Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Генеза ідеї національної держави як форми універсально-загальної організації людства

Тип роботи: 
Стаття
К-сть сторінок: 
15
Мова: 
Українська
Оцінка: 
ҐЕНЕЗА ІДЕЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ ДЕРЖАВИ ЯК ФОРМИ УНІВЕРСАЛЬНО-ЗАГАЛЬНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ЛЮДСТВА
 
Сметюх В. С.
 
Досліджено основні тенденції й особливості наукових підходів щодо розуміння концепції національної держави. Проаналізовано співвідношення понять «правова держава» й «національна держава». Визначено сутність, пріоритети, основні засади й напрями реалізації державної етнонаціональної політики. Зроблено висновок, що у світовій практиці державотворення національна держава затвердилася як одна з форм реалізації рівноправності й самовизначення народів, суверенітету та демократичних принципів здійснення національної політики.
Ключові слова: право націй на самовизначення, державотворчий процес, концепція національної держави, етнонаціональна політика, поліетнічна держава.
ГЕНЕЗИС ИДЕИ НАЦИОНАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВА КАК ФОРМЫ ОБЩЕУНИВЕРСАЛЬНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА
Сметюх В. С.
Исследованы основные тенденции и особенности научных подходов к пониманию концепции национального государства. Проанализировано соотношение понятий «правовое государство» и «национальное государство». Определены суть, приоритеты, основные принципы и направления реализации государственной этнонациональной политики. Сделан вывод о том, что в мировой практике государствообразования национальное государство утвердилось как одна из форм реализации равноправности и самоопределения народов, суверенитета и демократических принципов осуществления национальной политики.
Ключевые слова: право наций на самоопределение, процесс государствообразования, концепция национального государства, этнонациональная политика, полиэтническое государство.
GENESIS OF THE IDEA OF NATION STATE AS A FROM OF GENERAL UNIVERSAL ORGANIZATION OF MANKIND
Smetyukh V. S.
The author investigated basic tendencies and peculiarities of scientific approaches to understanding of the concept of the nation state. It was also analyzed correlation between the concepts of “legal state” and “nation-state”. There were determined essence, priorities, basic principles and directions of implementation of national ethnic policy. It was concluded that in international practice of state building the nation state established itself as one the forms of implementation of people’s equality and self-determination, sovereignty and democratic principles of national policy realization.
In the given article it is described the role of national ethnic policy in formation of the modern Ukrainian state. The author investigates theoretical and legal aspects of ethnical state development, ways of improvement of the mechanism of inter-ethnic communication, coordination of interests of the Ukrainian nation and national minorities during civil society formation. Special attention is paid to the amendments to some regulatory legal acts of legislation and to detailed analysis of the concept of state formation in Ukraine.
Scientific novelty of the research standards lies in conceptual approaches to the problem of ethno-political science in Ukraine. In particular, this applies to clarification of the essence of such concepts as “national idea” and “national self-determination”, the problem of formation of political nation.
On the background of the crisis of values national interests appear as the most rationalized and optimal system of priorities which is acceptable for the prevailing majority of citizens.
As a result, the author puts forward proposals on strengthening of national and cultural processes and detailed legal regulation of national policy.
Analysis of current and future trends in the development of nation states also largely concerns the young Ukrainian state while choosing its state building path.
Key words: nations’ right to self-determination, state building process, concept of the nation state, national ethnic policy, poly-ethnic state.
У процесі розвитку людської цивілізації існували різні форми організації суспільної влади, серед яких особливе значення мала національна держава. Однак, перш ніж досягти сучасного рівня, національна держава пройшла складні історичні періоди становлення й функціонування.
Завдяки консолідації в національні держави народи стали швидше й ефективніше розвиватися в культурному й економічному плані. Основними тенденціями утворення національних держав були такі: зміна виробничих відносин, забезпечення вільного й широкого товарообороту, діяльність національних рухів, необхідність вирішення соціально-економічних проблем завдяки державним політичним інститутам. Тенденція до створення національних держав передбачала їх самостійність, прагнення до вирішення власних завдань у межах незалежних суспільних утворень.
Разом із тим, як зауважує Ю. Римаренко, самостійність все більше віддаляла народи, сприяла абсолютизації національної самосвідомості державно -національних спільностей [1, с. 38].
Ю. Таран, досліджуючи передумови утворення національних держав, виділяє три основні етапи їх становлення. Перший характеризується обмеженням церковної влади, що стало початком розбудови світських держав. Тут важливе значення відіграли такі чинники, як остаточне визначення територій і зміна інституту підданства на громадянство. Для другого періоду характерною є поява суверенітету, який законно закріпив владу нових демократичних урядів європейських держав кінця ХІІІ – початку ХХ століття. У цей період завдяки демократії утвердився політико-правовий статус громадянства, що стало основою розуміння концепції національної держави. Третій (сучасний) етап характеризується встановленням і закріпленням національними урядами монополії на здійснення зовнішньої політики та захисту національної безпеки [2].
Таким чином, історично виділяють три основні періоди становлення національних держав, головними ознаками яких є поступова еволюція державних утворень, чітке закріплення територіальних кордонів окремих держав, закріплення демократичних засад діяльності національних урядів та статусу громадянства, а також визначення основних напрямів здійснення зовнішньої політики та безпеки як основних засад у концепції національної держави.
У науці теорії держави та права концепцію національної держави досліджували Є. Білозьоров, Ю. Бисага, К. Волинка, А. Завальний, Р. Калюжний, М. Кельман,
Фото Капча