Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Геодезичні роботи у землевпорядкуванні

Предмет: 
Тип роботи: 
Курс лекцій
К-сть сторінок: 
44
Мова: 
Українська
Оцінка: 

де Rm – Середній радіус кривизни Землі; Rm = 6 371 км.

Ym = – Середня ордината лінії.
 
Точність визначення відміток, перевищень і ухилів горизонталями плану.
Висотою точки земної поверхні називається відстань від даної точки по прямовисній лінії до вихідної рівневої поверхні.
В якості вихідної рівневої поверхні приймається рівень Балтійського моря або рівень поверхні будь-якої точки. У першому випадку висоти називаються абсолютними, у другому – умовними. Числові значення висоти – відмітка.
Різниця висот двох точок називається перевищенням. Перевищення може бути позитивним або негативним, в залежності від положення обумовленої точки. Якщо вона знаходиться вище по відношенню до вихідної, то перевищення позитивне, якщо нижче – негативне.
Відмітка будь-якої точки земної поверхні на карті (плані) може бути визначена по горизонталях. Сутність зображення рельєфу місцевості горизонталями полягає в наступному. Поверхня ділянки Землі розтинають горизонтальними площинами через певні рівні проміжки. Перетин січних площин з поверхнею Землі утворює замкнуті лінії, які називаються горизонталями.
горизонталь – Лінія рівних висот. Відстань між горизонтальними січними площинами по вертикалі називається висотою перетину рельєфу, а відстань між сусідніми горизонталями на плані – закладенням.
Визначення відміток точок місцевості заснована на властивостях горизонталей:
 • Всі крапки, що лежать на одній горизонталі, мають однакові позначки;
 • Горизонталі не можуть перетинатися;
 • Позначки горизонталей завжди кратні висоті перерізу рельєфу; горизонталь завжди замкнута, плавна крива.
Горизонталі діляться на: основні, з перетином рельєфу h; основні потовщені: при висоті рельєфу h = 0, 25 і 0, 5 м утолщают кожну четверту горизонталь; додаткові (напівгоризонталі), з перетином рельєфу h / 2; допоміжні, з перетином рельєфу h / 4.
При вирішенні завдань на мапі, в тому числі визначенні відміток, важливим моментом є визначення напрямку ската. Це питання вирішується на основі таких ознак:
У напрямку бергштрихів, вони показують напрямок ската;
По підпису горизонталі, верх підпису спрямований в бік підвищення ската:
За особистими підписами висот точок, наприклад, на рис. 5, г видно, що скат спрямований з точки 2 до точки 1;
По об'єктах гідрографії, місцевість знижується до річок, озер;
За формою ярів і промоїн, відкриття ярів і промоїн завжди направлено в сторону зниження місцевості.
При визначенні відміток можливо два положення точок щодо горизонталей:
 • Точка знаходиться на горизонталі;
 • Точка знаходиться між горизонталями.
Якщо точка знаходиться на горизонталі, то відмітка дорівнює позначці цієї горизонталі. Щоб визначити позначку точки необхідно знати:
Позначки горизонталей;
 • Напрямок ската;
 • Висоту перерізу рельєфу;
 • Властивості горизонталей.
Визначення напрямку скатів
 
Перевищення між двома будь-якими горизонталями дорівнює добутку висоти перерізу рельєфу на число інтервалів, що відокремлюють горизонталі одна від одної. Точка А знаходиться нижче горизонталі з H = 100 м, а число інтервалів дорівнює 3. Отже, відмітка горизонталі, на якій знаходиться точка А, дорівнює HА = 100 – (3-5) = 85 м.
Бергштріх замкнутої горизонталі показує, що на малюнку зображена височина, і позначка точки А менше позначки вершини. Виходячи з властивостей горизонталі – відмітка горизонталі кратна висоті перетинурельєфу, і приймаючи висоту перетину рельєфу рівній h = 2, 5 м отримаємо, що відмітка горизонталі, на якій знаходиться точка А, дорівнює 67, 5. Дещо відрізняється визначення позначки за фрагментом карти, зображеному на рис. 11, ст. Бергштріх показує на негативну форму рельєфу – улоговину. У напрямку ската і властивості горизонталі (відмітка кратна висоті перетину) визначимо, що відмітка горизонталі з точкою А дорівнює 70 м.
 
Оновлення (корегування) планів і карт.
 
Періодичне оновлення топографічних карт виконується наступними основними методами:
 • Шляхом камерального виправлення за допомогою аерознімків з подальшим польовим обстеженням або без нього
 • Шляхом виправлення (складання карти) за допомогою картографічних матеріалів більших масштабів, отриманих в результаті нових зйомок або оновлень
 • Шляхом виправлення безпосередньо в полі прийомами мензульної зйомки, як виняток, на ділянках не покритих аерофотозйомкою.
Основним способом оновлення карт є камеральне виправлення їх змісту за допомогою аерознімків з подальшим польовим обстеженням.
Камеральне виправлення карт за допомогою аерознімків виконується:
 • На фотопланах складених за матеріалами нової аерофотозйомки
 • На аерознімках отриманих з застосуванням гіростабілізуючого пристрою і приведених до масштабу карти за показниками раді о висотоміра
 • На аерознімках за допомогою універсальних фотограмметричних приладів
 • На аерознімках за допомогою простих приладів проектування, пантографа і пропорціопального циркуля (для виправлення окремих елементів карт).
В процесі камерального виправлення Контурна частина змісту карти приводиться до повної відповідності з аерознімками нового зальоту і вилучаються помічені окремі помилки в зображені форм рельєфу. Роботи з польового обстеження камерально виправлених карт виконуються з метою доповнення їх змісту необхідними кількісними і якісними характеристиками, власними назвами, а також об’єктами місцевості, які не зобразились на аерознімках. Вони виконуються, як правило, після закінчення камеральних робіт.
В окремих випадках, при великій кількості змін і використанню недостатньо кондиційних матеріалів, дешифрування аерознімків можна виконувати в полі до камерального оновлення карт. Обсяг робіт польового обстеження установлюється конкретно на кожний аркуш карти за результатами камерального виправлення.
Картографічною основою для оновлення топографічних карт є:
 • Фотоплани, складені за матеріалами нової аерофотозйомки
 • Штрихові копії видавничих оригіналів оновлюваних карт, виготовлених на прозорому пластику
 • Штрихові копії видавничих оригіналів, виготовлених на
Фото Капча