом уплив еволюційного тлумачення права Європейським судом з прав людини на національну правову систему, можливість інтерпретації правозахисних положень національного законодавства з урахуванням динамічного підходу у практиці Суду становлять предмет подальших ґрунтовних досліджень. Водночас тлумачення національних положень про права людини у світлі рішень Європейського суду з прав людини може стати надзвичайно важливим засобом упровадження європейських стандартів прав людини в юридичну практику України.
 
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:
 
 1. Сальвиа М. Прецеденты Европейского Суда по правам человека. Руководящие принципы судебной практики, относящейся к Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод. Судебная практика с 1960 по 2002 г. / М. Сальвиа. – СПб. : Юридический центр Пресс, 2004. – 1072 с.
 2. Алисиевич Е. С. Толкование норм Конвенции Совета Европы о защите прав человека и основных свобод как правомочие Европейского Суда по правам человека: ав- тореф. дисс.... канд. юрид. наук: спец. 12. 00. 01 «Теория и история права и государства; история учений о праве и государстве» / Е. С. Алисиевич. – М., 2006. – 20 с.
 3. Христова Г. О. Позитивні зобов’язання держави в системі доктринальних підходів до тлумачення і застосування Європейської конвенції з прав людини / Г. О. Христова // Електронне наукове видання Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. Серія «Теорія та практика правознавства». – 2014. – Вип. 2 (6). – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: //nauka. jur-academy. kharkov. ua/download/el_zbirnik/2. 2014/ 47. pdf.
 4. Тлумачення та застосування Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод Європейським судом з прав людини та судами України: [навчальний посібник] / відп. ред. канд. іст. наук, доц. В. М. Карпунов. – Луганськ: РВВ ЛДУВС, 2006. – 600 с.
 5. Кононенко В. Особливості інтерпретації Європейської конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 р. як правозахисного договору / В. Кононенко // Публічне право. – 2011. – № 3. – 194-202.
 6. Harris D. J. Law of the European Convention on Human Rights / D. J. Harris, M. O'Boyle, С. Warbrick. – 3-d ed-n. – Oxford: Oxford University Press, 2014. – 1080 p.
 7. Теорія держави і права: [підруч. для студ. юрид. вищ. навч. закл. ] / [О. В Петришин, С. П. Погребняк, В. С. Смо- родинський та ін. ]; за ред. О. В. Петришина. – Х. : Право, 2014. – 368 с.
 8. Бержель Ж. -Л. Общая теория права / Ж. -Л. Бержель; пер. с фр. Чуршукова; под. общ. ред. В. И. Даниленко – М. : Nota bene, 2000 – 576 с.
 9. Міжнародне право: [підручник] / [Л. Д. Тимченко, В. П. Кононенко]. – К. : Знання, 2012. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: //westudents. com. ua/ glavy/64772-69-tlumachennya-mjnarodnih-dogovorv. html.
 10. Jan E. Helgesen “What are the limits to the evolutive interpretation of the Convention? ” / Jan E. Helgesen / The European Court of Human Rights Strasbourg, January 28, 2011// https: //www. jus. uio. no/smr/om/aktuelt/aktuelle-saker/2011/ docs/helgesen_speech. pdf.
 11. Dzehtsiarou K., O’Mahony C. Evolutive interpretation of rights provisions: a comparison of the European Court of Human Rights and the U. S. Supreme Court / Kanstantsin Dzehtsiarou, Conor O’Mahony // Columbia human rights law review. – 2013. vol. 44. – no. 2. – p. 309-365.
 12. Гончаров В. В. Динамічне тлумачення юридичних норм / В. В. Гончаров // Праці Львівської лабораторії прав людини і громадянина НДІ державного будівництва та місцевого самоврядування НАПрНУ. Серія І «Дослідження та реферати» / редкол. : П. М. Рабінович (голов. ред.) та ін. – Вип. 27. – Львів: СПОЛОМ, 2013. – 252 с.
 13. Федорова А. Л. Влияние практики Европейского суда по правам человека на развитие социального права государств Совета Европы / Л. А. Федорова // Социальное и пенсионное право. – 2013. – № 2. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http: //www. center-bereg. ru/o796. html.
 14. Рабінович П. М. Особливості тлумачення юридичних норм щодо прав людини (за матеріалами практики Європейського суду з прав людини) : [монографія] / П. М. Рабінович, С. Є. Федик; редкол. П. М. Рабінович та ін.. – Львів: Астрон, 2004. – 124 с.
 15. Letsas G. The ECHR as a living instrument: its meaning and legitimacy / George Letsas // Constituting Europe. The European Court of Human Rights in a National, European and Global Context. – 2013. – No. 2. – p. p. 106-141.
 16. Доклад по Международной конференции по народонаселению и развитию (Каир, 5-13 сентября 1994 года) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http: //www. unfpa. org/sites/default/files/pub-pdf/icpd_rus. pdf.
 17. Практика Европейского суда по правам человека в связи с начальным моментом права на жизнь // Евразийский юридический журнал. – 2013. – № 3 (58). – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http: //www. eurasialegal. info/index. php? option=com_content&view=articl e&id=2039: 2013-04-22-07-44-56&catid=195: 2013-02-04-08- 49-35&Itemid=1.

 

Фото Капча