Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Іпотечне кредитування та його вплив на ринок землі (полтавський досвід та уроки)

Тип роботи: 
Стаття
К-сть сторінок: 
14
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Узагальнено історичний досвід функціонування ринку землі на Полтавщині після скасування у 1861 р. кріпосного права та здійснення інших аграрних реформ другої половини ХІХ – початку ХХ ст. Виявлено основні шляхи розвитку закономірного в умовах ринкових економічних відносин процесу купівлі-продажу сільськогосподарських угідь різними соціальними групами тогочасного населення краю. Доведено, що основним фактором мобілізації земельних угідь, переходу їх від одного власника до іншого, було створення у 70-80-х роках ХІХ ст. державного і приватного банківського довгострокового  та короткострокового кредиту на досить сприятливих для покупців умовах, які однак, не були однаковими для усіх категорій позичальників. Найвигідніші умови кредитування тогочасне імперське законодавство надавало потомственним дворянам. Прямим наслідком розвитку ринку землі стало підвищення ефективності  усього аграрного сектору, зростання урожайності зернових культур та збільшення валового обсягу усього сільськогосподарського виробництва у нашому регіоні.
Ключові слова: Полтавщина, ринок землі, Селянський банк, Дворянський банк, сільськогосподарський кредит
 
Красникова О. Н. ИПОТЕЧНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА РЫНОК ЗЕМЛИ (ПОЛТАВСКИЙ ОПЫТ И УРОКИ)
Обобщен исторический опыт функционирования рынка земли на Полтавщине после отмены в 1861 г. крепостного права и осуществления других аграрных реформ второй половины ХІХ – начала ХХ века. Обнаружены основные  пути развития закономерного в условиях рыночных экономических отношений процесса покупки-продажи сельскохозяйственных угодий разными социальными группами того времени населения края. Доказано, что основным фактором мобилизации земельных угодий, перехода их от одного владельца к другому, было создание  в 70-80-х годах ХІХ века государственного и частого банковского долгосрочного и краткострочного кредита на довільно выгодных для покупателей условиях, которые однако, не были одинаковыми для всех категорій заемщиков. Самые выгодные условия кредитования имперское законодательство того времени давало потомственным дворянам. Прямым последствием развития рынка земли стало повышение эффективности всего аграрного сектора, повышение урожайности зерновых культур и увеличение валового объема всего сельскохозяйственного производства в нашем регионе.
Ключевые слова: Полтавщина, рынок земли, Сельский банк, Дворянский банк, сельскохозяйственные кредит
 
O.M. Krasnikova MORTGAGE LENDING AND ITS IMPACT ON THE LAND MARKET (POLTAVA EXPERIENCE AND LESSONS)
It is generalized historical experience of the land market in Poltava region after the abolition in 1861 of serfdom and the implementation of other agricultural reforms of the second half of XIX th-early XX th c. It is found the basic ways of development in terms of market economic relations in buying and selling of farmland by different social groups of that time population of the region. It is proved that the main factor in the mobilization of land, their transition from one owner to another was the creation in 70-80 years of theXIX th century public and private long-term bank loan on very favourable terms for the buyer. A direct consequence of the land market was improving the efficiency of the entire agricultural sector, increasing productivity of grain crops and increasing all gross agricultural production in our region.
Keywords: Poltava region, land market, Peasant Bank, Noble Bank
 
Постановка проблеми. Вже більш як чверть століття Україна намагається побудувати ефективну економіку, в основу якої були б покладені ринкові принципи господарювання. Проте найважливіший елемент ринку – приватна власність на землю досі залишається недоконаним фактом, а лише декларацією. Сьогодні селянин може користуватися і володіти своїми угіддями згідно відповідного державного акту на земельну власність, але немає головного її елементу – право розпоряджатися. Останнє означає  купівлю – продаж, заставу, дарування тощо.  Іншими словами саме ті елементи права, які давно показали свою ефективність не лише в сучасних розвинутих країнах, але і в українських реаліях епохи вільного підприємництва, яка, як відомо, наступила у Наддніпрянській Україні після скасування 1861 р. кріпосного права.
 Аналіз основних досліджень і публікацій, у яких започатковано розв’язання проблеми. Невдовзі після ухвалення Конституції України, яка закріпила за українцями право власності на землю, автор цих рядків вже мав можливість висловити свою позицію щодо ринку землі, опублікувавши  в журналі «Економіка України» (1999, № 8, с. 65-74) відповідне наукове дослідження. 
За останні чверть століття зʼявилось немало публікацій, у яких у тій чи іншій мірі автори торкаються питань, пов’язаних із формуванням ринку землі у Наддніпрянській Україні. Чи не найґрунтовніше це питання висвітлив  чернігівський дослідник В. М. Шевченко, опублікувавши у 2010 р. відповідну ґрунтовну монографію [42]. Проте в опублікованих працях автори торкаються лише окремих питань, пов’язаних з мобілізацією сільськогосподарських  угідь у нашому краї після 1861 р.
Постановка  завдання. Враховуючи ту політичну гостроту, яке набуло питання ринку землі на сучасному етапі вітчизняного державотворення, цілком зрозумілим буде звернення до того історичного досвіду, який мав місце на Полтавщині у 1861-1917 рр. Для широкого загалу практично нічого не відомо про те, як саме свого часу функціонував у нас ринок землі і, найголовніше, якими були результати цього процесу.
Виклад основного матеріалу дослідження. На рубежі  ХІХ і ХХ ст. площа Полтавської губернії складала близько 44 тис. км2, де мешкало 1,9 млн осіб обох статей, з яких 1688488 належали до сільських станів; 96049 – міщан; 13826 – дворян [33, с. 4-5]. Станом на 1877 р., тобто після того, як поміщики  передали за викуп
Фото Капча