Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Індивідуалізація тренувального процесу борців високої кваліфікації у циклах безпосередньої підготовки до змагань

Предмет: 
Тип роботи: 
Автореферат
К-сть сторінок: 
25
Мова: 
Українська
Оцінка: 
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ І СПОРТУ УКРАЇНИ
 
ДАНЬКО ГРИГОРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ
 
УДК: 796. 81. 071. 5
 
ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЯ ТРЕНУВАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ БОРЦІВ ВИСОКОЇ КВАЛІФІКАЦІЇ У ЦИКЛАХ БЕЗПОСЕРЕДНЬОЇ ПІДГОТОВКИ ДО ЗМАГАНЬ
 
24. 00. 01 – Олімпійський і професійний спорт
 
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук з фізичного виховання і спорту
 
Київ – 1999
 
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана у Національному університеті фізичного виховання і спорту України, Державний комітет України з фізичної культури і спорту.
Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент БОЙКО ВАЛЕРІЙ ФЕДОСІЙОВИЧ, Національний університет фізичного виховання і спорту України, декан факультету спортивних єдиноборств.
Офіційні опоненти: – доктор педагогічних наук, професор ЗАПОРОЖАНОВ ВАДИМ ОЛЕКСАНДРОВИЧ, Академія фізичного виховання, м. Гданьськ, Польща, професор-консультант; кандидат педагогічних наук, професор МАТВЕЄВ СЕРГІЙ ФЕДОРОВИЧ, Національний університет фізичного виховання і спорту України, професор кафедри олімпійського і професійного спорту.
Провідна організація: Харківський державний інститут фізичної культури, Державний комітет України з фізичної культури і спорту, м. Харків.
Захист відбудеться 1 вересня 1999 р. о 14 год. 30 хв. на засіданні спеціалізованної вченої ради Д 26. 829. 01 Національного університету фізичного виховання і спорту України (252150, Київ-150, вул. Фізкультури, 1).
З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Національного університету фізичного виховання і спорту України (252150, Київ-150, вул. Фізкультури, 1).
 
Актуальність теми. Аналіз теорії та практики підготовки спортсменів високого класу, результати численних досліджень у галузі теорії та методики спортивного тренування, які проводилися за останні роки, дозволяють визначити основні напрямки, які обумовлюють прогрес спорту у світі (Бойко В.Ф., 1982; Запорожанов В.О., 1988; Платонов В.М., 1997 та ін.). До найважливіших з них провідні вчені та фахівці спорту відносять створення організаційних умов, постійну конкуренцію на змаганнях та у тренувальних заняттях і використання їх як фактора для підвищення працездатності, більш повної мобілізації функціональних резервів організму та оптимізації адаптативних процесів спортсменів (Матвеєв Л.П., 1991; Колесов О.І., 1993; Платонов В.М., Булатова М.М., 1995 та ін.). Реалізація цих напрямків під час підготовки борців високого класу тісним чином пов’язана з індивідуалізацією тренувального процесу, особливо у циклах безпосередньої підготовки до змагань.
Необхідність цього викликає постійно зростаючий рівень досягнень у спорті, загострення конкуренції на змаганнях у країні та у світі, що в свою чергу, викликало збільшення обсягу засобів тренування, які використовуються у підготовці спортсменів. У зв’язку з цим великого значення у передзмагальній підготовці висококваліфікованих борців набуває потяг до використання рухових режимів, які відповідають режиму турнірів або перевищують його за інтенсивністю вияву спеціальної підготовленості спортсменів.
Зростання вимог до спеціальної фізичної підготовленості спортсменів деякою мірою зменшує діапазон вияву індивідуального стилю ведення поєдинків та збільшує значимість індивідуалізації тренувального процесу (Дахновський В.С., Лещенко С.С., 1989; Ягелло В., 1991; Іванов В.В., 1993).
Таким чином, виходячи із загальнотеоретичних положень про те, що процес підготовки спортсменів високої кваліфікації повинен носити достатньо виражений індивідуальний характер та грунтуватися на об’єктивній інформації про реакції організму борців на різноманітні тренувальні навантаження, можна передбачити, що обгрунтування методології керування станом спеціальної працездатності борців на етапі безпосередньої підготовки до змагань шляхом використання спеціальних навантажень, які відповідають індивідуальним особливостям спортсменів, є розв’язанням задач підготовки висококваліфікованих спортсменів.
Зв’язок роботи з планами НДР. Дисертаційна робота виконана згідно зі Зведеним планом НДР НУФВС України на 1995-1999 рр., узагальненою темою 1. 2. 5 (№ держреєстрації 0196U010522) та приватною темою “Індивідуалізація тренувального процесу борців високої кваліфікації у циклах безпосередньої підготовки до змагань”.
Мета роботи – науково обгрунтувати технологію індивідуальної побудови тренування у циклах безпосередньої підготовки до змагань, яка базується на діагностиці поточного стану спеціальної працездатності борців високої кваліфікації за показниками сенсомоторної системи та швидкісно-силових компонентів рухової функції.
Задачі дослідження:
1. Опрацювати комплекс інформативних показників з метою поточного контролю за станом спеціальної працездатності борців високої кваліфікації та охарактеризувати прогностичність тестів за умов підготовки спортсменів до змагань.
2. Обгрунтувати технологію використання показників поточного контролю за умов повсякденного тренувального процесу.
3. Індивідуалізувати тренувальний процес борців високої кваліфікації у мікроциклах безпосередньої підготовки до змагань.
3. Сформулювати науково обгрунтовані практичні рекомендації з корекції тренувального процесу з урахуванням індивідуальних особливостей борців.
Наукова новизна дослідження та теоретична значимість отриманих результатів полягає у розробці оригінального комплексу контрольних показників та технології організації поточного контролю за станом спеціальної працездатності борців.
Результати дослідження суттєво доповнюють загальнотеоретичні знання у галузі контролю у спорті, набуті видатними фахівцями на попередніх етапах у результаті обгрунтування системи тестів, яка комплексно характеризує стан швідкісно-силових компонентів, спеціальної витривалості та сенсомоторної системи борців. Таким чином, вперше сформована ефективна технологія поточного контролю підготовленості борців, що дозволяє індивідуалізувати підготовку до змагань.
Практична значимість дослідження обумовлена розв’язанням низки прикладних задач, які дозволяють вдосконалити технологію керування тренувальним процесом та індивідуалізувати підготовку борців високої кваліфікації до змагань на підгрунті використання:
– інформативного комплексу контрольних показників стану спеціальної працездатності борців у мікроциклах тренування, включаючи цикли безпосередньої підготовки до головних змагань;
- модельних характеристик спеціальної фізичної підготовленості борців високої кваліфікації, які дозволяють
Фото Капча