Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Формування механізмів реалізації політики державної підтримки малого підприємництва в Україні (на матеріалах суб’єктів малого підприємництва)

Тип роботи: 
Автореферат
К-сть сторінок: 
29
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Київський національний економічний університет
 
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук
Формування механізмів реалізації політики державної підтримки малого підприємництва в Україні (на матеріалах суб’єктів малого підприємництва)
Спеціальність 08. 06. 02 - Підприємництво, менеджмент та маркетинг
 
Щербина Ольга Володимирівна
УДК 334. 012. 64
 
Київ – 1999
 
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана на кафедрі менеджменту Київського національного економічного університету Міністерства освіти України.
Науковий керівник – кандидат економічних наук, доцент Соболь Сергій Миколайович Київський національний економічний університет, завідувач кафедри менеджменту факультету економіки та управління.
Офіційні опоненти – доктор економічних наук, професор Козаченко Сергій Вікторович Міжнародний центр розвитку підприємництва та менеджменту, директор – кандидат економічних наук, Клочко Юрій Олександрович Український інститут підприємництва, проректор з наукової роботи.
Провідна установа – Українська Академія державного управління при Президентові України, кафедра економіки та фінансів.
Захист дисертації відбудеться “ 19 ” березня 1999 р. о 16-00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26. 006. 04. Київського національного економічного університету за адресою: 252057, Київ, проспект Перемоги, 54/1, ауд. 214.
З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Київського національного економічного університету
Автореферат розісланий “ 17 ” лютого 1999 р.
 
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЕРТАЦІЙНОЇ РОБОТИ
 
Актуальність теми дослідження. В період директивного управління склалася однобічна орієнтація на висококонцентроване виробництво, в результаті чого воно лишилося гнучкості, розвинулись монополістичні тенденції, втратили практичний інтерес питання попиту і пропозиції на ринку товарів, настала криза усіх сфер і галузей економіки.
Для розв’язання вузла економічних проблем по виходу країни із кризи необхідна радикальна господарська реформа щодо створення конкуренто-спроможної економіки, становлення і функціонування сучасного підприємництва і, зокрема, такої його важливої складової, як малий бізнес. Останній є не тільки основною базою та структуроутворюючим елементом народного господарства, але й рушійною силою його розвитку.
Для перехідного періоду характерним є формування нового організаційно-економічного механізму, який відповідав би потребам ринку і інтересам якісно нових підприємницьких структур, діючих високоефективно і соціально спрямовано. Як свідчить світовий досвід, малі підприємства протистоять монополіям, що є дієвим фактором стримування цін, розширення конкуренції, насичення ринку товарами, продуктами та послугами.
Становлення і динамічний розвиток малого підприємництва в нашій країні має вважатись одним із головних спрямувань в здійсненні процесів роздержавлення і приватизації, яке може допомогти вирішити не тільки сучасні проблеми виходу із кризової ситуації, а й інші довгострокові завдання розвитку ринкових відносин. Крім того, діяльність малого підприємництва має ряд переваг: динамічність організаційно-правових форм; готовність до комерційного ризику; відносне зниження витрат; оперативність керівництва.
Отже, одним із ефективних шляхів виходу із ситуації, що склалася, є прискорений розвиток суб’єктів малого підприємництва, відповідні умови для якого можна створити тільки рішучим проведенням в життя скоординованої державної політики, спрямованої на реальну і дійову його підтримку. Але цей сектор економіки ще не вивчений і не став предметом уваги широкого загалу дослідників. Що ж до багатьох зарубіжних видань, наукових і прикладних висновків і рекомендацій до них, то вони в більшості випадків не враховують специфіку формування ринку в постсоціалістичних країнах, а через це далеко не все прийнятне для індустріально-розвинених країн може бути адаптоване в Україні. Пристосувати зарубіжні, відпрацьовані в інших умовах механізми до особливостей вітчизняної економіки досить важко. В зв’язку з цим потрібний, насамперед, власний пошук розв’язання проблем перехідного періоду. Україна може досягти успіху в ринкових відносинах тільки за умови створення своєї економічної моделі з урахуванням національних особливостей.
Невеликий досвід функціонування вітчизняного малого підприємництва переконує, що проблеми його розвитку випереджають наявні (чинні) нормативно-правові акти, теоретичні, методичні та експериментальні розробки з питань підприємницької діяльності.
Відсутність концептуально цілісного й методологічно обгрунтованого організаційно-економічного механізму регулювання і підтримки розвитку сектора малого підприємництва в період трансформації економічних відносин в Україні зумовлює необхідність і актуальність дослідження цієї проблеми.
Теоретико-методологічне та практичне значення зазначеної проблеми, недостатнє її дослідження обумовили вибір теми дисертації, її логіко-структурну побудову, мету, завдання та напрямки дослідження.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота виконана відповідно до плану науково-дослідної роботи кафедри менеджменту Київського національного економічного університету на 1998-2000 рр. і відноситься до підтеми: “Організаційно-економічні механізми активізації розвитку малого бізнесу в Україні” (номер державної реєстрації 0198U007276).
Головна мета дисертаційної роботи полягає в дослідженні з позицій системного підходу генезису і сутності малого підприємництва, закономірностей та особливостей його розвитку, визначенні сучасних пріоритетів та опрацюванні механізмів реалізації державної політики щодо активізації розвитку малого бізнесу в Україні.
Відповідно до мети наукового дослідження були поставлені та розв’язані такі завдання:
-досліджено генезис і уточнено сутність понять “підприємництво” і “малий бізнес”;
-визначено особливе місце, роль і значення малого бізнесу як невід’ємної складової ринкової системи господарювання;
-узагальнено зарубіжний досвід створення систем і механізмів державного регулювання і підтримки малого бізнесу;
-систематизовано малі підприємства за якісними ознаками;
-проведено комплексну аналітичну оцінку особливостей становлення і тенденцій розвитку малого бізнесу в Україні;
-визначено причини, чинники і проблеми, які стримують розвиток малого бізнесу в Україні;
-проведено всебічну оцінку діяльності державних
Фото Капча