Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Контроль і ревізія кошторису видатків на прикладі Рівненського управління меліоративних систем

Предмет: 
Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
79
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Зміст
 
Вступ
1. Організаційна модель кошторису видатків
1.1 Завдання контролю
1.2 Суб’єкти контролю
1.3 Джерела контролю
1.4 Методичні прийоми контролю
1.5 Методичні прийоми узагальнення результатів контролю
2. Контроль формування кошторису видатків на прикладі РУМС
2.1 Бюджетні асигнування
3. Контроль виконання кошторису видатків за статтями
3.1 Видатки на заробітну плату
3.2 Видатки за нарахуваннями на заробітну плату
3.3 Видатки на канцелярські і господарські потреби
3.4 Видатки на відрядження і службові роз’їзди
3.5 Платежі та відрахування до бюджету
3.6 Інші видатки
4. Шляхи вдосконалення системи контролю формування та виконання кошторису видатків
Висновки
Список використаної літератури
Додатки
 
Вступ
 
В Україні функціонують близько сорока тисяч установ різного профілю, які повністю або частково утримуються за рахунок державного бюджету або місцевих бюджетів. Бухгалтерський облік у бюджетних установах виконує свої конкретні задачі, має специфічні об’єкти, ведеться за окремим планом рахунків на балансі, який відрізняється від балансу госпрозрахункових підприємств. Отже і перевірка таких установ має певну специфіку:
По-перше перевіряються ці установи не аудиторськими фірмами, а контрольно-ревізійним управлінням чи його підрозділами.
По-друге при перевірці слід враховувати те, що на початку року установи складають кошторис видатків по кожній статті балансу. Це значить, що кошти, які закладено в кошторис можуть використовуватись лише за вказаним призначенням. Якщо необхідно перевести частину коштів на іншу витратну статтю, то для цього складається поправка до кошторису, яку утверджує вищестояча організація. Також неможливо перевищити суму, яка зазначена у кошторисі, оскільки у такому випадку на установу штрафні санкції.
По-третє у бюджетних установах використовується меморіально-ордерна форма обліку відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» з метою забезпечення єдності бухгалтерського обліку, згідно з вимогами Плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ, затвердженого наказом Головного управління Державного казначейства України від 10. 12. 1999 N 114.
При перевірці стану бухгалтерського обліку і звітності про виконання кошторису витрат керуються «Положенням про організацію бухгалтерського обліку і звітності в Україні», затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 03. 04. 93 р. № 250. Стан бухгалтерського обліку і достовірність звітності, як правило, перевіряється у процесі ревізії господарських операцій за первинними бухгалтерськими документами та обліковими регістрами (журналами, книгами, відомостями).
При цьому перевіряється:
1. Правильність розподілу службових обов’язків між працівниками бухгалтерії управління (відділу). Чи розроблено посадові інструкції працівників, що займаються розрахунками, та матеріально відповідальних осіб? Чи додержується графік руху і подання документів до бухгалтерії? Звернути увагу на характер їх оформлення (відсутність підчисток, необумовлених виправлень).
2. Законність документального оформлення господарських операцій, своєчасність і повнота відображення операцій у бухгалтерському обліку, правильність ведення матеріального і складського обліку, оформлення первинних документів, своєчасність записів на рахунках аналітичного і синтетичного обліку.
Об'єктом дослідження є Рівненське управління меліоративних систем (далі РУМС), яке функціонує на основі Положення про Держводгосп, затвердженого Наказом Президента України від 14 липня 2000 року, № 989.
РУМС створене відповідно до наказу Мінводгоспу УРСР (Держводгосп України) № 63 від 11 серпня 1995 року і є спеціально уповноваженою організацією Державного комітету України по водному господарству у сфері управління водними ресурсами та здійснення державної політики щодо меліорації земель в Рівненському, Гощанському та Корецькому районах.
РУМС є бюджетною неприбутковою організацією з правом ведення позабюджетної діяльності і підпорядковується Рівненському обласному управлінню меліорації і водного господарства.
РУМС є юридичною особою, яка має самостійний баланс, реєстраційні рахунки в органах Держказначейства, печатку із своїм найменуванням.
У своїй діяльності РУМС керується Конституцією і Законами України, актами Президента України і постановами Кабінету Міністрів України, Водним Кодексом України, наказами, постановами колегії і нормативними документами Держводгоспу України, наказами і вказівками Рівненського облводгоспу та цим Положенням.
Згідно постанови Кабінету Міністрів України № 251 від 16 травня 1992 року РУМС входить до складу Агропромислового комплексу України.
Основними завданнями Рівненського управління меліоративних систем є:
а) організація, впровадження державної політики з питань розвитку водного господарства та меліорації земель регіону;
б) участь у розробленні та реалізації регіональних програм використання та охорони вод та відтворюваних водних ресурсів, меліорації земель, захисту сільських населених пунктів від шкідливої дії вод;
в) організація експлуатації меліоративних систем з метою забезпечення необхідних умов для одержання високих і сталих врожаїв сільськогосподарських культур на меліорованих землях;
г) здійснення контролю за меліоративним станом осушених земель;
д) підтримання на осушених землях оптимального водного режиму;
е) технічне вдосконалення міжгосподарських меліоративних систем і водогосподарських споруд, підвищення технічного рівня їх експлуатації, впровадження досягнень науки, техніки і передового досвіду;
є) надання селянським, фермерським господарствам та іншим підприємствам і організаціям – землекористувачам технічної допомоги по експлуатації внутрігосподарської мережі, а також в організації проведення робіт по попередженню заболочення меліоративних земель;
ж) зниження експлуатаційних затрат і підвищення продуктивності праці працівників, зайнятих на роботах по експлуатації міжгосподарських меліоративних систем і водогосподарських споруд;
з) здійснення у встановленому порядку разом з природоохоронними органами управління земельних ресурсів державного контролю за раціональним використанням, охороною, обліком води на
Фото Капча