Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Менеджмент комбікормового виробництва України

Предмет: 
Тип роботи: 
Автореферат
К-сть сторінок: 
30
Мова: 
Українська
Оцінка: 
НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
 
Галаєва Людмила Валентинівна
 
УДК 338. 24: 631. 152: 636. 085. 55
 
Менеджмент комбікормового виробництва України
 
08. 06. 01 – економіка, організація і управління підприємствами
 
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук
 
Київ-2002
 
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Національному аграрному університеті Кабінету Міністрів України.
Науковий керівник – доктор економічних наук, професор Кадієвський Володимир Андрійович, Національний аграрний університет, професор кафедри економічної кібернетики.
Офіційні опоненти: доктор економічних наук, професор Поліщук Микола Петрович, Державний агроекологічний університет, завідувач кафедри менеджменту організацій кандидат економічних наук, старший науковий співробітник Скрипниченко Марія Іллівна, Інститут економічного прогнозування НАН України, завідувач відділу моделювання економічного розвитку.
Провідна установа – Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України, відділ міжгалузевих та структурних проблем виробництва, м. Київ.
Захист відбудеться “21“ листопада 2002р. о 12 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 26. 004. 01 у Національному аграрному університеті за адресою: 03041, м. Київ-41, вул. Героїв Оборони, 15, навчальний корпус 3, аудиторія 65.
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Національного аграрного університету за адресою: 03041, м. Київ-41, вул. Героїв Оборони, 13, навчальний корпус 4, к. 41.
 
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
 
Актуальність теми. Процес стабілізації галузей АПК, що розпочався, вимагає особливої уваги до тваринництва, яке ще перебуває у занепаді. За останні десять років в Україні мало місце різке скорочення поголів’я сільськогосподарських тварин і птиці, що призвело до зменшення потреби у комбікормах, і відповідно – до зниження обсягів їх виробництва. Піднесення кормовиробництва, а в свою чергу і комбікормової галузі, є необхідною умовою та невідкладним завданням подолання економічної кризи у тваринництві.
Вивчення і прогнозування розвитку комбікормового виробництва за умов ринкового механізму господарювання стають визначальними та посідають провідне місце серед питань аграрного менеджменту.
Базовими науково-практичними дослідженнями у напряму аграрного менеджменту є праці вчених-економістів: В. П. Галушко, О. Д. Гудзинського, Й. С. Завадського, С. М. Кваші, Ю. С. Коваленка, М. Й. Маліка, П. О. Мосіюка, Б. Й. Пасхавера, М. П. Поліщука, П. Т. Саблука, В. К. Савчука, В. К. Терещенка, В. В. Юрчишина та інших. Питання розвитку кормовиробництва і виробництва комбікормів знайшли своє відображення у наукових працях В. М. Айдіна, В. П. Долинського, О. І. Єнікєєва, А. П. Курносова, В. Л. Перегуди, М. І. Толкача та інших вчених. Теоретичні та практичні питання математичного моделювання економічних процесів викладені у роботах Л. В. Канторовича, В. А. Кардаша, В. А. Кадієвського, О. М. Онищенка, Б. К. Скирти, М. І. Скрипниченко, В. О. Точиліна та інших дослідників.
Однак, проблема менеджменту комбікормового виробництва у нашій країні не отримала необхідного системного розв’язання. Актуальність і недостатня розробленість його базових теоретичних, методологічних і практичних питань зумовили вибір теми дисертаційної роботи, мету, завдання та головні напрями дослідження.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота виконана згідно з тематикою науково-дослідних робіт Національного аграрного університету “Розробка питань менеджменту і маркетингу на різних рівнях АПК в умовах ринкової економіки” та “Розробка наукових принципів і методології реформування системи управління АПК відповідно до концепції його розвитку” (номери державної реєстрації відповідно: 0193U022571 та 0196U001975).
Мета і задачі дослідження. Метою дослідження є розробка та обґрунтування пропозицій щодо вдосконалення менеджменту комбікормового виробництва і підвищення його конкурентоспроможності за умов ринкового механізму господарювання.
Відповідно до цього сформульовано основні задачі дослідження:
вивчення системи управління комбікормовим виробництвом у країні;
оцінка виробничого потенціалу комбікормової галузі, стану та ефективності сировинної бази;
обґрунтування структури інтеграційних формувань при виробництві комбікормової продукції та методів управління ними на основі економіко-математичного забезпечення підтримки рішень;
узагальнення та обґрунтування методичних підходів до вирішення управлінських проблем комбікормових підприємств з використанням методів дослідження операцій;
оцінка тенденцій впливу рівня годівлі на підвищення продуктивності тваринницьких галузей з використанням факторного, кореляційно-регресійного аналізу та оптимізаційних моделей;
обґрунтування основних напрямів удосконалення економічного регулювання комбікормовим виробництвом з урахуванням стратегії розвитку економіки АПК.
Об’єктом дослідження є процес управління комбікормовим виробництвом в умовах формування і функціонування ринку комбікормів.
Предметом дослідження є сукупність теоретичних, методологічних та практичних аспектів ефективного управління комбікормовим виробництвом з метою стабільного розвитку тваринництва і підвищення конкурентоспроможності його продукції.
Методи дослідження. Теоретичною та методологічною основою дослідження є сучасні концепції розвитку ринкової економіки в Україні, системно-функціональний підхід до вивчення економічних процесів, законодавчі та нормативні акти з питань діяльності агропромислового комплексу, зокрема тваринництва і комбікормового виробництва.
Для реалізації поставлених у роботі задач використовувалися такі методи досліджень: монографічний – при вивченні і аналізі науково-технічної та економічної літератури з досліджуваної проблеми, усвідомленні змісту, місця і завдань менеджменту комбікормового виробництва; методи економічного аналізу – при оцінці сучасного стану кормовиробництва та тваринництва; графічний – при розробці структурно-логічних схем цілей комбікормового виробництва, взаємовідносин між партнерами, взаємозв’язків учасників інтеграційних формувань, аналізі окремих показників; методи виробничих функцій та оптимізаційного математичного моделювання – при програмуванні рівня годівлі, продуктивності тварин і птиці.
Джерелами інформації були: вітчизняна
Фото Капча