Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Концентрація лісогосподарського виробництва на підприємствах державного комітету лісового господарства України

Тип роботи: 
Автореферат
К-сть сторінок: 
27
Мова: 
Українська
Оцінка: 
УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЛІСОТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
 
АНДРУШКО Любов Василівна
 
УДК 630*643
 
КОНЦЕНТРАЦІЯ ЛІСОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА НА ПІДПРИЄМСТВАХ ДЕРЖАВНОГО КОМІТЕТУ ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ
 
08. 06. 01 – Економіка підприємств і організація виробництва
 
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук
 
Львів -1998
 
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Українському державному лісотехнічному університеті Міністерства освіти України.
Науковий керівник: доктор економічних наук, професор Синякевич Ігор Макарович, Український державний лісотехнічний університет, завідувач кафедри економіки і менеджменту лісових підприємств.
Офіційні опоненти: доктор економічних наук, професор Оксанич Олександр Емануілович, Інститут регіональних досліджень НАН України, завідувач відділом економічних проблем ресурсозбереження кандидат економічних наук, доцент Шинкарук Олексій Іванович, Тернопільська академія народного господарства доцент кафедри економіки підприємств і корпорацій.
Провідна установа: Львівський державний університет ім. І. Франка кафедра економіки підприємств, Міністерство освіти України, м. Львів.
Захист відбудеться «_29»грудня_1998р. о_11_ год. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 35. 072. 01 в Українському державному лісотехнічному університеті за адресою: 290057, Львів – 57, вул. ген. Чупринки, 103.
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці УкрДЛТУ (290057, Львів – 57, вул. ген. Чупринки, 101).
Автореферат розіслано «_28»листопада 1998р.
 
Загальна характеристика роботи
 
Актуальність теми. В умовах переходу до ринкової системи господарювання актуальність вдосконалення форм організації лісогосподарського виробництва є очевидною. Розірваність виробничих зв'язків, недосконалість приватизаційних процесів в лісовій галузі та недосконалий економічний механізм є причиною неефективного ведення лісового господарства. Застарілі методи господарювання, великі за площею підприємства Державного комітету лісового господарства України, недостатнє фінансування лісогосподарських робіт є причиною зниження ефективності концентрації лісогосподарського виробництва. Порушення правил відпуску лісу на корені, збільшення об'єму незаконних рубок за останні декілька років підтверджують необхідність більш глибокого дослідження даної проблеми. Досвід багатьох країн, зокрема європейських, свідчить, що кожна держава має свої специфічні особливості ведення лісового господарства залежно від різних факторів (економічних, екологічних, соціальних, лісової політики, національних традицій, лісистості території тощо). Наявність в Україні різноманіття ботаніко-географічних зон (Полісся, Лісостеп, Степ, Карпати та Крим), незначний відсоток лісистості території (15. 6), дефіцит лісових ресурсів та низька платоспроможність населення, економічна та екологічна кризи вимагають вдосконалення розмірів державних лісових підприємств та вивчення всіх аспектів їх діяльності. Таким чином, вирішення наукових та практичних питань вдосконалення концентрації лісогосподарського виробництва, які б сприяли сталому розвитку лісового господарства, проблема актуальна для України загалом та для окремих її ботаніко-географічних зон зокрема.
Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Робота є частиною наукових досліджень, що виконуються на кафедрі економіки і менеджменту лісових підприємств у рамках держбюджетної теми ДБ Н. 1 – 97 «Концептуальні основи розвитку лісотехнічної освіти і науки в контексті вирішення глобальних економічних проблем на рубежі ХХІ століття» на замовлення Міністерства освіти України.
Мета та завдання досліджень. Мета роботи – розробити методичні рекомендації щодо розвитку концентрації лісогосподарського виробництва на підприємствах Державного комітету лісового господарства України з врахуванням економічних і природних умов окремих регіонів України. Оскільки розвиток концентрації лісогосподарського виробництва відбувається не тільки на підставі науково-обгрунтованих рекомендацій, але і під впливом економічних інтересів суб'єктів виробничо-господарської діяльності, в дисертації передбачається розробити рекомендації щодо вдосконалення економічного механізму лісових підприємств. Пропозиції стосовно вдосконалення економічного механізму лісових підприємств будуть спрямовані на розвиток ефективних форм концентрації лісогосподарського виробництва. Для досягнення мети, поставленої в дисертації, визначені такі завдання:
•розробити показники для оцінки рівнів концентрації лісогосподарського виробництва;
•оцінити стан, динаміку і тенденцію розвитку концентрації лісогосподарського виробництва в Україні;
•запропонувати економічний критерій для оцінки порівняльної економічної ефективності концентрації лісогосподарського виробництва;
•розробити рекомендації підприємствам Державного комітету лісового господарства України щодо концентрації лісогосподарського виробництва.
Наукова новизна роботи. Здійснено аналіз концентрації лісогосподарського виробництва на базі державних лісогосподарських об'єднань 24 областей України та республіки Крим за окремими ботаніко-географічними зонами (Полісся, Лісостеп, Степ, Карпати, Крим). На підставі глибокого дослідження концентрації лісогосподарського виробництва на базі підприємств ДЛГО «Львівліс» та Головного управління сільського господарства і продовольства Львівського облвиконкому виявлені основні причини неефективого ведення лісогосподарського виробництва. Запропоновано економічний критерій для оцінки порівняльної економічної ефективності концентрації лісогосподарського виробництва. На підставі вивчення зарубіжного досвіду організації лісогосподарського виробництва виявлена велика роль лісової політики, як основного фактору його розвитку.
Практична цінність та реалізація результатів роботи. В роботі запропоновані нові економічні критерії оцінки форм організації лісогосподарського виробництва. Запропоновані показники оцінки рівня концентрації лісогосподарського виробництва. В умовах ринкової системи найбільш ефективний варіант концентрації та комбінування лісогосподарського виробництва пропонується визначати за максимальною величиною теперішньої вартості грошових потоків. Крім того, пропонується брати до уваги технологічний, інвестиційний, управлінський, екологічний, ринковий та постачальницький типи ризиків, що пов'язані з втіленням у життя тих чи інших конкретних проектів. Результати дослідження можуть бути використані для прогнозування розвитку лісогосподарського виробництва та галузей лісового комплексу. Одержані результати досліджень мають теоретичне та практичне значення, застосовуються на лісових підприємствах України, в навчальному курсі «Економіка підприємств», що читається студентам спеціальності 7. 050201 «Менеджмент організацій».
Особистий внесок автора. Збір статистичного матеріалу, його обробка, аналіз і теоретичні узагальнення виконані безпосередньо автором. Вивчено стан концентрації і комбінування лісогосподарського
Фото Капча