Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Ґрунтознавство з основами геології

Предмет: 
Тип роботи: 
Методичні вказівки
К-сть сторінок: 
99
Мова: 
Українська
Оцінка: 

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

ТАВРІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Факультет агротехнологій та екології

Кафедра рослинництва

 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

до виконання лабораторних робіт з дисципліни

«Ґрунтознавство з основами геології»

для студентів за напрямом підготовки

6.090101 – «Агрономія» ОКР бакалавр

 

Мелітополь, 2014 

УДК [631.4:55](07)

Малюк Т.В. Методичні рекомендації до виконанн лабораторних робіт з дисципліни «Ґрунтознавство з основами геології» для студентів денної форми навчання за напрямом підготовки 6.090101 – «Агрономія» ОКР бакалавр, 2014.  − 98 с.

Укладач: доцент кафедри рослинництва,  к.с.-г. н. Малюк Т.В.

Відповідальний за випуск: доцент, к. с.-г. н. Єременко О.А.

Рецензент: доцент кафедри хімії та хімтехнології, к.с.-г.н. Іванова І.Є.                                     

Розглянуто та схвалено на засіданні кафедри рослинництва           “__”________ 2014 р., протокол №___

Розглянуто та рекомендовано до друку методичною комісією факультету агротехнологій та екології “29” серпня 2014 р., протокол № 1

 

ЗМІСТ

ВСТУП

ПРАВИЛА ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ ПРИ РОБОТІ В ЛАБОРАТОРІЇ

ЛАБОРАТОРНЕ ЗАНЯТТЯ № 1. Фізичні властивості мінералів. Форми знаходження мінералів у ґрунті

ЛАБОРАТОРНЕ ЗАНЯТТЯ № 2. Класифікація мінералів. Хімічні властивості основних класів мінералів

ЛАБОРАТОРНЕ ЗАНЯТТЯ № 3. Основна характеристика та класифікація гірських порід

ЛАБОРАТОРНЕ ЗАНЯТТЯ № 4. Визначення гранулометричного складу ґрунтів і ґрунтотворних порід

ЛАБОРАТОРНЕ ЗАНЯТТЯ № 5. Профіль ґрунтів та його морфологічні ознаки

ЛАБОРАТОРНЕ ЗАНЯТТЯ № 6. Методи визначення структури ґрунту

ЛАБОРАТОРНЕ ЗАНЯТТЯ № 7. Визначення реакції грунтового розчину

ЛАБОРАТОРНЕ ЗАНЯТТЯ № 8. Гумусний стан ґрунту,  заходи його регулювання та методи дослідження

ЛАБОРАТОРНЕ ЗАНЯТТЯ № 9. Визначення балансу гумусу у сівозмінах

ЛАБОРАТОРНЕ ЗАНЯТТЯ № 10. Визначення вологості та основних водних характеристик ґрунтів

ЛАБОРАТОРНЕ ЗАНЯТТЯ № 11.Визначення загальних фізичних властивостей ґрунту

ЛАБОРАТОРНЕ ЗАНЯТТЯ № 12. Визначення фізико-механічних властивостей ґрунту

ЛАБОРАТОРНЕ ЗАНЯТТЯ № 13. Визначення необхідності ґрунтів у вапнуванні і гіпсуванні

ЛАБОРАТОРНЕ ЗАНЯТТЯ № 14. Оцінка хімізму та ступеня засолення ґрунтів

ПИТАННЯ ДО ПМК 1 − ПМК 2

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

 

ВСТУП

 

Раціональне та ефективне використання ґрунтових ресурсів є однією з головних проблем народного господарства нашої країни. Це обумовлено тим, що по відношенню до людського суспільства ґрунт виступає у двох аспектах: з одного боку, це фізичне середовище, життєвий простір людини, з іншої – економічна основа, засіб виробництва, що користується величезним попитом, адже переважна більшість продуктів харчування отримується завдяки ґрунтам. 

Вирішення проблеми раціонального використання ґрунтів у сучасних умовах змін як в агрономічній науці, так і практичному землеробстві, перш за все, повинно базуватися на всебічних знаннях агрономічних властивостей ґрунтів та шляхів їх регулювання та поліпшення. Тому виникає чітка  необхідність підготовки спеціалістів сільського господарства, які добре ознайомлені з особливостями ґрунтового покриву України,  складом, властивостями,  закономірностями  формування ґрунтів, наслідками антропогенного впливу на ґрунт, засобами по регулюванню його родючістю. 

Водночас метою курсу «Ґрунтознавство з основами геології» є не лише набуття студентами теоретичних знань щодо особливостей ґрунтового покриву України  та методів регулювання стану ґрунтових ресурсів у процесі лекційних занять, але також оволодіння сучасними методами лабораторних і польових досліджень агрономічних властивостей ґрунтів, ґрунтотворних і підстилаючих порід, методикою опису ґрунтового розрізу та методологією використання ґрунтових карт і картограм у процесі лабораторно-практичних занять. 

Методичні вказівки до проведення лабораторних занять з дисципліни «Ґрунтознавство з основами агрохімії» допоможуть студентам ознайомитися з найпоширенішими методами дослідження фізичних і хімічних властивостей мінералів, морфологічних, агрохімічних, фізичних, водно-фізичних та фізико-хімічних властивостей ґрунтів, вкажуть шляхи розв'язання деяких практичних завдань щодо раціонального використання та охорони ґрунтів. Вони розроблені згідно з типовою програмою дисципліни та ОПП підготовки фахівців ОКР бакалавр напряму 6.090101 «Агрономія» і включають 14 лабораторних занять, які розділені на 2 змістових модулі.

Лабораторні заняття № 1 – 7 є першою частиною курсу, в якій розглянуто основні питання з мінералогії (діагностичні ознаки, фізичні і хімічні властивості мінералів), петрографії (магматичні, осадові, метаморфічні гірські породи), а також морфології грунтів (зовнішні ознаки ґрунтів), що сприяє закріпленню теоретичного (лекційного) матеріалу та підготовки студентів до дослідження ґрунтового покриву у природних (польових) умовах.

Лабораторні заняття № 8 – 14 передбачають розгляд класичних методів дослідження агрономічних властивостей ґрунтів, зокрема фізичних, фізико-механічних, агрохімічних та водно-фізичних, а також включають методику розв'язання певних практичних завдань щодо раціонального використання та охорони ґрунтів, уникнення негативних наслідків антропогенної діяльності на їх властивості, а також збереження і відтворення ґрунтової родючості. 

 

ПРАВИЛА ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ ПРИ РОБОТІ В ЛАБОРАТОРІЇ

 

Курс лабораторних робіт розпочинається з інструктажу з техніки безпеки при роботі в лабораторії, вивчення правил запобіжних заходів при проведенні різних видів лабораторних робіт та відмітки у журналі кафедри про його проходження. 

До студентів висуваються високі вимоги до техніки виконання лабораторних робіт. Перш за все слід уважно і виважено відноситися до отриманого завдання. План роботи повинен бути  детально продуманим, всі питання з’ясовані у викладача.

Фото Капча