Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Клініко – патогенетичні аспекти ортопедичного стоматологічного лікування учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС

Предмет: 
Тип роботи: 
Автореферат
К-сть сторінок: 
24
Мова: 
Українська
Оцінка: 
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ
УКРАЇНСЬКА МЕДИЧНА СТОМАТОЛОГІЧНА АКАДЕМІЯ
 
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук
КЛІНІКО – ПАТОГЕНЕТИЧНІ АСПЕКТИ ОРТОПЕДИЧНОГО СТОМАТОЛОГІЧНОГО ЛІКУВАННЯ УЧАСНИКІВ ЛІКВІДАЦІЇ НАСЛІДКІВ АВАРІЇ НА ЧАЕС
Спеціальність 14. 01. 22 – стоматологія
 
ХРЕБОР МАРИНА ВІКТОРІВНА
УДК 616. 314-089. 28: 614. 876
 
Полтава – 1999
 
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана на кафедрі пропедевтики ортопедичної стоматології та ортодонтії Української медичної стоматологічної академії Міністерства охорони здоров’я України (ректор – професор М. С. Скрипніков).
Науковий керівник: кандидат медичних наук, доцент Силенко Юрій Іванович, Українська медична стоматологічна академія, в. о. завідувача кафедрою пропедевтики ортопедичної стоматології та ортодонтії.
Офіційні опоненти: доктор медичних наук, професор Гризодуб Василь Іванович, Харківський інститут удосконалення лікарів, завідувач кафедрою ортопедичної стоматології доктор медичних наук, професор Неспрядько Валерій Петрович.
Національний медичний університет ім. академіка О.О. Богомольця, завідувач кафедрою ортопедичної стоматології
Провідна установа: Київська медична академія післядипломної освіти, кафедра ортопедичної стоматології.
Захист відбудеться: “ 23 ” березня 1999 р. о 11-00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 44. 601. 01 Української медичної стоматологічної академії за адресою: 314024 м. Полтава, вул. Шевченка, 23.
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Української медичної стоматологічної академії.
 
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
 
Актуальність теми. Медико – біологічні аспекти наслідків аварії на Чорнобильській АЕС є однією з гостроактуальних програм сучасної медицини. Численні дослідження в цьому напрямку дозволяють зробити висновки не лише про зростання частоти функціональних та органічних порушень в різних життєво – важливих системах людей, що потерпіли від цих наслідків, але і про наявність своєрідного характеру розвитку і перебігу патологічних процесів (Романенко А. Є., 1992, Бурлакова О. Б., 1993, Хамітов Р. И., Циб А. Ф., Спаський Б. Б., 1994). Числений контингент потерпілих від наслідків аварії на ЧАЕС складають ліквідатори, що працювали на станції з перших хвилин аварії і протягом наступних років. Учасниками ліквідації в основному були чоловіки, середній вік яких складав 33 роки (Нагорна А. М., Картиш А. П., Степаненко А. В., 1995, Царєгородцев А. Д., 1996).
Зміни в тканинах ротової порожнини відмічаються практично у всіх осіб, що зазнали впливу іонізуючого опромінення, і проявляються у розвитку та активному прогресуванні карієсу, патологічних змінах слизової оболонки, пародонту (Барер Г. М., 1983, Вишняк Г. Н., Завєрна А. М., Бичкова Н. Г., 1995, Волков С. М., 1996). Характерною особливістю цих порушень є їх стійкість та дуже низька ефективність загальноприйнятих лікувальних заходів. Ортопедичне лікування цього контингенту хворих проводиться по загальноприйнятим показанням, а це часто приводить до повторного протезування у зв’язку з патологічними процесами, що ведуть до втрати опорних зубів. У зв’язку з цим особливого значення набувають дослідження механізмів протікання патологічних процесів в тканинах протезного ложа у ліквідаторів наслідків аварії на ЧАЕС (ЛНА), бо лише глибоке знання проблеми може визначити шлях ефективного лікування та спрямованої реабілітації цього контингенту хворих.
Численні дослідження показали важливу роль вільнорадикального окислення (ВРО) в розвитку патологічних процесів в пародонті (Тарасенко Л. М., Воскресенський О. М., 1986, Петрушанко Т. О., 1992, Литовченко І. Ю., 1997, Силенко Ю. І, 1998). Є дані про взаємозв’язок перекисного окислення ліпідів (ПОЛ) та гемостазу (Силенко Ю. І., Міщенко В. П., Токарь Д. А., 1991, Силенко Ю. І., 1998). Встановлено зміну кровонаповнення тканин протезного ложа в залежності від кількості втрачених зубів та виду ортопедичної конструкції, що відновлює дефект зубного ряду (Матвєєва А. И., Логінова Н. К., Тагієв А. І., 1982, Демнер Л. М., Нурашев Б. А., 1985, Король М. Д., 1991). Але в той же час в літературі відсутні повідомлення про вивчення ВРО ліпідів крові та ротової рідини, гемостазу та реологічних властивотей крові у ліквідаторів наслідків аварії на ЧАЕС, які користуються мостоподібними, знімними пластинковими і бюгельними протезами, а також відсутні дані про дослідження зв’язку ВРО ліпідів, гемостазу та реологічних властивостей крові з процесами атрофії в тканинах протезного ложа.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами: Дисертація є фрагментом ініциативної теми “ Особливості третинної профілактики захворювань зубо – щелепної системи з застосуванням нових клініко – патогенетичних підходів та технологій “ (номер держреєстрації 0197U02016420).
Мета роботи: вдосконалити ортопедичне стоматологічне лікування з врахуванням клініко – патогенетичних аспектів атрофічних процесів в тканинах протезного ложа у ліквідаторів наслідків аварії на ЧАЕС при користуванні різними видами зубних протезів.
Для досягнення поставленої мети вважали за необхідне вирішити наступні задачі:
1.Вивчити клінічний стан тканин протезного ложа у ліквідаторів аварії на Чорнобильській АЕС.
2.Вивчити роль вільнорадикального окислення ліпідів крові та ротової рідини, гемокоагулюючих властивостей крові та ротової рідини в патогенезі атрофічних процесів тканин протезного ложа у ліквідаторів аварії на Чорнобильській АЕС.
3.Вивчити взаємозв’язок вільнорадикального окислення ліпідів, гемокоагулюючих властивостей крові та ротової рідини та реологічних властивостей крові в патогенезі атрофічних процесів тканин протезного ложа.
4.Вдосконалити ортопедичне лікування хворих ліквідаторів наслідків аварії на ЧАЕС з застосуванням патогенетичних засобів.
Робота виконана на кафедрі пропедевтики ортопедичної стоматології та ортодонтії (зав. каф. доц. Король М. Д.) і в ЦНДЛ
Фото Капча