Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Методичні вказівки для виконання практичних робіт з дисципліни: „Ландшафтознавство і екологія землеустрою” студентами спеціальності 7.070906 „Землевпорядкування та кадастр” денної форми навчання

Предмет: 
Тип роботи: 
Методичні вказівки
К-сть сторінок: 
22
Мова: 
Українська
Оцінка: 

природних процесів і явищ в однаковій послідовності.

Циклічні процеси повторюються через нерівні проміжки часу, а періодичні процеси - через приблизно однакові проміжки часу.
Фенологія - наука, що вивчає закономірності сезонного розвитку природи.
Розрізняють три види амплітуд відхилення компонентів ландшафту від середніх значень: нормальна амплітуда, небезпечна амплітуда, катастрофічна амплітуда.
2. На сучасному етапі одним з найбільш потужних джерел динаміки та розвитку ландшафтів є антропогенний (техногенний) фактор. Глибина зміни ландшафту людиною залежить переважно від форми виробничої діяльності. Перетворюються: мезорельєф (земляні роботи), рослинний і тваринний світ, мікроклімат, водний режим і баланс, гідрографічна мережа тощо. Швидших і глибших змін зазнають біогенні компоненти, а геологічний фундамент, тип рельєфу і клімат завжди залишаються практично незмінними. Як би сильно не був змінений ландшафт людиною, він залишається частиною природи, природною системою і у ньому продовжують діяти природні закономірності. Впливи людини на геосистему розглядаються як зовнішні фактори.
Для оцінки характеру і глибини техногенного впливу на ландшафти, для визначення граничної межі, за якою настають незворотні і небажані зміни геосистеми вводиться поняття стійкості геосистеми до техногенних навантажень. Знайти єдиний інтегральний показник стійкості геосистеми практично неможливо. До найбільш загальних критеріїв відносяться: висока інтенсивність функціонування і збалансованість функцій геосистеми, висока біологічна продуктивність і відновлюваність рослинності, оптимальне співвідношення тепла і води. Людина в процесі своєї господарської діяльності створює модифікації ландшафтів. Стійкість модифікацій протилежна стійкості природних геосистем. Стійкість модифікацій зводиться до здатності їх зберігати умисно порушений стан, включаючи всі новоутворення, внесені людиною: плантації, посіви, споруди тощо. Змінені геосистеми, як правило, менш стійкі, ніж первинні, оскільки природний механізм саморегуляції у них порушений. Найбільш стійкі зміни у структурі ландшафтів спостерігаються за таких умов: втручання людини дає поштовх процесам, до яких ландшафт вже підготовлений (ландшафт з нестійкою рівновагою); екологічно еквівалентна заміна одних елементів ландшафту іншими (рослинний покрив і зооценози, лісонасадження тощо).
Ландшафти за ступенем окультуреності класифікуються:
1.Умовно незмінені (первісні). Наприклад: Антарктида, високогір’я.
2.Слабозмінені. Екстенсивне використання (мисливство, риболовля) частково змінило лише „вторинні” компоненти, але основні природні зв’язки не порушені (тундра, пустелі і т.і.).
3.Порушені (сильно змінені), які зазнали довготривалого інтенсивного впливу, що призвело до суттєвого порушення структури. Дуже поширені.
4.Культурні ландшафти, в яких структура раціонально змінена і оптимізована на науковій основі в інтересах людини. За цими ландшафтами майбутнє.
3. Ступінь зміни природних ландшафтів можна оцінити розрахувавши регіональний індекс антропогенної перетвореності за даними земельного кадастру  , де    - індекс антропогенної перетвореності території;   - бал антропогенної перетвореності;   - питома вага (частка) території в загальній земельній шющі регіону, %. Тоді індекс антропогенної перетвореності регіону  . Величина   знаходиться в межах  , де   і   - відповідно мінімальні і максимальні значення балів антропогенної перетвореності територій.
Розрахунок ведемо в табличній формі згідно виданого завдання табл. 3.1.
 
Таблиця 3.1
Таблиця розрахунку індексів антропогенної перетвореностт регіону 
(ландшафту)
№ п/пВиди земель і угідьБал антропогенної перетвореності,  
Частка видів угідь у загальній площі регіону,  , %
  при структурах землекористування (СЗ)
при фактичній СЗпри 
проектній СЗпри фактичній СЗпри 
проектній СЗ
1234567
1.Природні охоронні території
2.Під водою і болотами
3.Ліс і деревочагарникові насадження
4.Пасовища
5.Пасовища культурні (поліпшені)
6.Сіножаті
7.Сіножаті поліпшені
8.Багаторічні насадження
9.Рілля
10.Рілля осушена (зрошувана)
11.Порушених земель та ін.
Всього:100100??
Завдання:
1.Розрахувати фактичні і проектні значення   за завданням викладача. Дати оцінку ступеня перетвореності геосистем регіону.
 
2.Таблиця 3.1
Контрольні запитання:
1.Що таке саморозвиток ландшафту?
2.В чому різниця між циклічними і періодичними процесами? 
3.Як класифікуються амплітуди відхилень природних компонентів? 
4.Що таке модифікації ландшафтів? 
5.Як класифікуються ландшафти за ступенем окультуреності? 
6.Що таке індекс антропогенної перетвореності ландшафту?
 
ПРАКТИЧНА РОБОТА № 4 УКЛАДАННЯ ГЕОМОРФОЛОГІЧНОЇ КАРТИ
 
Мета роботи: За допомогою вихідних матеріалів (додаток 1) на навчальній топографічній основі М 1:50000 укласти тематичні контури і скласти геоморфологічну карту. 
Література: основна – [4,5,6]; додаткова – [8,9].
Основні поняття.
1. На спеціальній геоморфологічній карті мають бути показані реально існуючі мезоформи рельєфу (морфоскульптури). Сюди відносяться: річкові долини, моренні та зандрові рівнини, лесові рівнини, еолові форми рельєфу, річкові заплави, надзаплавні тераси, торфовища, кінцево-моренні утворення; моренні, еолові, дедудаційні, водо-ерозійні форми рельєфу у межах рівнин різного походження тощо). Елементи рельєфу необхідно показувати на карті за відмінностями їх зовнішнього вигляду і походження. Морфоскульптури розділяються на карті межами, виділяються кольором або штриховкою.
У табл. 4.1. наведено типову аналітичну легенду до геоморфологічної карти М 1:50000.
2. Межі форм рельєфу встановлюємо на підставі аналізу поверхні рельєфу, описаної горизонталями на топографічній основі, а також на підставі врахування віку та генезису четвертинних відкладів.
Генезис форм рельєфу встановлюємо за даними про генезис четвертинних відкладів (додаток 1), якими складені ті чи інші морфоскульптури, а також на підставі загального аналізу поверхні рельєфу. 
Для кожної розробленої студентом геоморфологічної карти створюється своя легенда згідно з вищенаведеною типовою. При цьому до легенди заносяться лише ті форми рельєфу відповідних
Фото Капча