Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Фінансова стійкість комерційного банку та шляхи її зміцнення

Предмет: 
Тип роботи: 
Автореферат
К-сть сторінок: 
28
Мова: 
Українська
Оцінка: 
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ УКРАЇНИ
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
 
АВТОРЕФЕРАТ
ДИСЕРТАЦІЇ НА ЗДОБУТТЯ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ КАНДИДАТА ЕКОНОМІЧНИХ НАУК
ФІНАНСОВА СТІЙКІСТЬ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ ТА ШЛЯХИ ЇЇ ЗМІЦНЕННЯ
Спеціальність 08. 04. 01 – фінанси, грошовий обіг і кредит
 
Шіллер Ростислав Ілліч
УДК 336. 717; 336. 719
 
Київ – 1999
 
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана на кафедрі фінансів Київського національного економічного університету Міністерства освіти України.
Офіційні опоненти: доктор економічних наук, професор, завідувач відділу фінансових ресурсів держави науково-дослідного фінансового інституту при Міністерстві фінансів України Полозенко Дмитро Васильович
кандидат економічних наук, доцент кафедри банківської справи Київського національного економічного університету Мирун Микола Іванович, провідна установа – Тернопільська академія народного господарства, кафедра фінансів.
Захист відбудеться “ 5 “ березня 1999р. о 16-00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26. 006. 02 при Київському національному економічному університеті за адресою: 252057, м. Київ, пр. Перемоги, 54/1, ауд. 214.
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Київського національного економічного університету, пр. Перемоги, 54/1.
Автореферат розісланий “ 3 “ лютого 1999 року
 
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
 
Актуальність теми. Становлення комерційних банків України співпало з загостренням кризових явищ в економіці, які обумовлюють в цілому їх слабкий фінансовий стан. Тільки п»ята частина комерційних банків має ліквідні активи. Майже така ж частина банків є низьколіквідними і неліквідними. Питома вага кредитного портфеля в загальній сумі активів становить 42%, прострочені й пролонговані кредити складають 22%. Комерційні банки не мають можливості ефективно вкладати кредитні кошти у виробництво в зв»язку з його низькою рентабельністю та банкрутством багатьох суб»єктів підприємницької діяльності. Така можливість комерційних банків підривається і кредитною політикою, яка не в повній мірі відповідає вимогам розширеного відтворення виробничого потенціалу держави. В роки гіперінфляції процентні ставки по короткостроковому кредиту складали 220-250%. Це перевищувало річні норми прибутку виробничих галузей народного господарства в 4-10 разів, що сприяло переливу кредитних ресурсів з виробничої сфери в сферу комерційного дрібнотоварного обороту і майже повній ліквідації інвестиційного кредиту. Негативно відбивались на кредитних відношеннях і надмірні облікові ставки НБУ, які застосовувались в банківській практиці в 1991-1998 р. р.
Ігнорування положення про те, що джерелом позичкового процента є додаткова вартість, що створюється в процесі продуктивного використання позичкового капіталу, не могло негативно не відбитись на фінансовому стані комерційних банків. За період 1991-1998 р. р. щорічно виникали збиткові банки, збитки складали десятки мільйонів гривень, не зникали непокриті збитки минулих років.
Кризовий стан банків зумовлений також тим, що вони не приділяли належної уваги аналізу формування й використання своїх фінансових ресурсів. Це не дозволяло їм оперативно й обгрунтовано приймати менеджерські рішення по поліпшенню свого фінансового стану, в той час як такий аналіз є нормою в діяльності комерційних банків в країнах з розвинутою ринковою економікою. В цих умовах істотного народногосподарського значення набуває вирішення наукової задачі зміцнення фінансової стійкості комерційних банків.
Питання теоретичних основ фінансової стійкості комерційних банків знайшли своє відображення у роботах західних вчених – Де Ковни Ш., Такки К., Роуза П. С., Уайтинга Д. П., російських дослідників -Бора М. 3., Вороніна Д. В., Іванова Л. Н., Іванова В. В., Маслеченкова Ю. С., Лаврушина 0. 1., Панової Г. С., Уткіна Е. А., Черкасова В. Е., Щирінської Е. Б.
В наукових колах України дослідження цієї проблеми найшли своє місце в роботах Герасимовича А. М., Данильченка К. М., Дзяблюка О. В., Заруби О. Д., Мороза А. М., Мируна М. І., Полозенка Д. В., Савлука М. І., Ющенка В. А.
Щодо зроблених західними вченими досліджень фінансового стану комерційних банків зазначимо, що вони спираються на відмінну від української законодавчу базу, відповідають реаліям розвинутого економічного середовища, застосовують сучасні банківські технології тощо. Тому використовувати їх в сучасній вітчизняній банківській практиці необхідно, але з урахуванням особливостей сучасного стану ринкової трансформації економіки України. З цих позицій дослідження українських і російських авторів в більшій мірі відповідають нашим вимогам, бо вони розглядають принципи формування фінансового менеджменту, способи і прийоми фінансового аналізу надійності, платоспроможності, ліквідності і інші питання діяльності комерційних банків в умовах ринкової трансформації економіки.
Визначаючи теоретичну і практичну цінність зроблених українськими авторами досліджень, слід відмітити, що вони вдало започаткували розгляд наукових і практичних питань формування двохрівневої банківської системи в умовах ринкової трансформації економіки. Але сама діалектика формування і розвитку нової моделі економіки України висуває нині і буде безперечно висувати в майбутньому такі питання, вирішення яких як в теоретичному, так і в практичному плані було б адекватним нинішнім умовам формування ринкових відносин в Україні. Це повністю відноситься і до подальшого дослідження проблеми фінансової стійкості комерційних банків.
Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Вибраний напрямок дослідження є складовою частиною комплексної наукової теми «Теорія та практика управління фінансами в умовах ринкової економіки» (№0196U1700709), яка виконується на кафедрі фінансів Київського національного економічного універсітету.
Мета і задачі дослідження. Метою дисертаційної роботи є комплексне дослідження фінансової стійкості українських комерційних банків, як основи збереження конкурентних позицій на кредитному ринку, виявлення шляхів зміцнення
Фото Капча