Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Контроль і ревізія

Тип роботи: 
Курс лекцій
К-сть сторінок: 
170
Мова: 
Українська
Оцінка: 
ЗМІСТ
 
ЛЕКЦІЯ 1. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКИЙ КОНТРОЛЬ І ЙОГО РОЛЬ У СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ
1.1. Економічні передумови фінансово-господарського контролю і ревізії: зміст, завдання та
функції.
1.2. Організаційні форми і види фінансово-господарського контролю.
1.3. Предмет фінансово-господарського контролю і ревізії.
1.4. Методичні прийоми, які застосовуються при здійсненні контролю фінансово-господарської діяльності підприємств та організацій.
 
ЛЕКЦІЯ 2. НОРМАТИВНО-ЗАКОНОДАВЧА БАЗА, ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПЛАНУВАННЯ КОНТРОЛЬНО-РЕВІЗІЙНОЇ РОБОТИ
2.1. Законодавчо-правова база з фінансово-господарського контролю.
2.2. Ревізія як метод наступного господарського контролю.
2.3. Порядок призначення та проведення ревізії і перевірок.
2.4. Послідовність підготовки до ревізії та організація ревізійного процесу.
2.5. Права, обов’язки і відповідальність Державної контрольно-ревізійної служби.
2.6. Права, обов’язки та відповідальність ревізорів.
2.7. Оперативний облік і звітність з виконання контрольно-ревізійної роботи.
 
ЛЕКЦІЯ  3.  ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКИЙ  КОНТРОЛЬ  І  РЕВІЗІЯ  ГРОШОВИХ КОШТІВ
3.1. Контроль і ревізія грошових коштів в касі.
3.1.1. Завдання, джерела, нормативні акти, які використовуються при ревізії коштів у касі.
3.1.2. Ревізія і контроль фактичної наявності касової готівки і дотримання умов її збереження.
3.1.3. Документальний контроль і ревізія касових операцій.
3.2. Контроль і ревізія грошових коштів на рахунках в банках.
3.2.1. Завдання і джерела ревізії.
3.2.2. Ревізія операцій на поточному рахунку.
3.2.3. Ревізія операцій по розрахунках чеками з лімітованих і нелімітованих чекових книжок.
3.2.4.  Ревізія операцій з векселями.
 
ЛЕКЦІЯ 4. КОНТРОЛЬ І РЕВІЗІЯ РОЗРАХУНКОВИХ ОПЕРАЦІЙ
4.1. Завдання, об’єкти, джерела інформації і методичні прийоми контролю розрахунків.
4.2. Контроль і ревізія розрахунків з підзвітними особами.
4.3. Контроль і ревізія розрахунків із постачальниками і покупцями.
4.4.Контроль і ревізія розрахунків із різними дебіторами і кредиторами.
4.5. Ревізія і контроль кредитних операцій
 
ЛЕКЦІЯ 5. КОНТРОЛЬ ТА РЕВІЗІЯ ЗБЕРЕЖЕННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ І НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ
5.1.  Завдання і напрями ревізії, джерела та об’єкти контролю основних засобів нематеріальних
активів.
5.2. Перевірка стану збереження основних засобів.
5.3. Особливості інвентаризації основних засобів.
5.4. Контроль операцій по джерелах надходжень і видах вибуття основних засобів.
5.5. Контроль і ревізія ремонту основних засобів.
5.6. Контроль і ревізія операцій з нематеріальними активами.
 
ЛЕКЦІЯ   6.   ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКИЙ   КОНТРОЛЬ   І   РЕВІЗІЯ   ТОВАРНО-
МАТЕРІАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ
 
6.1. Завдання, джерела інформації і методичні прийоми контролю.
6.2. Перевірка наявності та збереження товарно-матеріальних цінностей.
6.3. Ревізія надходження, оцінки та оприбуткування товарно-матеріальних цінностей.
6.4. Ревізія операцій, пов’язаних з вибуттям матеріальних цінностей.
6.5. Перевірка використання сировини і матеріалів на виробництві.
6.6. Контроль і ревізія малоцінних та швидкозношуваних предметів.
 
ЛЕКЦІЯ  7.  КОНТРОЛЬ  І  РЕВІЗІЯ  ВИКОРИСТАННЯ  РОБОЧОЇ  СИЛИ,  ФОНДУ ОПЛАТИ ПРАЦІ ТА РОЗРАХУНКІВ З РОБІТНИКАМИ І СЛУЖБОВЦЯМИ
7.1. Завдання, джерела інформації, методичні прийоми і послідовність процедури контролю.
7.2. Контроль і ревізія правильності нарахування оплати праці.
7.3. Контроль і ревізія розрахунків з оплати праці.
7.4. Контроль і ревізія нарахування сум відпускних.
 
ЛЕКЦІЯ 8. КОНТРОЛЬ І РЕВІЗІЯ ОПЕРАЦІЙ, ПОВ’ЯЗАНИХ ІЗ ВИРОБНИЦТВОМ, СОБІВАРТІСТЮ І РЕАЛІЗАЦІЄЮ ГОТОВОЇ ПРОДУКЦІЇ (РОБІТ, ПОСЛУГ)
8.1. Завдання, об’єкти, джерела інформації та методичні прийоми ревізії.
8.2. Перевірка правильності ведення обліку загальновиробничих витрат.
8.3. Ревізія собівартості продукції.
 
ЛЕКЦІЯ 9 . КОНТРОЛЬ  І РЕВІЗІЯ ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ
9.1. Завдання, послідовність, джерела ревізії.
9.2.  Ревізія власного капіталу: ревізія статутного капіталу, пайового капіталу, додатково вкладеного капіталу, іншого додаткового капіталу, резервного капіталу.
9.3. Контроль розподілу та використання чистого прибутку.
9.4. Контроль фінансового стану підприємства.
9.5. Особливості контролю надходжень і використання цільового фінансування підприємства
 
ЛЕКЦІЯ  10.  КОНТРОЛЬ  І  РЕВІЗІЯ  РЕЗУЛЬТАТІВ  ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
10.1. Контроль і ревізія фінансових результатів діяльності підприємств.
10.2.Контрольіревізіяфінансовоїстабільності,платоспроможностіталіквідності підприємства.
10.3. Контроль і ревізія використання оборотних коштів.
10.4. Контроль і ревізія фінансового стану підприємства.
 
ЛЕКЦІЯ 1. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКИЙ КОНТРОЛЬ І ЙОГО РОЛЬ У СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ
 
1.1. Економічні передумови фінансово-господарського контролю і ревізії: зміст, завдання та функції.
1.2. Організаційні форми і види фінансово-господарського контролю.
1.3. Предмет фінансово-господарського контролю і ревізії.
1.4.   Методичні   прийоми,   які   застосовуються   при   здійсненні   контролю   фінансово-
господарської діяльності підприємств та організацій.
 
1.1. Економічні передумови фінансово-господарського контролю і ревізії: зміст, завдання та функції
В умовах ринкової економіки України фінансово-господарський контроль і ревізія за
господарською діяльністю підприємств і організацій є однією із найважливіших функцій господарського керівництва і управління. Контроль як функція управління підпорядкований вирішенню завдань системи управління. Тому призначення контролю відповідає цілям управління, які зумовлюються економічними і політичними закономірностями розвитку певної формації. Суть контролю полягає в тому, щоби за допомогою певної системи перевірок забезпечити  виконання  господарських  планів,  раціональне  використання  матеріальних, трудових і фінансових ресурсів.
Фінансово-господарський контроль і ревізія поняття тотожні, однак не однозначні. Тотожність зводиться до того, що як ревізія, так і контроль мають за мету перевірку виробничо- фінансової чи комерційної діяльності підприємств. Не однозначними
Фото Капча