Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Методичні вказівки для виконання контрольної роботи з дисципліни „Топографічне креслення” студентами заочної форми навчання за напрямом підготовки 6.080101 „Геодезія, картографія та землеустрій”

Предмет: 
Тип роботи: 
Методичні вказівки
К-сть сторінок: 
20
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
Національний університет водного господарства та природокористування
Кафедра землеустрою, геодезії та геоінформатики
 
076-166
 
Методичні вказівки
для виконання контрольної роботи з дисципліни „Топографічне креслення” студентами заочної форми навчання за напрямом підготовки 6.080101 „Геодезія, картографія та землеустрій”
 
Рекомендовано до друку
методичною комісією
напряму 6.080101 „Геодезія,
картографія та землеустрій”
Протокол №1 від 11.01.13
 
Рівне - 2013
 
Методичні вказівки для виконання контрольної роботи з дисципліни „Топографічне креслення” студентами заочної форми навчання за напрямом підготовки 6.080101 „Геодезія, картографія та землеустрій” / С.М. Остапчук. - Рівне: НУВГП, 2013. – 20 с.
Упорядник: С.М.Остапчук, кандидат технічних наук, доцент
Відповідальний за випуск: П.Г.Черняга, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри землеустрою, геодезії та геоінформатики
© С. М. Остапчук, 2013 © НУВГП, 2013
 
 
Зміст
 
Вступ
1. Завдання «Умовні знаки для топографічних планів та карт»
1.1 Загальні відомості про умовні знаки
1.2 Практичні вказівки до виконання завдання
2. Завдання «Викреслювання фрагменту топографічної карти»
2.1. Загальні відомості про топографічні карти
2.2. Практичні вказівки до виконання завдання
Література
 
Вступ
 
Виконання контрольної роботи з дисципліни «Топографічне креслення» студентами заочної форми навчання за напрямом підготовки „Геодезія, картографія та землеустрій” передбачено діючим навчальним планом та робочою програмою дисципліни з метою закріплення отриманих теоретичних знань та набуття необхідних практичних навичок. При виконанні роботи передбачено виконання двох завдань на тему «Умовні знаки для топографічних планів та карт» і «Викреслювання фрагменту топографічної карти».
Запропоновані методичні вказівки допоможуть з’ясувати ряд питань, що стосуються вимог і процедури виконання зазначених завдань. Для полегшення роботи наведено основні теоретичні відомості і приклади виконаних графічних завдань у зменшеному масштабі. У зв’язку з обмеженими поліграфічними можливостями якість графічних матеріалів, зрозуміло, не може бути на належному рівні (наприклад, відсутні кольори умовних позначень, спотворені їх реальні розміри та ін.). Але наявність наведених прикладів видається доцільною, оскільки вони допомагають студентам візуалізувати виконувану роботу і здійснювати її на більш свідомому рівні. Крім методичних вказівок для виконання запропонованих завдань на належному рівні потрібно використовувати рекомендовану навчальну і нормативну літературу. Контрольна робота є складовою частиною дисципліни і повинна бути виконана та захищена в терміни, передбачені навчальним планом.
 
1. Завдання «Умовні знаки для топографічних планів та карт»
 
1.1 Загальні відомості про умовні знаки
 
Під умовними знаками розуміють графічні позначення, за допомогою яких на планах і картах показують місцеположення предметів і явищ, а також їх якісні і кількісні характеристики.
Умовні знаки створювались поступово, змінюючись і вдосконалюючись залежно від вимог, які висувались до карт і планів. Колись не було необхідності робити карту детальною, тому місцеві предмети зображували у вигляді перспективних рисунків. Карта була більше схожа на картину, причому на ній показувались тільки деякі найбільш важливі місцеві об’єкти. Рисунки доповнювали текстом. На старовинних картах інколи текст і рисунки були рівнозначні. Із часом рисункам стали надавати першочергового значення, текст зменшували, доводячи його до окремих пояснювальних написів до рисунків.
Пізніше, коли виникла необхідність наносити на карту більше місцевих подробиць, навантаження стало збільшуватися, і користуватися перспективними рисунками стало недоцільно. Щоб показати на карті більше різноманітних об’єктів, перспективні рисунки стали поступово замінюватись геометричними знаками. Вони стали відображати об’єкти земної поверхні в ортогональній проекції, тобто в такому їх вигляді, в якому вони видавалися б нам при погляді на них зверху. Однак повністю не відмовились і від перспективного зображення, тому що в ортогональній проекції деякі місцеві предмети на карті неможливо було б розпізнати. Зокрема, окремі дерева, пам’ятники, вітряки, кілометрові знаки, маяки, фонтани та інші місцеві об’єкти показуються на сучасних топографічних картах знаками, що нагадують ці предмети при спостереженні їх збоку.
Умовні знаки є своєрідною азбукою, за допомогою якої можна легко читати карти або плани. Чим крупніший масштаб карти чи плану, тим більше можна зобразити на них місцевих предметів, тим більше потрібно умовних позначень. Із зменшенням масштабу карти чи плану кількість знаків також зменшується.
Величина умовних знаків залежить від масштабу карти чи плану: чим крупніший масштаб, тим більша величина умовних знаків. Оптимальний розмір умовних знаків визначений на основі багаторічного досвіду оформлення топографо-картографічних матеріалів із врахуванням чутливості зорового сприйняття людини.
До сучасних топографічних знаків висуваються досить високі вимоги: графічна простота, наочність, достатня виразність і відмінність кожного від решти, характеристика основних властивостей відображуваного об’єкта, легке запам’ятовування тощо.
Вітчизняні умовні знаки стандартні, єдині і обов’язкові для всіх установ, організацій та підприємств, які виконують роботи зі створення та оновлення топографічних планів і карт. Умовні знаки, які використовуються на топографічних планах та картах різних масштабів, узгоджені між собою за накресленням і кольором, а розрізняються лише за розмірами, що суттєво полегшує їх використання/
Із точки зору передачі планових геометричних особливостей об’єктів умовні знаки поділяють на площові (контурні), позамасштабні та лінійні.
Об’єкти, площа яких виражається в масштабі карти (плану), відображаються
Фото Капча