Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Інвестиційна діяльність комерційного банку та її вплив на його фінансовий стан

Тип роботи: 
Дипломна робота
К-сть сторінок: 
99
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Зміст
 
Вступ
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ІНВЕСТИЦІЙНЇ ДІЯЛЬНОСТІ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ
1.1 Поняття і завдання інвестиційної діяльності комерційних банків. Інвестиційна політика банку
1.2 Сутність інвестиційного портфелю комерційного банку
1.3 Механізм управління інвестиційним портфелем комерційного банку
РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ЇЇ ВПЛИВУ НА ФІНАНСОВИЙ СТАН БАНКУ НА ПРИКЛАДІ ПАТ «КРЕДИТПРОМБАНК»
2.1 Аналіз динаміки, обсягів та структури інвестиційного портфелю комерційного банку
2.2 Факторний аналіз інвестиційного портфеля ПАТ «Кредитпромбанк»
2.3 Оцінка впливу інвестиційної діяльності ПАТ «Кредитпромбанк» на його прибутковість
РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ БАНКУ ТА ЇЇ ВПЛИВ НА ЙОГО ФІНАНСОВИЙ СТАН
3.1 Державне регулювання інвестиційної діяльності банків як фактор стабілізації його фінансового стану
3.2 Шляхи зниження інвестиційних ризиків у банках України
3.3 Застосування комп'ютерних технологій для удосконалення інвестиційної діяльності комерційних банків
3.4 Розробка напрямків удосконалення механізму управління інвестиційним портфелем ПАТ «Кредитпромбанк»
Висновки
Список використаних джерел
Додатки
 
Вступ
 
Актуальність теми. Головною тенденцією розвитку світової економіки сьогодення є швидкий розвиток світових фінансових ринків та виникнення новітніх фінансових інструментів, котрі, у свою чергу, впливають на динамічний розвиток банківської справи. Основною рисою розвитку банківської діяльності є зростання напрямів, серед яких чільне місце займає інвестиційна діяльність комерційних банків на ринку цінних паперів.
Актуальність теми пов'язана також із тим, що реформування економіки України супроводжується структурною реорганізацією галузей, розвитком фондових бірж та позабіржових систем, що обслуговують рух грошей і капіталів, концентрацією інвестиційних ресурсів у вітчизняних власників що, в свою чергу, потребує якісних банківських послуг на ринку фінансових послуг України.
Адже комерційні банки як фінансові посередники на ринку грошей і капіталів здатні забезпечити своєчасне і необхідне зустрічне покриття потреби в інвестиціях тимчасово вільними коштами інституційних секторів економіки.
Загальні питання функціонування інвестиційного ринку, а також інвестиційної діяльності комерційних банків займають досить вагоме місце в наукових дослідженнях як за кордоном, так і в Україні. У цьому напрямі активно працюють такі фахівці: Аденьонов Т., Ачкасов А., Балацький О., Бергер Ф., Бірман Г., Бланк І., Брітченко І., Вакарін С., Варнхейген М., Василик О., Версаль Н., Гладких Д., Данилов Ю., Джонк Майкл Дж., ГрінспенЕлан, Жуков Є., Іванов Н., Кириченко О., Кисельов В., Ковбасюк М., Луців Б., Міркін Я., Мовсесян А., Мороз А., Пересада А., Редхед К., Шарп У., Шевчук В., Шклярук С., Юрій С. та інші.
Проте питання співвідношення інвестиційної діяльності комерційних банків у реальному і фінансовому секторах, визначення пріоритетних напрямів удосконалення системи її нормативно-правового забезпечення на сьогодні вивчені недостатньо.
Викладене і стало основою вибору теми дослідження, обґрунтування його мети та визначення завдань, які необхідно вирішити.
Об'єкт дослідження. Об'єктом дослідження є банківська система України, її діяльність в інвестиційній сфері економіки.
Предмет дослідження. Предметом дослідження є механізм інвестиційної діяльності комерційних банків в умовах ринкової трансформації економіки України.
Методологія і методика дослідження. Теоретичною та методологічною основою дослідження стали основні теоретичні положення вітчизняної та зарубіжної фінансової науки в галузі інвестиційної діяльності комерційних банків. Для реалізації поставлених у роботі завдань використовувались загальнонаукові методи системного аналізу, наукового абстрагування, групування, індексів, графічний та інші.
Інформаційною основою дослідження є Закони України, Укази Президента України, Постанови Кабінету Міністрів України. Широко використані нормативно-методичні матеріали та статистична інформація Національного банку України, Асоціації українських банків, окремих комерційних банків України, міністерств і відомств, підприємств, організацій, державної податкової адміністрації, різноманітних соціологічних центрів, а також монографії та інші наукові праці, видані в Україні та за кордоном.
Мета і завдання дослідження. Метою дипломної роботи є поглиблене дослідження економічної сутності інвестицій, з врахуванням вітчизняного та зарубіжного досвіду розвитку інвестиційного процесу в сучасних умовах та методичні підходи до оцінки інвестиційних ресурсів банку і на цій основі розроблення шляхів оптимізації інвестиційного портфеля банку.
Досягнення поставленої мети зумовило розв'язання таких завдань:
розкрити суть та дати характеристику інвестиційній діяльності банку;
дослідити основні класифікаційні ознаки поділу інвестицій;
розглянути методи інвестиційної політики комерційних банків з метою ефективного формування інвестиційного портфеля;
дослідити інвестиційну діяльність одного з українських банків і її вплив на фінансові показники банку;
оцінити перспективи розвитку інвестиційної діяльності комерційних банків в Україні.
Практична цінність отриманих результатів полягає в можливості впровадження їх в практику діяльності підрозділів банку, що займаються інвестиційною діяльністю.
 
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ІНВЕСТИЦІЙНЇ ДІЯЛЬНОСТІ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ
 
1.1 Поняття і завдання інвестиційної діяльності комерційних банків. Інвестиційна політика банку
 
У широкому розумінні слова під інвестиціями прийнято розуміти використання коштів з метою отримання доходу і нарощування капіталу. З цієї точки зору фактично всі активні операції комерційних банків можуть розглядатися як інвестиції. Однак у світовій практиці при класифікації активів комерційних банків поняття інвестицій застосовується здебільшого у вузькому значенні слова, означаючи вкладення коштів банками виключно у цінні папери на тривалі періоди часу. Отримання доходу-одне із завдань інвестиційної діяльності, яка повинна забезпечувати досягнення ще таких важливих цілей як безпека вкладень, їх ріст та ліквідність.
Вимоги щодо дохідності інвестицій, як правило, вищі ніж вимоги до дохідності
Фото Капча