Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Фонетико-графічні особливості сучасної економічної та політичної лексики французької мови

Предмет: 
Тип роботи: 
Автореферат
К-сть сторінок: 
30
Мова: 
Українська
Оцінка: 
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
імені ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
 
БАБЧЕНКО Надія Володимирівна
 
УДК 811.133.1:81’35+’342+’373
 
ФОНЕТИКО-ГРАФІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ СУЧАСНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ТА ПОЛІТИЧНОЇ ЛЕКСИКИ ФРАНЦУЗЬКОЇ МОВИ
 
Спеціальність 10.02.05 ─ романські мови
 
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук
 
Київ ─2007
 
Дисертацією є рукопис.
Роботу виконано на кафедрі французької філології Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
Науковий керівник: доктор філологічних наук, професор КРЮЧКОВ Георгій Георгійович, завідувач кафедри французької філології Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
Офіційні опоненти: доктор філологічних наук, професор КАГАНОВСЬКА Олена Марківна, завідувач кафедри французької філології Київського національного лінгвістичного університету МОН України кандидат філологічних наук, доцент ЖАЛАЙ Василь Якович, директор Центру наукових досліджень та викладання іноземних мов НАН України, м. Київ.
Захист дисертації відбудеться 26 жовтня 2007 р. о 10 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.001.11 у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка за адресою: 01033, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 14.
З дисертацією можна ознайомитися в науковій бібліотеці ім. М.О.Максимовича Київського національного університету імені Тараса Шевченка за адресою: 01033 м. Київ, вул. Володимирська, 58, к. 10. 
 
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
 
У сучасному романському мовознавстві графіка та орфографія розглядаються останнім часом як системні явища, що функціонують як у взаємодії з усною формою мови, так і самостійно, розвиваючись за власними законами. За теоретичну основу було взято праці вітчизняних та зарубіжних мовознавців Т.О. Амірової, Г. Вальтер, В.Г. Гака, Н. Каташ, Г.Г. Крючкова, а також дослідження останніх років – М.Арріве, Т.М.Гейко, К.Грюаза, І.О. Гунчик, Ж. Дюбуа, Л.Ю. Єрмоленко, Ф. Коулмаса, О.А. Лабенко, В.М. Мазниченко, А.В. Новікової, Н.В. Олійник, Т.Г. Омельченко, Л.В. Сидельникової, І.В. Ситдикової, О.Д. Федченко та багатьох інших. Значна кількість наукових робіт з даної тематики, що з’явилися за останні роки, не вичерпують можливостей дослідження сучасної французької орфографії. Вибір нашої теми зумовлений браком досліджень з орфографії спеціальної лексики сучасної французької мови, а також розвитком технічних можливостей графічної передачі інформації. 
Актуальність теми зумовлена зростанням дослідницького інтересу до орфографії, викликаним появою нових підходів до її вивчення, а саме з позицій орфографіки. Відсутність у вітчизняній та зарубіжній лінгвістиці комплексного аналізу причин і результатів якісних та кількісних змін у складі орфографії економічних і політичних текстів на матеріалі сучасної французької мови також обумовлює актуальність дисертаційного дослідження. 
Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертація виконана у межах наукової теми кафедри французької філології Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка „Графеміка та орфографіка сучасної французької мови”, що є складовою теми Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка „Розвиток і взаємодія мов і літератур в умовах глобалізації” (№ 06 БФ 044-01).
Метою дослідження є встановлення графічного інвентаря фонографічних і графематичних засобів французької орфографії, які вживаються для фіксації на письмі економічної та політичної лексики. Досягнення поставленої мети передбачає вирішення таких завдань:
узагальнення наявних дефініцій поняття „письмо” та визначення місця орфографії політичної та економічної лексики у французькій писемній мові;
виявлення графічних засобів, що складають систему літерних та нелітерних знаків орфографії політичної та економічної лексики французької мови, класифікування досліджуваних одиниць, упорядкування графічного інвентаря нелітерних знаків;
описання функціональних характеристик літерних і нелітерних знаків орфографії політичної та економічної лексики французької мови, виділення їх основних функцій;
4) дослідження прагматичної функції літерних і нелітерних знаків орфографії політичної та економічної лексики французької мови;
5) охарактеризування впливу інших мов на орфографію політичної та економічної лексики французької мови;
6) окреслення актуальних орфографічних категорій та засобів графічної передачі змісту в сучасній французькій мові на матеріалі текстів сучасної французької преси політичного та економічного спрямування.
Об'єктом дослідження є економічна та політична лексика в текстах публіцистичного та офіційного жанрів. 
Предметом дослідження є фонографічні та графематичні особливості сучасної економічної та політичної лексики, що функціонує в текстах публіцистичного та офіційного жанрів.
Методи дослідження. В роботі застосовано такі методи дослідження: метод лінгвістичного спостереження та аналізу послужив для виявлення та класифікації графічних знаків, що використовуються орфографією політичної та економічної лексики французької мови, метод функціонального дослідження був використаний для вивчення їх прагматичних властивостей, дескриптивний метод та метод порівняльного аналізу дозволили виявити відмінності між орфографією загальної та економіко-політичної лексики.
Матеріалом дослідження стали: офіційні видання та інтернет-матеріали Ради Європи, а також публіцистичні статті політичного та економічного спрямування, взяті з інтернет-видань “Le Мonde”, “Le Figaro”, “Lenouvelliste” за 2004 – 2007 роки.
Наукова новизна дослідження полягає в тому, що в ньому вперше на матеріалі політичної та економічної лексики французької мови описано фонетико-графічні особливості цієї лексики та класифіковано фонографічні та графематичні засоби її фіксації на письмі. Вперше здійснено системний і різноаспектний аналіз фонографічних і графематичних особливостей політико-економічної лексики французької мови. Набув подальшого розвитку аналіз прагматичної функції досліджуваних літерних та нелітерних знаків. Крім того, в дисертації вперше розроблено графічний інвентар орфограм, які вживаються в політико-економічній лексиці французької мови.
Наукова новизна результатів дослідження може бути узагальнена такими положеннями, що виносяться на захист: 
Фото Капча