Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Клініко-антропологічне прогнозування, профілактика та лікування невиношування вагітності

Предмет: 
Тип роботи: 
Автореферат
К-сть сторінок: 
25
Мова: 
Українська
Оцінка: 
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ ВІННИЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ім. М. І. ПИРОГОВА
 
Костюк Алевтина леонтіївна
 
УДК 618. 3-618. 5: 616-071. 3
 
Клініко-антропологічне прогнозування, профілактика та лікування невиношування вагітності
 
14. 01. 01 – акушерство та гінекологія
 
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук
 
Вінниця – 2002
 
Дисертацією є рукопис.
Роботу виконано в Вінницькому державному медичному університеті МОЗ України.
Науковий керівник: Заслужений діяч науки та техніки України, доктор медичних наук, професор Венцківський Борис Михайлович, завідувач кафедри акушерства та гінекології № 1 Національного медичного університету ім. О. О. Богомольця МОЗ України.
Офіційні опоненти: доктор медичних наук, професор Мазорчук Борис Федорович, завідувач кафедри акушерства та гінекології №1 Вінницького державного медичного університету ім. М. І. Пирогова МОЗ України; доктор медичних наук, професор Писарєва Світлана Петрівна, завідувач відділу наукових проблем невиношування вагітності Інституту педіатрії, акушерства та гінекології АМН України
Провідна установа: Львівський державний медичний університет ім. Д. Галицького МОЗ України, м. Львів.
Захист відбудеться 25 червня 2002 р. о 13 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 05. 600. 01. при Вінницькому державному медичному університеті ім. М. І. Пирогова МОЗ України (21018, м. Вінниця, вул. Пирогова, 56).
 
Загальна характеристика роботи
 
Актуальність проблеми. Невиношування вагітності у зв’язку з великою частотою цього ускладнення, відноситься до однієї з найактуальніших проблем сучасного акушерства і є провідною причиною перинатальної захворюваності та смертності в більшості країн світу (Кулаков В. І., Сидельникова В. М., 1992; Венцківський Б. М., 1995; Запорожан В. М., Цегельський М. Р., 1996; Писарева С. П., 1996; Зозуля О. В., Рогов В. А., Пятакова Н. В., Татареева И. Е., 1999). Ця патологія зустрічається з частотою 1 на 10 пологів і є причиною 75% смертності новонароджених (Kisilevsky BS., Hains SM., 1999).
Незважаючи на те, що за останні роки досягнуто вагомих успіхів в профілактиці та лікуванні невиношування вагітності, частота цієї патології не тільки не зменшилась, але має стійку тенденцію до зростання (Weismiller D. G., 1999). Тому цю проблему, за думкою більшості авторів, слід вирішувати, перш за все, з позицій виявлення групи підвищеного ризику невиношування. Серед провідних вчених, які займаються вивченням даного розділу акушерства тривають дискусії щодо ролі різних чинників у генезі невиношування вагітності. Одним з чинників, які сприяють невиношуванню вагітності, важлива роль належить спадковим факторам і, зокрема, генетичній схильності до даної патології. Однією із генетичних характеристик людини є конституція, так як вона є тим загальним фоном (гено- і фенотипічним), який визначає верогідність прояву того чи іншого спадкового фактору. За даними Д. Теннера (1979), конституційні особливості передують захворюваням, а не є їх результатом. А. К. Кліорін та В. П. Чтецов (1979) вказували, що подальше вивчення зв’язку типів конституції із захворюванями створюють базу для розуміння суттєвих ланцюгів патогенезу, який лежить в основі передлеглості або стійкості до факторів, які призводять до того чи іншого захворювання, патологічного стану та особливостям їх перебігу. Поодинокі публікації (Штефко В. Г., Островский В. Д., 1929; Жук С. І., 1995; Березюк І. В., 1996; Камінський В. В., 1999) підтверджують цю гіпотезу, але не дозволяють скласти цілостної уяви про проблему. Виходячи з цих позицій, питання прогнозування та моделювання невиношування, розробка відповідних рекомендацій для його профілактики у вагітних із урахуванням конституційних аспектів є перспективним напрямком в акушерській практиці.
Основним з аспектів зазначеного питання є вивчення зовнішньої будови людського тіла (соматотипу). Через відсутність вивчення цих закономірностей, які простежуються у всій варіабельності морфології людини, до теперішнього часу не розроблені норми для визначення фізіології та патології індивідууму з різною будовою тіла (Ковешников В. Н., Никитюк Б. М., 1992).
Конкретні соматотипи характеризуються також різним імунним статусом, гормональною насиченністю організму, схильністю до захворювань (Никитюк Б. М., 1995).
Сенс вчення про типи конституції полягає в тому, що кожному з соматотипів властиві характерні особливості не тільки в первинно виділених антропометричних показниках, але й у складі тіла, діяльності нервових і ендокринних систем, структурі і функції внутрішніх органів (Хрисанфова Е. Н., 1990).
Тому саме комплексне вивчення конституційних особливостей вагітних із невиношуванням, яке враховує багаточисленні, індивідуальні показники, може бути покладеним в основу прогнозу та моделювання зазначеної патології.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертація є фрагментом наукової теми, затвердженої Міністерством охорони здоров’я України як пріоритетне наукове дослідження Вінницького державного медичного університету ім. Пирогова – “Клініко-математичний метод прогнозування, профілактики і лікування деяких видів акушерської та гінекологічної патології внаслідок впливу факторів зовнішнього середовища та промисловості”, номер державної реєстрації 0196 U 004907.
Мета дослідження. Підвищення ефективності профілактики та лікування невиношування вагітності шляхом розробки комплексного методу прогнозування і математичного моделювання невиношування вагітності на основі поглибленого вивчення конституціонально-біологічних особливостей вагітних.
Завдання дослідження:
1. Вивчити особливості соматотипу вагітних з невиношування досліджуваних груп за плече-ростовим індексом та методом Галанта-Чтецова.
2. На основі антропологічного обстеження вивчити особливості будови тіла вагітних, порівняти складові частини маси тіла (жирову, кісткову і м’язову тканини).
3. Визначити показники
Фото Капча