Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

ЛЕКСИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ ЛІТЕРАТУРИ В ГАЛУЗІ ТРАНСПОРТНХ СИСТЕМ

Предмет: 
Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
29
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Зміст
ВСТУП
1 ДОСЛІДЖЕННЯ СПЕЦІАЛЬНОЇ ЛЕКСИКИ
1.1 Термін та його характеристики
1.1.1 Загальні особливості терміну
1.1.2 Класифікація терміну
1.2 Нові терміни, їх особливості та класифікація
1.3 Особливості та види складних термінів
2 ПЕРЕКЛАД ЛЕКСИКИ В ТЕКСТАХ У ГАЛУЗІ ТРАНСПОРТНИХ СИСТЕМ
2.1 Лексичні перекладацькі трансформації
2.2 Переклад термінів у галузі транспортних систем
2.3 Переклад неологізмів у галузі транспортних систем
2.4 Переклад складних термінів у галузі транспортних систем
ВИСНОВКИ
ЛІТЕРАТУРА
Summary
 
ВСТУП
У зв'язку з бурхливим розвитком техніки та поширенням науково-технічної інформації виросло значення науково-технічного перекладу. Перекладацький досвід показує, що для успішного навчання вмінь вільно читати, розуміти та правильно перекладати науково-технічну літературу необхідні, крім загальних підручників та словників, практичні посібники з перекладу технічних текстів, які спрямовані на вивчення як лексичних, так і граматичних особливостей англійської мови. Існує ряд робіт українською мовою, які присвячені питанням перекладу науково-технічної літератури, але учбових посібників з технічного перекладу явно недостатньо.
Технічний переклад – певний вид перекладацької діяльності, основу якої складають творчі розумові здібності перекладача.
Наука про переклад і теорія перекладу, або перекладознавство – одна з самих молодих наук мовознавства. У світі постійно зростає потреба спілкування в таких сферах діяльності як наука, культура, торгівля та багато інших. У більшості випадків таке взаємне спілкування можливе завдяки перекладу. 
Переклад науково-технічної літератури по праву займає почесне місце серед інших перекладів. Процес перекладу – своєрідна мовна діяльність, яка направлена на найбільш повне відтворення на іншій мові змісту і форми іншомовного тексту. Процес перекладу складається із трьох етапів: сприймання (читання або слухання) на одній мові, розуміння, відтворення на рідній мові. Задача теорії перекладу полягає у вивченні особливостей прояву закономірностей на основі науково-технічної літератури при перекладі [10:18].
Актуальність теми обумовлена ростом науково-технічних контактів з англомовним світом та збільшенням обсягів перекладу різного роду англійських науково-технічних текстів. У світі високо розвинені транспортні системи,оскільки це єдиний вихід імпортувати та експортувати будь-які види товарів  та послуг інтернаціонально. Отже, ми вважаємо, що всі наведені чинники зумовлюють актуальність цієї курсової роботи.
Об’єктом є англомовні тексти у галузі транспортних систем.
Предмет – лексичні особливості перекладу науково-технічної літератури у галузі транспортних систем.
Мета роботи – розглянути лексичні особливості перекладу науково-технічної літератури в галузі транспортних систем. Ознайомитися з вивченням термінів та неологізмів, охопивши всі їх характерні риси, притаманні цій темі. Подібні дослідження сприяють підвищенню якості науково-технічного перекладу в галузі транспортних систем, роль якого зростає у зв’язку з тим, що фахівцям та науковцям цієї галузі необхідно ознайомитися з новітніми досягненнями в галузі науки й техніки.
Мета передбачає дослідження наступних задач:
  1. Розглянути природу терміну та неологізму з точки зору різних дослідників. Їх загальні особливості та класифікацію.
  2. Охарактеризувати лексичні перекладацькі трансформації.
  3. Зробити аналіз перекладу термінів та неологізмів з науково-технічних текстів у галузі транспортних систем.
Багато авторів, вчених-лінгвістів, торкались  питання лексичних особливостей перекладу науково-технічної літератури та намагались дати визначення поняттям «термін», «неологізм», «перекладацька трансформація» і, щоб отримати загальне уявлення про ці поняття  та порівняти думки різних вчених ми скористалися працями Арнольда І.В. [1], Гальперина І.Р. [4], Заботкіної В.І. [7], Зацного Ю.А. [8] та О.С. Ахманової [2].
Актуальність та важливість нашої теми не підлягає сумніву, оскільки науково-технічна література поширюється і перекладач повинен знати та вміти правильно перекласти той чи інший текст на рідну мову. 
 
РОЗДІЛ I
ДОСЛІДЖЕННЯ СПЕЦІАЛЬНОЇ ЛЕКСИКИ
 
1.1 Термін та його характеристики
1.1.1 Загальні особливості терміну
Проблемами термінології глибоко займались такі лінгвісти як О. С. Ахманова [2], Н. З. Котьолова [13], С. В. Гриньов [6] та інші. Більшість дослідників признає, що термінологічність – одна з основних стильових рис наукового стилю, інформативне ядро лексики мов науки. 
Сучасна англійська термінологічна лексика являє собою особливу підсистему (терміносистему) у складі лексичної системи сучасної української літературної мови. Її дослідження мають ґрунтуватися на врахуванні зовнішньомовних ознак – впливу інтенсивного розвитку науки, техніки, суспільного життя в країні. Газети, радіо, телебачення, науково-популярна література подають досить об’ємну і нову інформацію з різних галузей науки, що зумовлює появу термінів-інновацій у мові. Одні терміни виникають разом із новими поняттями (factory-automaton), інші – починають уживатися як синоніми до вже наявних у мові слів (highway-autoroad). Частина термінів сформувалися тільки внаслідок набуття словом нового значення [20].
У ході нашої роботи ми дослідили визначення поняття «термін» різних науковців та фахівців цієї області. Так, наприклад О.С.Ахманова визначає термін як слово чи словосполучення спеціальної (наукової, технічної і т.п.) мови, яке створене, отримане чи запозичене для точного вираження спеціальних понять і позначення спеціальних предметів [2:95-96].
Короткий тлумачний словник [14], у свою чергу, дає визначення слова «термін» як спеціальне слово чи словосполучення, що прийняте в певній професійній сфері і застосовується в особливих умовах. Термін представляє собою словесне означення поняття, яке входить в систему понять певної області професійних знань.
Приблизно такі ж визначення термінології знаходимо і в зарубіжних словниках лінгвістичних термінів. Так, у словнику Ж. Марузо «Словник лінгвістичних термінів» [17] термінологія визначається як система
Фото Капча