Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Формування музично-педагогічної культури майбутніх учителів початкових класів і музики

Предмет: 
Тип роботи: 
Автореферат
К-сть сторінок: 
26
Мова: 
Українська
Оцінка: 
НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені М. П. ДРАГОМАНОВА
  
МІШЕДЧЕНКО ВАЛЕНТИНА ВАСИЛІВНА
 
УДК 378. 147: 78: 373. 3
 
Формування музично-педагогічної культури майбутніх учителів початкових класів і музики
 
13. 00. 02 – теорія та методика навчання музики і музичного виховання
 
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук
 
Київ – 2002
 
Дисертацією є рукопис.
Роботу виконано в Ніжинському державному педагогічному університеті імені Миколи Гоголя, Міністерство освіти і науки України.
Науковий керівник: доктор педагогічних наук, професор РОСТОВСЬКИЙ Олександр Якович, Ніжинський державний педагогічний університет імені Миколи Гоголя, завідувач кафедри музичної педагогіки.
Офіційні опоненти: доктор філософських наук, професор АФАНАСЬЄВ Юрій Львович, Київський національний університет культури і мистецтва, Інститут культури, директор; кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник ХЛЄБНИКОВА Людмила Олександрівна, Інститут проблем виховання, старший науковий співробітник лабораторії естетичного виховання.
Провідна установа: Вінницький державний педагогічний університет імені М. Коцюбинського, кафедра педагогіки, Міністерство освіти і науки України, м. Вінниця.
Захист відбудеться “14” травня 2002 р. о 1430 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 26. 053. 08. у Національному педагогічному університеті імені М. П. Драгоманова, 01601, м. Київ, вул. Пирогова, 9.
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова, 01601, м. Київ, вул. Пирогова, 9.
 
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
 
Актуальність дослідження. Вища педагогiчна школа покликана забезпечувати підготовку вчителя, зорiєнтованого на особистiсний та професiйний саморозвиток, готового творчо працювати в освiтнiх закладах рiзного типу, здатного розвивати особистiсть учня. Актуальність цього завдання підвищується у зв’язку з реформуванням загальної середньої освіти відповідно до Закону України “Про загальну середню освіту” і прийняттям “Державного стандарту початкової загальної освіти” (листопад 2000 р.), який передбачає реалізацію принципу гуманізації освіти, методологічну переорієнтацію процесу навчання на розвиток особистості учня, визнання її самобутності й самоцінності, формування компетентності учня як загальної здатності до суспільної діяльності на основі знань, досвіду, системи цінностей, здібностей, набутих у процесі навчання. У цьому зв’язку дедалі більшого значення набуває культурологічний підхід до підготовки студентів педагогічних вузів. Поняття культури входить до системи професійно значущих якостей особистості й дає підстави говорити про педагогiчну культуру, що охоплює характеристики технологiчної майстерностi й багатства внутрiшнього свiту майбутнього вчителя.
Проблема розвитку педагогiчної культури вчителя привертала й продовжує привертати увагу багатьох педагогiв (В. I. Бондар, О. О. Вербицький, I. А. Зязюн, I. Ф. Кривонос, А. С. Макаренко, О. Г. Мороз, В. О. Сухомлинський, О. В. Сухомлинська, В. О. Сластьонiн, Н. М. Тарасевич, М. Д. Ярмаченко та iн.). Вченi пiдкреслюють, що професiйна культура вчителя не виникає сама по собi, вона формується й розвивається у спецiально органiзованiй навчально-педагогічній дiяльностi.
У педагогiчнiй лiтературi питання формування музичної культури вчителя, а також його художнiх i музично-естетичних потреб, здатностi до оцiнної дiяльностi, висвiтлено в працях Е. Б. Абдуллiна, Ю. Б. Алiєва, Л. Г. Арчажнікової, Б. А. Бриліна, М. М. Букача, В. Г. Бутенка, В. I. Дряпiки, Д. Б. Кабалевського, Л. Г. Коваль, О. М. Олексюк, Г. М. Падалки, Л. О. Рапацької, А. М. Растригіної, О. Я. Ростовського, О. П. Рудницької, Л. О. Хлєбнікової, А. Б. Щербо, О. П. Щолокової та iнших. Але у них йдеться здебiльшого про пiдготовку вчителя на музичних факультетах педагогічних вузів. Значно менше розглядаються цi питання стосовно педагогiчних факультетiв.
Проблемам професійної підготовки майбутніх учителів початкових класів і музики присвячено багато досліджень. У них висвітлюються питання художнього виховання майбутніх учителів початкових класів і музики (Г. П. Нестеренко), музично-естетичної підготовки учителів початкових класів (З. П. Яропуд), психолого-педагогічної підготовки майбутнього вчителя до організації музично-пізнавальної діяльності учнів початкової школи (В. В. Федорчук), формування їх музичної культури (А. М. Гордійчук), професійно-педагогічного інтересу до музичної народної творчості (С. В. Чабан), самоосвітньої діяльності студентів у вищих закладах педагогічної освіти (С. А. Барановська). Однак проблема формування музично-педагогічної культури вчителів початкових класів досліджена недостатньо.
Вивчення досвiду роботи педагогiчних факультетів виявляє багато недолiкiв, пов'язаних, насамперед, з механiчним перенесенням до їхніх навчальних планів основних позицiй навчальних планiв музичних факультетiв. Це призвело до перевантаження навчального процесу, неврахування можливостей студентiв, якi мають здебiльшого слабкiшу початкову музичну підготовку або й зовсiм її не мають. Внаслiдок цього професiйне навчання майбутнього вчителя музики на педагогiчних факультетах пов'язане з доланням складних проблем як теоретичного, так i практичного рiвня. На наш погляд, цi факультети поки що не досягають головного – не формують достатньої музично-педагогiчної культури майбутнiх учителiв, адже саме цiй метi повинен пiдпорядковуватись увесь навчальний процес. Таким чином, актуальнiсть проблеми, її недостатнє висвітлення у наукових працях, потреба педагогiчних факультетiв у подiбних дослiдженнях, визначили тему дисертацiї – «Формування музично-педагогiчної культури майбутнiх учителiв початкових класiв i музики».
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертацiйне дослiдження входить до плану науково-дослiдної роботи Нiжинського державного педагогiчного унiверситету iменi Миколи Гоголя й виконувалось у межах наукової комплексної програми досліджень кафедри музичної педагогiки “Науково-методичні основи професійної підготовки майбутніх учителів музики”.
Об’єкт дослідження – процес професійної підготовки майбутніх учителів музики початкових класів у вищих закладах освіти.
Фото Капча