Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Історія українського права

Предмет: 
Тип роботи: 
Інше
К-сть сторінок: 
122
Мова: 
Українська
Оцінка: 

є. на території південної частини сучасної України.

Скорикговані – виправлені.
Скуток – дія, виконання.
Слово противу слова – на підтвердження своїх слів.
Слобідська Україна (Слобожанщина) – історична область, територія якої охоплювала сучасні Харківську, частину Сумської, Донецької, Луганської областей України і частину Курської, Білгородської, Воронезької областей Російської Федерації.
Слуги вільні – група населення, створилася в результаті звільнення окремих осіб від різного роду повинностей із покладанням на них обов'язку несення військової служби. Такі особи вважались особисто вільними, їх не можна було закріпити у чиєму-небудь підданстві і у випадку пожалування кому-небудь їх земель могли зійти з них з усім своїм майном.
Слушний – достатній, належний.
Смерди – основна маса сільського населення.
Смильное – незаконний зв'язок чоловіка і жінки.
Смирять: примирити; помститись кривднику.
Снос: збиток; що-небудь украдене.
Соборність – соціально-політична, моральна і філософська концепція, головне положення якої – збирання і єднання людей навколо спільної справи як умова існування суспільства. Передбачає об'єднання на основі всезагальної відповідальності за принципом «всі відповідають за всіх», взаємного духовного збагачення, збереження і розвиток індивідуальності кожного члена суспільства. Положення соборності традиційно визнаються як ідеологія українського національно-визвольного руху і державно-правового будівництва.
Сок – розслідування, донесення. За наявності злочину потерпілому належало збирати околичних жителів (копу) на сок, для того щоб знайти злочинця.
Спадкові маєтки – маєтки, які відійшли господарю від приватних осіб (на основі виморочності, конфіскації і т. д.)
Співдружність Незалежних Держав (СНД) – міждержавне об'єднання, створене на основі «Угоди між Республікою Білорусь, Російською Федерацією (РСФСР) і Україною про створення СНД», підписаного в Мінську 8 грудня 1991 р. керівниками трьох республік СРСР. Після Алма-Атинської декларації 21 грудня 1991 р. до СНД увійшли також Молдова, Вірменія, Киргизстан, Таджикистан, Узбекистан, Казахстан, Туркменія. У 1992 р. до СНД приєдналися Грузія і Азербайджан.
Спижарна – комора.
Спикнення – змова.
Справовати – чинити управу.
Стан – ступінь, вартість, сан.
Стан – група людей, яка відрізнялась від інших своїм економічним і правовим становищем, займала особливе, закріплене правом, звичаєм чи релігією, становище в суспільстві. Наявність станів – характерна ознака рабовласницького і особливо феодального суспільства. Належність до того чи іншого стану в більшості випадків передається у спадок. В Російській імперії до 1917 р. існували стани: дворянство, духовенство, купецтво, міщанство, козацтво, селянство.
Старина – звичаї, судова практика, постанови віче і договори з князями.
Старине:
1) з пропуском строків позовної давності;
2) за старими правилами.
Статки домові – домашній мотлох.
Стація – повинність утримувати поштові двори і надавати харч для проїжджаючих на казенних конях.
Стачка – договір.
Стегати – відноситись.
Стирта – скирта.
Столмах – візниця.
Стриєчні – двоюрідні.
Суверенітет – повнота влади держави; незалежність держави, що заключається в її праві на власний розсуд вирішувати свої внутрішні і зовнішні справи без порушення прав інших держав, положень міжнародного права. Принцип охорони суверенітету визначений Уставом ООН, закріплений у міжнародних договорах і деклараціях.
Суд обчий – спільний суд великокняжих і панських урядників.
Суд підкоморський – суд, що встановлював спірні кордони.
Суд присяжних – один з найбільш демократичних інститутів судової системи і всієї системи органів влади, втілюючий принцип безпосередньої участі народу у відправленні правосуддя. Виник в Англії в XII-XV ст. і після Великої Французької революції був закріплений у судовій системі буржуазних держав. Традиційно вважається основоположним елементом західної демократії. У класичному вигляді суд присяжних є так званою «лавою присяжних», тобто колегією з 6, 12 (іноді іншого числа) відібраних випадковим чином тільки для розгляду даної справи громадян. Вони вирішують питання факту. Також бере участь один чи декілька професійних суддів, які вирішують питання права.
Судебница – судове приміщення.
Судная грамота – грамота у справах, які вирішуються у судовому розгляді.
Судница: протокол судового розгляду; письмове рішення суду. Судовое: судова справа; справи адміністративні.
Суд с голови – право позивача на повторний розгляд справи.
Суплетка – договір.
Супротивень – позивач.
Счатки – нащадки.
Т
Татьба – викрадання, крадіжка.
Тахер – дюжина.
Термин – строк.
Тисяцкі – вищі міські чиновники, які відали міським ополченням, торговим і ремісним населенням.
Тівунец: домоу правитель, дворський; син дворецького.
Тівуни – в XVI ст. призначалися ще господарем з незнатних дворян для здійснення обов'язків намісників-державців. Згодом вони перетворились в помічників цих намісників і охоронців господарських пожитків. Для виконання цих функцій у тівуни призначались селяни чи навіть холопи з дворової челяді.
Тнети – вдарити, ранити, помотатись, вбити.
Толока – вид панщини, до якої залучалось все населення.
Торговля – договір куплі-продажу.
Трафити – трапитись, попадати.
Тривати – діяти, мати силу.
Тубилець (убилець) – житель даної місцевості.
Тузин – дюжина.
У
Убитки доправити, правити – збитки стягнути.
Уближання – приниження, образа.
Уговорщики – підрядчики.
Уживати – користуватись.
Ужиток – користь, застосування, використання.
Узичати – зволяти.
Указ – вирішення справи.
Укривжений – ображений.
Умучите – замучити, застосувати насильство.
Умчит – викрасти з метою вступу до шлюбу.
Умиканіє – обрядове викрадення нареченої для шлюбу.
Умичнещех – співучасники злочину.
Умоцований -уповноважений, повноважний.
Уникати – ухилятись, ховатись.
Урок: правило; плата; податок, судове мито, пеня, штраф; компенсація потерпілому. Уряд (вряд) – звання, посада, чин. Урядник – особа, яка займала ту чи іншу посаду Уряженью – розпорядження, постанова. Усправедливити – виправдати.
Утяжут – встановити винність за судом..
Утяти – відсікати, відрізати, забрати.
Уфала (ухвала) – постанова, рішення.
Учинок – дія, діяння (подвиг).
Ущипливий -докірливий, їдкий.
Ф
Феодализм – стадія розвитку суспільства, яка прийшла на зміну рабовласницькому. Деякі народи, у тому числі слов'яни, перейшли до феодальних відносин після розкладу родоплемінного устрою, минаючи стадію рабовласництва. Характерними рисами феодалізму є: експлуатація феодалами селянства (складало більшість населення), основана на володінні землею, в економіці переважало натуральне господарство, станова диференціація суспільства, панування релігії в духовному житті. Домінуючою формою правління була монархія. Стосунки всередині панівних прошарків будувались на основі васалітету-сюзеренітету.
Фолкга – послаблення, полегшення.
Фольварк – ферма, хутір з будівлями для челяді, сільськогосподарськими службами і з дворною ріллею, що була в безпосередній експлуатації землевласника.
Форі (хорі) – хворі.
Х
Ходит: звинувачувати; викликати повісткою.
Ц
Цвічення – просвіта.
Церква головна – церква капітульна.
сборная – церква соборна.
кляштирна – церква монастирська.
Церковний тать – особа, що здійснила святотацтво, або порушила правила церкви.
Цнотливий – чесний, доброчинний.
Цинш (чинш) – грошова рента, виплачувалась безпосереднім виробником за договірною угодою із землевласником про спадкове користування землею за умови внесення плати у встановленому раз і назавжди розмірі. Об'єктом такого роду угоди могла бути не тільки сільська, але й міська нерухомість.
Ч
Чадь – домочадці, підвладні домогосподарю.
Челядь невільна – невільники, раби. Рабовласникам надавалась повна можливість експлуатувати челядь на свій розгляд, і раби або служили при дворі пана, отримуючи від нього місячину, або сиділи на ріллі і відбували панщину «про свій хліб». У статутову епоху помічаються цілком ясно тенденції до скорочення рабства. За третім статутом джерелом рабства був тільки полон, а всі інші невільники повинні були бути осажені на землю і бути за отчичів, тобто переходили в розряд кріпосних.
Чернение – поправки в документі.
Честь – сан, почесна посада.
Члонок – частина тіла.
Чужеложниця – наложниця.
Ш
Шабри – застосовується при проханні відстрочки на виклик свідків у суд.
Шата – плащ.
Щадхи – див. Счатки
Шафовати – відати, розпоряджатися, видавати, витрачати.
Шафунок – завідування, роздача.
Шацунка – оцінка.
Шерть – присяга.
Шиюбувати – обіцяти, давати обіт.
Шпитися – захищатись.
Шия – див. Горло.
Шкалевати – ганьбити.
Шкода – збиток.
Шляхта – привілейований стан у ХІУ-ХУШ ст. у феодальній Польщі, Литві і на захоплених ними українських і білоруських землях. Ряд законодавчих актів звільняв шляхту практично від усіх повинностей, давав право втручатись у державні справи. В XV ст. православні українські і білоруські феодали були урівняні в правах із польською шляхтою.
Шталт – вид, форма, зразок руки ~ підробка підпису.
Э
Ексекутор – посадова особа в Сенаті, що спостерігає за вю указів.
Я
Ябетник: княжий приказчик, тіун; судова посадова особа.
Явити ему – пред'явити свої вимоги.
Явки-заява.
Язик – особа, яка повинна дозволити челядину встановити хто був його володарем.
Язичная молка – свідчення цілої общини, яка давала оцінку особи.
Яловиця – корова, молода худоба.
Ярина – яровий хліб, посів.
Ятец – позивач.
 
Фото Капча