Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Красномовство є мистецтво управляти умами

Тип роботи: 
Доповідь
К-сть сторінок: 
70
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Красномовство є мистецтво управляти умами
Платон
ВСТУП
 
Навчальна дисципліна «Ораторське мистецтво» є однією з дисциплін циклу професійної підготовки фахівців зі спеціальності 6. 030505 «Управління персоналом та економіка праці».
Головною метою вивчення дисципліни є формування комунікативної компетентності студентів, розвитку культури ділового спілкування, накопичення комунікативного досвіду, що сприяє розвитку креативних здібностей та спонукає до самореалізації, активізує пізнавальні інтереси, реалізує евристичні здібності як визначальні для формування професійної майстерності та конкурентоспроможності сучасного фахівця. Мета досягається через вивчення основних теоретичних проблем, пов’язаних з діловим спілкуванням, як інтегративної наукової дисципліни, що досліджує спілкування як форму людського буття та основу життєдіяльності людей та їхньої взаємодії, розглядає філософські, етичні, психологічні аспекти ділової комунікації, пропонує сучасні стратегії ділового спілкування на основі гуманістичної етики.
Предметом вивчення даної дисципліни є мисленнєво-мовленнєва діяльність оратора і закони, що її розкривають: закон аудиторії, стратегії, тактики, мовний, ефективної комунікації, контрольно-аналітичний.
Завдання вивчення курсу “Ораторське мистецтво” полягає у:
- вивченні студентами основ риторики, її історії і джерел; складових професійної майстерності оратора; законів логічної будови тексту виступу та методики його виголошення; проблем культури оратора.
- формуванні у студентів практичних вмінь грамотно будувати свій виступ; орієнтуватися у проблематиці ораторського красномовства, основних його жанрах; навичок проголошування промов різних видів та навичок удосконалювати своє усне і писемне мовлення; критично оцінювати і правильно сприймати матеріал промов;
- розвитку творчого мислення та здібностей до науково-дослідної діяльності.
Вивчення дисципліни покликане сформувати у студентів наступні вміння та навички:
  • уміння створювати ефективні стратегії ділового спілкування на основі принципів гуманістичної етики;
  • уміння застосовувати вербальні та невербальні засоби ораторського мистецтва;
  • уміння враховувати психологічні та соціокультурні особливості співрозмовника задля створення умов позитивного ділового спілкування;
  • уміння користуватися правилами ділового етикету;
  • уміння реалізовувати набутий комунікативний досвід як ефективний засіб формування управлінської культури;
  • уміння задавати питання та брати участь у колективному обговоренні ділових проблем;
  • навичок творчого користування набутими знаннями в професійній діяльності фахівця;
  • навичок розвитку та удосконалення комунікативних можливостей особистості.
Ораторське мистецтво як навчальна дисципліна тісно пов’язана з такими науками як соціологія, культурологія, психологія, ділова українська мова та іншими. Таким чином, вивчення дисципліни «Ораторське мистецтво» передбачає застосування знань і умінь, отриманих під час вивчення інших дисциплін, що сприяє дотриманню принципу системності.
Більш глибокому засвоєнню навчального матеріалу студентами сприятиме вивчення праць відомих вітчизняних і зарубіжних вчених з основ риторики, текстів промов визначних ораторів, а також використання матеріалів фахових та періодичних видань, таких як «Управління персоналом».
Тема 1. Ораторське мистецтво − наука про красномовство. Основні поняття ораторського мистецтва
Мета, завдання, предмет і методологія вивчення дисципліни “ораторське мистецтво ”. Визначення риторики. Модуси публічного виступу. Риторика і “воля до влади”. Загальна характеристика розділів риторики. Основні категорії і поняття курсу. Взаємозв’язки дисципліни “ораторське мистецтво” з іншими дисциплінами.
Тема 2. Види красномовства
Види ораторського мистецтва. Роди ораторського мистецтва.
Тема 3. Теорія ораторського мистецтва. Інвенція
Поняття про стратегію оратора. Типи підготовки до публічного виступу. Джерела знаходження матеріалу. Топіка.
Аргументація і критика. Структура і види аргументації. Поняття про критику та її види. Види аргументів.
Тема 4. Теорія ораторського мистецтва. Диспозиція
Вступ до промови.
Головна частина. Способи подання матеріалу. Типові помилки в аргументації та критиці.
Завершення промови. Активізація діяльності аудиторії.
Тема 5. Теорія ораторського мистецтва. Елокуція.
Мовленнєвий закон. Культура мовлення.
Форми мовленнєвого впливу. Фігуративна практика. Риторичні фігури. Тропи. Техніка мовлення.
Тема 6. Теорія ораторського мистецтва. Меморія і акція
Меморія: загальна характеристика. Акція. Закон ефективної комунікації. Способи запам’ятовування промови. Невербальні засоби оратора. Жести як невербальні сигнали. Засоби візуального спілкування. Аналіз публічного виступу
Тема 7. Історія ораторського мистецтва. Антична риторика
Давньогрецька культура як “пайдея”.
Риторика в Давній Греції класичного періоду. Софістичний ідеал єдності риторики та філософії. Риторика Сократа і Платона Освітня система Ісократа. Риторика Аристотеля. Видатні давньогрецькі оратори. Особливості елліністичної риторики.
Риторика в Давньому Римі. Риторика Цицерона. Програма освіти оратора Квінтіліана. К. Тацит про причини занепаду латинського красномовства
Риторика та раннє християнство.
Тема 8. Ораторське мистецтво в епоху Середньовіччя, Відродження і Нового часу
Середньовіччя (XIV – I половина XVIII). Розквіт теорії красномовства в Україні. Розвиток риторики (II половина XVIII – початок XX ст.). Сучасне ораторське мистецтво
Тема 9. Практичні аспекти загального ораторського мистецтва
Методика та етапи підготовки промови. Логіка та емоції в промові. Елементи художності та літературні прийоми в мові оратора. Структура ораторського твору. Типи промов. Зовнішня культура оратора.
Форми ділової комунікації. Ділова бесіда, наради, збори, переговори, дискусії. Етикет та культура ділового спілкування. Знайомство, вітання, звертання, вибачення, прощання як ділового спілкування. Етикетна атрибутика у діловому спілкуванні.
Тема 10. Практичні аспекти судового ораторського мистецтва
Семіотичний характер неориторики. Загальна характеристика лінгвістичної риторики. Загальна характеристика аргументативної риторики.
 Методичні рекомендації до вивчення дисципліни
Модуль 1. Красномовство та його різновиди. Теорія ораторського мистецтва.
Тема 1. Ораторське мистецтво − наука про красномовство. Основні поняття ораторського мистецтва
Термінологічний словник
Етос (грец. Ethos – норов, звичай) – це засоби впливу, що апелюють до моральних принципів людини.
Логос
Фото Капча