Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Історія виникнення листівок та їх використання

Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
27
Мова: 
Українська
Оцінка: 

історії і культури народу, формуються моральні судження. Коли дитина отримує знання про листівки, вона вчиться описувати її, розповідати про неї, порівнювати її з іншими за видами, функціями. Формуються такі моральні якості, як повага до рідної землі, до народних майстрів та їх витворів, до мистецтва взагалі.

Отже, листівка - це не лише предмет для подарунку, вона дуже багато може розповісти про історію своєї країни, про звичаї і традиції народу. З листівками пов'язано багато легенд і казок, вони вчать дитину, як правильно поводити себе, і навпаки - як не варто себе вести..
 сучасною школою стоїть складне і відповідальне завдання —
формування особистості, здатної самостійно оволодівати знаннями і вміти застосовувати їх на практиці. Успішне його виконання вимагає значного підвищення ролі графічних завдань, моральних якостей у навчальному процесі з трудового навчання, в розумовому розвитку учнів.
Відомо, що розвиток відбувається у діяльності. Тому важливим видом діяльності на уроках трудового навчання повинна бути робота, пов'язана з розв'язуванням графічних задач. Дослідження цієї діяльності показало, що перш ніж виконати графічну побудову, дитина створює її образ, оцінює його відповідність реальному предмету, який зображується, а вже потім за допомогою прийнятих у кресленні умовностей виконує механічну дію. Тобто будь-який графічний образ втілюється на папері тільки на основі певних розумових дій. Так само у процесі читання вже готових зображень здійснюється непомітна зовні розумова діяльність, яка становить собою тісну взаємодію мислення і пам'яті.
Отже, вміння учня розв'язувати будь-яке графічне завдання ґрунтується на знаннях теоретичного матеріалу, правил і нормативних положень курсу трудового навчання, навичках виконувати графічні побудови та включає здатність до активного оперування просторовими образами і до здійснення мислительних операцій, потрібних для її розв'язання.
Активна розумова діяльність учнів у процесі розв'язування графічних задач передбачає наявність у них знань про способи зображення об'ємних форм на площині, знання правил і вимог щодо виконання і оформлення елементарних креслень та ескізів; уміння будувати зображення плоских фігур на площині та виконувати інструментальні побудови на контурах зображень. Здатність до активного оперування просторовими образами складається із сукупності конкретних умінь, серед яких основними є уміння: створити об'ємний образ предмета; виділити в формі предмета поверхні типових геометричних тіл; уявно видозмінити просторовий образ предмета відповідно до заданих умов; здійснювати перехід від об'ємного зображення до плоского; здійснювати елементарний перехід від наочного зображення до умовно- схематичного і навпаки.
Виходячи з цього, навчальна діяльність учителя, спрямована на розумовий розвиток учнів у процесі розв'язування графічних завдань на уроках трудового навчання, повинна включати:
 1. формування графічних знань, умінь і навичок;
 2. формування уміння створювати і перетворювали просторові образи предметів;
 3. формування уміння здійснювати мислительні операції, необхідні в графічній діяльності.
При вивченні елементів графічної грамоти вважаємо за доцільне давати учням початкові відомості про креслення. При цьому доцільно ознайомити дітей з поняттями креслення, ескіз, технічний рисунок, з елементами графічної грамоти, вчити позначати лінії видимого контуру, лінії згинання, осьові, розмірні лінії. Для формування відповідних умінь слід забезпечити наявність такого обладнання: лінійка, олівець, робочий зошит, таблиця "Графічна грамота", таблиця "Ескіз".
Вчитель повинен повідомити, що за допомогою букв передають на письмі звуки мови, а за допомогою креслень, графічних зображень передають необхідні дані предмета, машини, споруди. Отже, кожний предмет, який потрібно виготовити, кожний будинок, який мають збудувати, спочатку зображують на кресленнях, ескізах, схемах.
 
ІІІ ВИСНОВКИ.
 
Отже, у процесі мого дослідження виявлено особливості моральних якостей молодших школярів на уроках трудового навчання. Моральну діяльність ми розглядаємо як цілісний багатогранний процес, який являє собою взаємодію розумових та практичних дій, спрямованих на створення уявлень про просторові властивості предметів та їх умовне відображення на площині або відтворення цих просторових властивостей в уяві на основі існуючих умовних зображень. Головним засобом формування моральних якостей в учнів на уроках трудового навчання в процесі дослідження було обрано саме виготовлення сувенірів. Також обґрунтовано дидактичні функції уроків трудового навчання у формуванні графічних умінь учнів: забезпечення належних умов для міцного засвоєння учнями основних теоретичних положень по виготовленю сувенірів; формування в учнів умінь і навичок виготовляти деталі для сувенірів.
Процес формування моральний якостей забезпечується в залежності від конкретних завдань і етапів навчання різними методами і поєднанням цих методів. Програма з трудового навчання для початкових класів орієнтує школярів на вироблення необхідних графічних умінь і навичок. Програмою з трудового навчання передбачено також опанування учнями елементарних графічних умінь, навичок роботи з креслярськими інструментами (лінійкою, циркулем).
Експериментальне дослідження розвитку по формуваню моральних якостей показало, що внаслідок поетапного включення дітей до трудової діяльності відбувся розвиток їхніх знань і умінь, що свідчить про ефективність застосовуваного напрямку роботи та доцільність використання запропонованої добірки завдань для формування умінь і навичок учнів початкових класів.
 
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ  ЛІТЕРАТУРИ
 
 1. Антонов Т.М. Научно-педагогическое обоснование системы трудового обучения в неполной средней школе. - К., 1984. - 271 с.
 2. Атутов П.Р., Бабкин Н.И., Васильев Ю.К. Связь трудового обучения с основами наук. - М.: Просвещение, 1983. - 128 с.
 3. Бабанский Ю.К. Оптимизация процесса обучения: Общедидактический аспект. - М.: Педагогика, 1977. - 314 с.
 4. Батышев С .Я. Трудовая подготовка школьников: Вопр. теории и методики. - М.: Педагогика, 1961. - 192 с.
 5. Ботюк А.Ф. Формирование конструктивно-технических умений у младших школьников. - К., 1965. - 150 с.
 6. Бугаев А.И. Внеклассная работа по изучению техники // Методика трудового обучения / Д.А. Тхоржевский, А.И. Бугаев, И.Н.Яровой и др. - М.: Просвещение, 1977. - 244 с.
 7. Ведмеденко Д.В. Виховання у дітей звички до праці / Матеріали обласної науково-практичної конференції. - Чернігів, 1994. - С.67-71.
 8. Виховання молодших школярів у праці / За ред. 3. Н. Борисової. - К.: Освіта, 2002. - 96 с.
 9. Волощук І. Концептуальні засади розвитку творчих здібностей школярів // Трудова підготовка в закладах освіти. - 2003. - №3. - С.4-8.
 10. Головань Т. Пізнавальний інтерес як чинник підвищення ефективності процесу трудового навчання // Рідна школа.-2004.-№6- С.15-17.
 11. Гордуз М. Нестандартні форми навчання молодших школярів на уроках трудового навчання // Початкова школа. - 2003. - №4. - С.1-4
 12. Горлач М.І. Трудова освіта і виховання учнів. - К.: Радянська школа, 1989.- 124 с.
 13. Гуцан Л. Автентична основа трудового виховання молодших школярів // Початкова школа.-2004.-№7 - С.53-55.
 14. Гушулей Й.М. Загальнотехнічна підготовка учнів в процесі трудового
 15. навчання. - K., 2000. - 312 с.
 16. Кураченко З.В. Личностно-ориентированный подход в системе трудового обучения // Начальная школа.-2004.-№4- С.60-65.
 17. Мадзигон В.Н. Методологические и психолого-педагогические основы преемственности в трудовом обучении // Методика трудового обучения: Респуб. науч.-метод, сб. - К.: Рад. шк., 1980. - №13. - С. 3-9.
 18. Макаренко A.C. Проблемы школьного советского воспитания //
 19. Научные основы трудового обучения: Сб./ Сост. А.Б. Дмитриев. - М.: Педагогика, 1970. - 229 с.
 20. Плохій 3. П. Трудове виховання молодших школярів. — K.: Освіта, 2002. -112 с.
 21. Плохій З.П. Праця як пізнавальна цінність // Початкова школа. - 2001. - №6.-С. 12-13.
 22. Подоляк В.О. Формування в учнів системи наукових компетентностей в галузі сучасного виробництва. - Вінниця: Книга-Вега, 2002. - 462 с.
 23. Поляков В.А. Политехнический принцип в трудовом обучении школьников. - М.: Просвещение, 1977. - 80 с.
 24. Пономарьова К. Вимоги до сучасного уроку трудового навчання // Початкова школа. - 2004.-№10-С. 15-18.
 25. Рымаренко В.Е. Формирование трудовых навыков у учащихся. - К.: Рад. шк., 1981. - 55 с.
 26. Семыкин Н.П. Методологические основы трудового обучения и воспитания: Сб. науч. тр. - М.: АПН СССР, 1980. - С.3-16.
 27. Тименко Н.П. Педагогическое обоснование содержания трудового обучения в современной неполной средней школе. - К., 1989. - 121 с.
 28. Тхоржевский Д.А. Дидактика трудового обучения. - Киев: Рад. шк., 1972. - 224 с.
 29. Тхоржевський Д. О. Система трудового навчання . - K.: Вища школа, 1985. -мі 75с.
Фото Капча