Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Механізм дій банківських послуг ПАТ Комерційний банк "Хрещатик" та їх економічна ефективність

Тип роботи: 
Звіт з практики
К-сть сторінок: 
58
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Зміст
 
Вступ 
Розділ 1. Банківські послуги та їх характеристика 
Розділ 2. Механізм дій банківських послуг ПАТ Комерційний банк "Хрещатик" та їх економічна ефективність 
2.1 Структура діяльності банку. Організація обліково-операційної системи 
2.2 Грошові кошти і касові операції банку 
2.3 Порядок видачі готівки з каси банку 
2.4 Порядок відкриття рахунків клієнтів банку 
2.5 Операції банку з платіжними картками 
2.6 Безготівкові рахунки банку 
2.7 Кредитування юридичних осіб 
2.8 Кредитування фізичних осіб 
2.9 Операції з ведення рахунків клієнтів банку в іноземній валюті 
Розділ 3. Перспективи та шляхи розвитку ПАП «КБ «ХРЕЩАТИК» 
Висновки і пропозиції 
Список використаних джерел 
Додатки                  
 
Вступ
 
Банківські послуги є невід'ємною частиною сучасного ринку, покупцями на якому є окремі особи, домогосподарства та юридичні особи.  Банківські послуги – поки що недостатньо сформована частина банківського підприємництва. Мета її функціонування – підвищення доходів банків і поліпшення задоволення потреб клієнтів, розширення їх купівельних можливостей, що, у свою чергу, сприяє розвитку національної економіки. Але досягнення цієї мети вимагає використовування наукових принципів і ефективних методів управління банківськими послугами.
Окремі аспекти даної проблематики аналізувалися в наукових працях вітчизняних економістів, проте єдиного комплексного підходу до управління банківськими послугами дотепер не вироблено. Відсутність такого підходу зменшує можливості збільшення прибутку банків, знижує їх платоспроможність, негативно впливає на стійкість їх фінансового положення. Тому для підвищення ефективності діяльності банків на внутрішньому ринку і збільшення можливостей виходу на зарубіжні ринки капіталів необхідно розробити і використати активний цілеспрямований підхід до організації продажів банківських продуктів і управління ними.
З переходом до ринкової економіки принципово міняється зміст діяльності банків. Актуальною стає проблема підвищення ефективності банківських послуг, першорядну значущість отримують поліпшення якості банківського обслуговування і використовування сучасних методів управління, розширення асортименту банківських послуг, що надаються.
Деякі аспекти цих проблем знайшли віддзеркалення в наукових працях вітчизняних економістів, зокрема А.І. Басова, А.І. Жукова, Е.Ф. Жукова, В.А. Галанова, Ю.В. Головіна, А.Н. Іванова, О.І. Лаврушина, Ю.С. Масленчекова, Б.Б. Рубцова, В.М. Усоскіна.
Дані проблеми розглядалися і в роботах зарубіжних учених, таких як: Б. Бухвальд, Ханс-Ульріх Деріг, Ю. Зайтц, Ф. Котлер, З. де Куссерг, Же.-Ж. Ламбен, Б. Маруа, Д. Норкотт, М. Портер, П. Роуз, Дж. Еванс і ін.
В їх дослідженнях аналізуються різні аспекти надання фінансових послуг західними банками, досвід яких може використовуватися в українській банківській практиці.
Основна мета даної курсової роботи полягає у дослідженні особливостей такого банківського продукту як послуги.
Поставлена мета обумовила необхідність вирішення ряду взаємопов’язаних завдань:
- розглянути особливості банківських послуг як банківського продукту;
- вивчити види банківських послуг та їх відмінність від банківських операцій;
- проаналізувати вплив банківських послуг на обсяг ВВП;
- дослідити перспективи розвитку банківських послуг в Україні.
Предметом курсової роботи є економічні відносини які виникають в процесі надання комерційними банками послуг власним клієнтам.
Об’єктом курсової роботи є банківські послуги як один із видів банківського продукту.
Курсова робота складається із вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел та додатків. У вступі обґрунтовується актуальність обраної теми, визначаються мета, завдання, предмет та об’єкт дослідження. Основна частина присвячена вивченню поставленої проблеми. У висновках сформульовано основні результати дослідження.
 
Розділ 1. Банківські послуги та їх характеристика
 
У законі «Про банки і банківську діяльність» банк характеризується як кредитна організація, зацікавлена в одержанні прибутку від своєї операційної діяльності. І нічого не сказано про клієнтську базу, без якої неможливе виконання яких-небудь операцій. Тим часом, клієнт банку - не той, хто просто користується послугами банка, а особа, що укладає з ним контракт на відкриття рахунку, а потім користується його послугами. І для встановлення відносин з банком важливо, як саме вони встановлюються коли банк приймає пропозицію клієнта. 
При цьому не важливо, скільки було зроблено угод між банком і фізичною особою, ця особа не стане клієнтом, поки не буде прийнята його заява про відкриття рахунку, тобто поки не будуть встановлені договірні відносини.
Незважаючи на це, банк, його співробітники можуть виконувати визначені обов'язки (фінансові, обліково-аналітичні, консультації і т.п.) у відношенні якої-небудь юридичної чи фізичної особи ще до моменту відкриття рахунку. 
Таким чином, відносини між банками і їхніми клієнтами, при всіх інших умовах, є договірними, контрактними. Це, власне кажучи, відносини між банком і його клієнтом, між кредитором і позичальником і, навпаки, між клієнтом і банком, коли банкір оформляє кредит позичальнику. Вони регулюються різними категоріями правових положень. Правові норми, що відносяться до пропозиції банкіра і його прийняттю, чи підлягаючі задоволенню рідко стають предметом дискусії в банківській справі. Вони прямо пов'язані зі створенням і розвитком відносин між банками і клієнтами. Так, наприклад, відкриття рахунку – це одне з правових норм, що підтверджує наявність пропозиції і його прийняття в реальному житті. При цьому заява клієнта є деякою пропозицією банку, що вправі його прийняти чи відкинути. Зустрічне задоволення також являє собою послуги, пропоновані банками в обмін на сплату клієнтом
Фото Капча