Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Козацька пісня крізь призму ідеї Івана Огієнка: «Служити народові, то служити Богові!»

Тип роботи: 
Стаття
К-сть сторінок: 
14
Мова: 
Українська
Оцінка: 

в пісні картини прощання козака з родиною близькі до змалювання поведінки людини, що готується до смерті: хлопець просить пробачити йому ймовірні гріхи («Прощай, старе, прощай, мале, / Може з ким сварився»). З одного боку загибель справді можлива з огляду на закони військового часу, з іншого – така поведінка являє собою елемент підготовки до ініціаційного ритуалу посвячення в козаки, який має забезпечити повне очищення від родинної моралі. Ініціант стає членом товариства, яке несе інше суспільне навантаження [3, с. 70].

Відтепер життя отримає новий відлік. Нова суспільна роль передбачає також зміну в свідомості козака. Формулою козацького ставлення до Бога виступає Шевченківське:
Я так її, я так люблю 
Мою Україну убогу,
Що прокляну й святого Бога,
За неї душу погублю!
Отже, результати аналізу текстів козацьких пісень дозволяють зробити висновки про те, що в основі ставлення козака до віри яскраво проглядаються такі ознаки:
 1. Релігійність козака загалом спирається на дохристиянські вірування: пісенні тексти насичені образами, котрі несуть у собі залишки міфологічної свідомості (кінь, сокіл, ворон, зозуля та ін.), образ козака міфологізовано, гперболізовано (він фантастично сильний та витривалий, наділений  наприродною силою). 
 2. У свідомості козака, як найтиповішого представника українського народу, відбулося синтетичне поєднання язичицького та християнського світоглядів, при тім, що у більшості випадків дохристиянське світосприйняття відігравало у цій єдності роль змісту, християнське – більш формальну роль.
 3. Національний елемент часто заступався релігійним (борячись за віру, козаки боролися за права своєї національності), оскільки протягом певного часу (ХVІ–ХVІІ ст.) церква залишилася єдиним національним осередком.
Отже, в народному розумінні, ідея служби Богові нерозривно пов'язана з ідеєю служби власному народові. 
 
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 
 1. Апанович О. Козацтво – ментальність українського народу / Олена Апанович // Сучасність.– 1995.– № 9. – С. 106–108.
 2. Апанович О. Розповіді про запорізьких козаків / Олена Апанович. – К.: Дніпро, 1991.– 335 с.
 3. Балушок В. Парубочі громади в українському селі / Василь Балушок // Київська старовина. – 1995.– С. 84–87.
 4. Ващенко Г. Ідеал людини в українській народній пісні / Григорій Ващенко // НТЕ. – 1994. – № 5. – С. 53–65.
 5. Героїчний епос українського народу. Хрестоматія: навчальний посібник [упорядкув. та прим. О. М. Таланчук, Ф. С. Кислого] – К.: Либідь, 1993.– 432 с.
 6. Грушевський М. Історія української козаччини / Михайло Грушевський // Вітчизна.– 1989.– № 1.– С. 167–203.
 7.   Донцов Д. Дух нашої давнини  / Дмитро Донцов. – Дрогобич, 1991.– 342 с.
 8. Іларіон митрополит. Дохристиянські вірування українського народу: історично-релігійна монографія / Іван Огієнко. ¬¬– К.: «Обереги», 1994.– 424 с.
 9. Історія українознавства: навчальний посібник / [ П. П. Кононенко,  Л.  К. Токар, О. Г. Бажан]; за ред. П. П. Кононенка. – К.: Академвидав, 2011.¬– 512 с.
 10. Костомаров Н. И. Две русские народности / Николай Иванович Костомаров. – К.: Х.: Майдан, 1991. – 72 с.
 11.  Кравченко І. Світ запорізький / І. Кравченко // Київ .– 1993.– № 2.–С. 145-147;  № 3.– С. 138–145.
 12. Макаров А. Світло українського бароко / Анатолій Макаров. – К.: Мистецтво, 1994.– С. 185–211.
 13. Маланюк Є. Книга спостережень / Євген Маланюк.– К.: Атіка, 1995.– 236 с.
 14. Меріме Проспер. Українські козаки та їхні останні гетьмани / Простпер Меріме // Всесвіт. – 1989.– № 12.– С. 117–174. 
 15. Мірчук І. Світогляд українського народу / Іван Мірчук // НТЕ.– 1996.– № 1.– С. 22–23.
 16. Наливайко Д. С. Козацька християнська республіка / Запорозька Січ у західноєвропейських історико-літературних пам’ятках / Дмитро Сергійович Наливайко. – К.: Дніпро, 1992. –  495 с. 
 17. Новикова М. Христос, Велес  и Пилат / Марина Новикова // Новый мир. – 1991. – №  6. – С. 246–254.
 18. Ортега-і-Гасет Х. Вибрані твори / Хосе Ортега-і-Гасет.– К.: Основи, 1994. – 420 с.
 19. Українські народні пісні: Пісні соціально-побутові [упорядкув. О. Хмілевська]. – К.: Музична Україна, 1967. – 736 с.
 20. Український фольклор: методологія дослідження, динаміка функціонування: Колективна монографія / [за редакцією доктора філологічних наук, професора М. К. Дмитренка ] – К.: ПАЛИВОДА А. В., 2014. – 252 с.
 21. Фромм Э. Духовная сущность человека, способность к добру и злу /  Эрих Фромм // Философские науки. – 1990. – С. 88–95.
 22. Шевчук Т. Концепт світла в українських народних думах (міфологічні структури в думі про Марусю Богуславку) / Тетяна Шевчук / Український фольклор: методологія дослідження, динаміка функціонування: Колективна монографія / [за редакцією доктора філологічних наук, професора М. К. Дмитренка ] – К.: ПАЛИВОДА А. В., 2014. – С. 71–89.
 23. Щербак В. Козацтво і православ’я / В. Козак // Київська старовина. – 1993.–№ 5.– С. 71-77.
 24. Яворницький Д. І. Україно-руське козацтво перед судом історії / Дмитро Іванович Яворницький. – Український історичний журнал. – 1968.– № 7.
 25. Яворницький Д. І. Історія запорізьких козаків: у 3 т. /  Д.   І. Яворницький – К.: Наукова думка.– 1990.– Т. 1.– 592 с.
 
Review
Melnyk N. G. Cossack songs through the prism of Ivan Ohiyenko idea “To serve people is to serve God!”
This paper investigates the texts of Cossack songs. It is focused mainly on Cossack character and his understanding the idea of serving God. The peculiarities of Ukrainian national worldview earlier pointed by Ivan Ohiyenko, are clearly reflected in Cossack worldview. The Cossack is perceived as such a social and psychological individual, who incorporates the most significant features of the Ukrainian mentality. Cossack religious devotion is generally based on pre-Christian beliefs. Song lyric is rich in images that carry the remains of the mythological consciousness (horse, hawk, crow, cuckoo, etc.). Cossack character is mostly a mythologized image, which is mainly exaggerated. He is fantastically strong and endowed with supernatural power.
Cossack is the most typical representative of Ukrainian nation. His consciousness is a synthetic combination of pagan thinking and Christian worldview. Since XVI-XVII centuries the national idea has been closely interrelated with religious elements (while fighting for the belief Cossacks fought for the rights of their nation). It should be admitted that church has always remained the only national center. The idea of serving God is inseparably linked with the idea of serving people and has been common for Ukrainian nation.
Key words: folk worldview, Cossack, national idea.
Фото Капча