Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Фінанси підприємств

Предмет: 
Тип роботи: 
Конспект заняття
К-сть сторінок: 
172
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Міністерство освіти і науки України
Полтавський національний технічний університет
імені Юрія Кондратюка
Кафедра фінансів та банківської справи
 
 
Опорний конспект лекцій
із дисципліни
„Фінанси підприємств”
для студентів економічних спеціальностей
усіх форм навчання
 
 
 
Полтава 2008
 
 
Опорний конспект лекцій із дисципліни „Фінанси підприємств” для студентів економічних спеціальностей усіх форм навчання. – Полтава: ПолтНТУ, 2008. – 112 с.
Укладач: Н. М. Живолуп, асистент.
Відповідальний за випуск: завідувач кафедри фінансів та банківської справи В. О. Онищенко, д. е. н., професор.
Рецензенти:
 
Затверджено
радою університету
Протокол №
від „__” _________ 2006 р.
 
 
Редактор Н. В. Жигилій
Коректор Н. О. Янкевич
 
 
Зміст
Вступ 
І. Типова програма навчальної дисципліни„Фінанси підприємств” 
ІІ. Методичні рекомендації для засвоєння матеріалу 
ІІІ. Опорний конспект лекцій 
Тема 1. Сутність і основи організації фінансів підприємств 
Тема 2. Організація грошових розрахунків підприємств 
Тема 3. Грошові надходження підприємств 
Тема 4. Формування і розподіл прибутку 
Тема 5. Оподаткування підприємств 
Тема 6. Оборотні кошти та їх організація на підприємстві 
Тема 7. Кредитування підприємств 
Тема 8. Фінансове забезпечення відтворення основних засобів 
Тема 9. Оцінка фінансового стану підприємства 
Тема 10. Фінансове планування на підприємствах 
Тема 11. Фінансова санація та банкрутство підприємств 
VІ. Термінологічний словник 
V. Рекомендована література 
 
 
Вступ
В Україні відбуваються глибокі економічні зміни, зумовлені створенням ринкового господарства. Важливу роль як у самій структурі ринкових відносин, так і в механізмі його регулювання з боку держави відіграють фінанси підприємств. Фінанси підприємств є основою фінансових системи країни.
Для студентів освітньо кваліфікаційного рівня „бакалавр” напряму „Економіка і підприємництво” дисципліна „Фінанси підприємств» є однією з профілюючих. А це означає, що поряд із вивченням теорії фінансів, важливо засвоїти нормативні матеріали, набути практичні навички з питань організації фінансів підприємств.
Метою дисципліни „Фінанси підприємств” є вивчення фінансових взаємовідносин як специфічної форми суспільних відносин, підсистеми економічного базису, а також здобуття студентами базових знань із питань теорії та практики фінансів суб’єктів господарювання.
Предметом дисципліни є система фінансово-економічних відносин, які виникають у процесі поточної та інвестиційної діяльності суб’єктів господарювання.
Курс „Фінанси підприємств” пов’язані з дисциплінами „Економіка підприємств”, „Фінанси”, „Гроші та кредит”, „Облік і аудит”, Фінансовий менеджмент”, „Фінансовий аналіз”. Його вивчення дозволяє здобути базові знання з фінансових питань діяльності підприємств. Засвоєння питань програми є необхідною частиною підготовки фахівця економічного профілю.
У результаті вивчення дисципліни „Фінанси підприємств” студенти повинні знати: суть фінансів, їх роль і функції; принципи побудови та основні ланки фінансово-кредитної системи; організацію фінансової роботи на підприємстві; систему платежів у державні й позабюджетні фонди; суть та функції податків, види податків, податкову систему України, порядок нарахування і сплати основних видів податків; техніку проведення фінансових розрахунків та визначення фінансових результатів у господарствах різних форм власності й господарювання; ефективність використання виробничих фондів підприємства; фінансове планування та прогнозування; санацію і процедуру банкрутства підприємства.
Вивчивши курс „Фінанси підприємств”, студенти мають уміти: оформляти розрахунково-платіжні документи; визначати показники фінансових результатів роботи підприємства; розраховувати суми платежів по податках і зборах; складати розрахунки за податками та зборами; визначати показники нормування оборотних засобів; складати фінансовий план діяльності підприємства; прогнозувати показники платоспроможності й проводити аналіз фінансового стану підприємства; здійснювати взаємовідносини з фінансовими органами, банками, партнерами по бізнесу, виробництву; визначати потреби у короткострокових кредитах та оцінювати кредитоспроможність позичальника; розраховувати рівень цін і затрат з окремих видів продукції; аналізувати показники фінансової стабільності.
 
І. Типова програма навчальної дисципліни
„Фінанси підприємств”
Тема 1. Сутність і основи організації фінансів підприємств
Сутність фінансів підприємств, принципи їх організації та зміст. Функції фінансів підприємств і їх характеристика. Фінансові ресурси підприємств, їх склад та характеристика. Особливості організації фінансів підприємств різних форм власності. Сутність фінансової діяльності підприємств та управління нею. Зміст, завдання й організація фінансової роботи на підприємствах.
Тема 2. Організація грошових розрахунків підприємств
Грошові кошти, канали їх надходження, порядок зберігання та витрачання. Економічний зміст, принципи організації і класифікації розрахунків. Поточні й інші рахунки підприємств у банках, порядок їх відкриття та руху коштів на них. Форми безготівкових розрахунків і платіжні документи: розрахунки із застосуванням платіжних доручень; розрахунки з використанням платіжних вимог-доручень; розрахунки платіжними дорученнями; розрахунки із застосуванням розрахункових чеків; розрахунки за акредитивами; розрахунки з використанням векселів; розрахунки пластиковими картками; розрахунки заліку взаємної заборгованості; інші форми безготівкових розрахунків. Касові операції й організація контролю за дотриманням касової дисципліни. Розрахунково-платіжна дисципліна: наслідки порушення та способи зміцнення.
Тема 3. Грошові надходження підприємств
Характеристика та склад грошових надходжень підприємств. Доходи від операційної діяльності: визнання доходів від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) ; методи формування цін на продукцію (товари, роботи, послуги) ; планування виручки від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг). Доходи від іншої операційної діяльності. Грошові надходження від інвестиційної, фінансової та іншої звичайної діяльності підприємств.
Фото Капча