Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Фінансовий менеджмент підприємницької діяльності комерційних банків

Тип роботи: 
Автореферат
К-сть сторінок: 
27
Мова: 
Українська
Оцінка: 
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
 
Карєва Інесса Олександрівна
 
УДК 338. 24: 336. 71
 
Фінансовий менеджмент підприємницької діяльності комерційних банків
 
Спеціальність 08. 06. 02 – Підприємництво, менеджмент та маркетинг
 
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук
 
Донецьк – 2002
 
Дисертацією є рукопис.
Роботу виконано в Донецькому національному університеті Міністерства освіти і науки України на кафедрі фінансів та банківської справи (м. Донецьк).
Науковий керівник доктор економічних наук, професор Єгоров Петро Володимирович, Донецький національний університет Міністерства освіти і науки України, декан обліково-фінансового факультету, завідувач кафедри фінансів та банківської справи (м. Донецьк).
Офіційні опоненти: доктор економічних наук, професор Козьменко Сергій Миколайович, Українська академія банківської справи Національного банку України, завідувач кафедри управління та зовнішньоекономічної діяльності (м. Суми) кандидат економічних наук, доцент Костирко Лідія Андріївна, Східноукраїнський національний університет ім. Володимира Даля Міністерства освіти і науки України, завідувач кафедри фінансів (м. Луганськ).
Провідна установа – Донецький державний університет економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського Міністерства освіти і науки України, кафедра маркетингу та комерційної діяльності (м. Донецьк).
Захист відбудеться 20 червня 2002 року о 12 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 11. 051. 01 по захисту дисертацій у Донецькому національному університеті Міністерства освіти і науки України за адресою: 83015, м. Донецьк, вул. Челюскінців, 198а, ауд. 101.
 
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
 
Актуальність теми дисертаційного дослідження. На сучасному етапі одним з найбільш розвинутих ринкових секторів економіки є банківський, він показує високі кількісні темпи зростання активів і капіталів та набуває якісних характеристик, властивих суб'єктам ринкової економічної системи відносин.
Діяльність комерційних банків деякою мірою піддається аналізу і контролю з боку НБУ, податкових органів та органів статистики, аудиторських фірм і контрагентів банків. У той же час безпосереднє управління банком здійснюється системою його менеджменту. Задачею фінансового менеджменту є забезпечення стійкого і прибуткового функціонування комерційного банку, основою якого виступає його успішна підприємницька діяльність. Вирішення цієї задачі ускладнюється загостренням конкуренції на банківському ринку, посиленням регулюючих обмежень з боку державних органів, випадками банкрутств і відкликань ліцензій комерційних банків.
Досвід функціонування вітчизняних комерційних банків показав, що в нестійких умовах необхідне застосування науково-обґрунтованої методології фінансового менеджменту підприємницької діяльності банків, основою якої повинні бути формалізовані методики аналізу, планування і контролю в таких напрямках, як рентабельність комплексу послуг і операцій, що надаються, окупність витрат, прибутковість здійснюваних проектів та ін.
Дослідження в області фінансового менеджменту в банках проводяться в усіх країнах світу з розвинутою ринковою економікою. Серед закордонних дослідників можна назвати таких, як Сінкі Д., Роуз П., Бакстер Н., Бреддік У. та інші. Однак застосовувані в закордонних банках методики управління не можуть бути використані в діяльності українських комерційних банків, тому що умови їх функціонування значно розрізняються.
Українська фінансова наука базується на наукових дослідженнях таких видатних учених як, Василик О. Д., Бланк І. О., Федосов В. М., Паламарчук В. О., Галушко О. С., Поддєрьогін А. М., Вишневський В. П. та інші. Значний внесок у науку управління зробили донецькі вчені Чумаченко М. Г., Амоша О. І., Берсуцький Я. Г., Іванов М. І., Амітан В. Н., Аптекар С. С., Лисенко Ю. Г., Єгоров П. В., Александров І. О., інші. Різні аспекти банківської справи, шляхи і методи вирішення проблем функціонування комерційних банків і фінансового ринку знайшли відображення в наукових працях таких учених, як Савлук М. І., Мороз А. М., Костіна Н. І., Грушко В. І., Козьменко С. М., Загорський В. С., Ярошенко С. П., Костирко Л. А., Науменкова С. В. та інші.
Теоретичним і практичним проблемам застосування фінансового менеджменту в банках присвячені дослідження вітчизняних учених Заруби О. Д. і Заруби Ю. О., Примостка Л. О., Бутинця Ф. Ф., Кириченка О. А., Дзюблюка О. В. та інших учених. Слід зазначити великий внесок у розвиток фінансового менеджменту комерційних банків країн із трансформаційною економікою, який зробили наукові праці російських учених. Питанням фінансового менеджменту в комерційних банках присвячені наукові праці Маслеченкова Ю. С., Садвакасова К. К., Стоянової О. С. та інші. При цьому основна увага в роботах зазначених авторів приділяється методам розрахунку ліквідності, засобам фінансового аналізу, методології управління активами і пасивами банку, тоді як питанням ефективності підприємницької діяльності комерційних банків, що полягає в наданні послуг і здійсненні операцій у своїх інтересах, приділяється не досить уваги. Таким чином, необхідність формування ефективного механізму фінансового менеджменту підприємницької діяльності комерційних банків визначає актуальність дисертаційної роботи і коло розглянутих у неї питань. Вирішення поставленої проблеми дозволить підвищити конкурентноздатність і ефективність підприємницької діяльності комерційних банків, а також знизити витрати на виробництво банківських продуктів, що є необхідним як для суб'єктів господарювання – споживачів банківських послуг, так і для національної економіки в цілому в силу надзвичайно важливих специфічних функцій, носієм яких є банківська система.
Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційну роботу виконано відповідно до тематики наукового дослідження кафедри фінансів і банківської справи Донецького національного університету «Фінанси, гроші та облік у
Фото Капча