Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Інструменти й методи впливу на регулювання інфляційних процесів

Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
48
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Вступ
 
Актуальність теми. Інфляція є однією з найбільш гострих проблем сучасного розвитку економіки в багатьох країнах світу, негативно впливаючи на всі сторони життя суспільства. Вона знецінює результати праці, знищує заощадження юридичних і фізичних осіб, перешкоджає довгостроковим інвестиціям і економічному зростанню. Висока інфляція руйнує грошову систему, провокує втечу національного капіталу за межі країни, ослабляє національну валюту, сприяє її витісненню у внутрішньому обігу іноземною валютою, підриває можливості фінансування державного бюджету.
Як економічне явище інфляція існує вже тривалий час. Вважається, що її поява пов'язана мало не з виникненням грошей, функціонуванням яких вона нерозривно зв'язана. Термін інфляція вперше став уживатися в Північній Америці в період громадянської війни 1861-1865 рр. і позначав процес розбухання паперовий-грошового звернення.
Інфляція - це знецінення грошей, зниження їх купівельної спроможності, дисбаланс попиту і пропозиції. Суть інфляції полягає в тому, що національна валюта знецінюється по відношенню до товарів, послуг і іноземних валют, що зберігають стабільність своєї купівельної спроможності. 
Основною метою курсової роботи є дослідження теоретичних аспектів сутності інфляції, її моделей та антиінфляційної політики, проаналізувати причини виникнення та форми прояву інфляції в економічній системі. Також розглянути модель та чинники особливостей інфляції й гіперінфляції в Україні, антиінфляційне регулювання, що враховує специфічні умови української економіки.
Об’єкт курсового дослідження є інфляція, моделі інфляції та антиінфляційна політика в умовах світової та української політики.
Завдання дослідження. Виходячи з поставленої мети, у роботі визначені наступні завдання:
1) дослідити теоретичні аспекти сутності, причин, форм та моделей інфляції; 
2) розглянути об'єктивну необхідність та світовий досвід проведення антиінфляційної політики;
3) виявити модель та чинники особливостей інфдяції в Україні;
4) розглянути антиінфляційну політику в Україні та визначати її ефективність. 
Предметом дослідження виступають інструменти й методи впливу на регулювання інфляційних процесів.
Загальнотеоретичні й методологічні основи дослідження інфляції представлені в наукових працях одного з основоположників економічної науки: Дж.М. Кейнса, в сучасних українських джерелах різні аспекти дослідження процесів інфляції одержали відбиття в працях Мочерного С.В., Остапчука Л.Я., Гальчинського А.С., Савченко А.Г., Ніколенко Ю.В., Мельничука О.М., Остапець А.І., Мозкового О.М. та ряду інших. 
Структура роботи складається зі вступу, в якому обґрунтовано актуальність теми дослідження, визначено його мету та завдання; п'ять розділів, перший з яких присвячений визначенню інфляції, причинам її виникнення та формам прояву; у другому розділі курсової роботи розглянуті моделі інфляції; третій розділ включає оцінку антиінфляційної політики та її об'єктивну необхідність;в четвертому розділі розкривається питання про інфляцію в Україні: модель та чинники особливостей; п'ятий включає аналіз антиінфляційної політика в Україні. 
Завершують роботу узагальнюючі висновки за результатами дослідження, список використаних джерел та додатки.
 
 
1. Сутність, причини та форми прояву інфляції в економічній системі
 
Інфляція, як специфічна особливість грошей, виникла багато століть тому. Вважається, що її поява пов'язана з першим періодом виникнення грошей. Саме поняття “інфляція” (від лат. inflatio - вздуття) вперше стало використовуватися у Великобританії та Франції. В економічній літературі воно виникло на початку XX століття.
Інфляція — це знецінення грошей внаслідок надмірного зростання їх маси в обороті. При цьому стрімке зростання грошової маси може бути як абсолютним, так і відносним. Так, збільшення маси грошей за місяць на 15% протягом двох-трьох років неминуче викличе інфляційне знецінення грошей, оскільки економіка жодної країни не в змозі забезпечити відповідне збільшення фізичних обсягів пропозиції на товарних ринках. Таким же буде результат, коли грошова маса залишається незмінною, а фізичні обсяги виробництва товарів і послуг скорочуються щорічно на 10—15% протягом кількох років, тобто постійно грошова маса буде швидко зростати відносно спадаючих обсягів виробництва у натуральному виразі.
Інфляція породжена диспропорціями в різних сферах ринкового господарства країни, до сих пір нерозкрито в повній мірі. Інфляція – найважніша проблема сучасного розвитку економіки, тому вона насамперед потребує уточнення як соціально-економічне поняття. У наш час інфляція - одна з самих хворобливих і небезпечних процесів, що негативно впливають на фінанси, грошову і економічну систему загалом. Інфляція означає не тільки зниження купівельної здатності грошей, вона підриває можливості господарського регулювання.
Не зважаючи на те, що інфляція в різних країнах розуміється вченими по-різному, її слід розглядати як: порушення дії законів грошового обігу, що викликає розлад державної кредитно-грошової системи; відкрите або приховане зростання цін; натуралізація процессів обміну (бартерний обмін); зниження життєвого рівня населення.
Зміст інфляції полягає в тому, що національна валюта обезцінюється по відношенню до товарів, послуг та іноземних інвестицій, що зберігають стабільність своєї придбальної властивості. Зростання цін може бути викликано збільшенням попиту над пропозицією товарів, проте така диспропорція між попитом та пропозицією в багатьох випадках не є інфляцією. Незалежно від стану грошової сфери, товарні послуги можуть змінюватися за рахунок зростання виробничої властивості праці, циклічних та сезонних коливаннь, структурних зрушеннь в системі перевиробництва, монополізації ринку, державного регудювання економіки, введення нових ставок податків, девальвації грошової одиниці, зміни кон'юктури ринку, стихійних лих та ін. Очевидно, що не кожне зростання цін – інфляція і тому особливо необхідно виділити дійсно інфляційні. 
Інфляція вимірюється динамікою цін. Точно виміряти відкриту цінову інфляцію можливо за допомогою індексу цін за певний
Фото Капча